Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. fasten      B. daddy     C. backpack     D. water

Quảng cáo

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 2: A. reuse      B. refill      C. recycle     D. level

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 3: A. energy      B. president      C. electricity     D. decorate

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 4: A. invite      B. refillable      C. environment     D. bin

Quảng cáo

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 5: A. deforest      B. pollution      C. decorate     D. polite

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 6: A. polluted      B. uniform      C. reduce      D. reuse

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 7: A. survey      B. surfing      C. thursday     D. student

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 8: A. charity     B. natural      C. classmate      D. exchange

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 9: A. effect      B. pollution      C. invite      D. charity

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 10: A. noise     B. reuse     C. house     D. because

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 11: A. appear     B. hear      C. bear     D. ear

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 12: A. wrap      B. swap      C. ask      D. that

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 13: A. recycle      B. happy     C. study     D. windy

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 14: A. what      B. wrap      C. when     D. with

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Question 15: A. energy     B. environment     C. deforestation     D. exchange

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 có đáp án

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: If we continue to deforest, our earth ___________ polluted.

A. be      B. is      C. will be      D. was

Đáp án C

Giải thích: câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S + will V”

Dịch: Nếu chúng ta tiếp tục chặt phá rừng, trái đất sẽ bị ô nhiễm.

Question 2: Do you know what ___________ water pollution?

A. caused      B. causing      C. to cause      D. causes

Đáp án D

Giải thích: từ để hỏi + động từ số ít, câu chia ở thời hiện tại đơn.

Dịch: Bạn có biết cái gì gây ra ô nhiễm nguồn nước không?

Question 3: We ___________ a survey to know more about recycling.

A. make      B. do      C. have      D. get

Đáp án B

Giải thích: cụm từ “do a survey”: làm cuộc khảo sát

Dịch: Chúng tôi làm cuộc khảo sát để biết thêm về tái chế.

Question 4: You should put rubbish in the recycling ___________.

A. bin      B. sea      C. soil      D. air

Đáp án A

Giải thích: recycling bin: thùng rác

Dịch: Bạn nên bỏ rác vào thùng rác.

Question 5: Charities raise money for people who are ___________ need.

A. in      B. on      C. at      D. for

Đáp án A

Giải thích: be in need: thiếu thốn, cần giúp đỡ

Dịch: Tổ chức từ thiện quyên góp tiền cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Question 6: We will save the environment if we ___________ plastic.

A. reuses      B. reuse     C. reusing      D. reused

Đáp án B

Giải thích: câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S + will V”

Dịch: Chúng ta sẽ bảo vệ môi trường nếu chúng ta tái sử dụng chai nhựa.

Question 7: They are using leaves __________ food.

A. wrap      B. to wrap      C. wrapping      D. will wrap

Đáp án B

Giải thích: to V chỉ mục đích

Dịch: Họ đang dùng lá để gói đồ ăn.

Question 8: We are trying to __________ the president to the party.

A. pollute      B. exchange      C. invite      D. cause

Đáp án C

Giải thích: invite sb to sw: mời ai đến đâu

Dịch: Chúng tôi đang cố gắng mời chủ tịch đến dự bữa tiệc.

Question 9: Why don’t we __________ old school objects for candies?

A. swap      B. raise      C. wrap      D. recycle

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “swap st for st”: đổi cái gì lấy cái gì

Cấu trúc rủ rê, gợi ý: “why don’t we + V?”

Dịch: Tại sao chúng ta không đổi đồ dùng học tập cũ lấy kẹo nhỉ?

Question 10: Water is used to generate __________.

A. pollution      B. electricity      C. money      D. deforestation

Đáp án B

Giải thích: electricity: điện

Dịch: Nước được sử dụng để tạo ra điện

Question 11: If students recycle and use recycled materials, they will save _________.

A. energy      B. food      C. water      D. soil

Đáp án A

Giải thích: energy: năng lượng

Dịch: Nếu học sinh tái chế và dùng các vật dụng tái chế, chúng sẽ bảo vệ được môi trường.

Question 12: Let’s reduce the __________ of deforestation.

A. environment     B. polluted      C. effect      D. disappear

Đáp án C

Giải thích: effect: hậu quả

Dịch: Hãy cùng làm giảm hậu quả của nạn chặt phá rừng.

Question 13: They use ________ plastic bottles to keep water.

A. refillable      B. natural      C. polluting      D. charitable

Đáp án A

Giải thích: refillable: có thể làm đầy lại được

Dịch: Họ dùng chai nhựa có thể tái làm đầy để giữ nước.

Question 14: We can find noise pollution __________ most cities.

A. of      B. on      C. to      D. in

Đáp án D

Giải thích: in: ở trong

Dịch: Chúng ta có thể tìm thấy ô nhiễm tiếng ồn ở hầu hết các thành phố.

Question 15: If you turn _________ the lights when you don’t use it, you will save electricity.

A. on      B. off      C. up      D. down

Đáp án B

Giải thích: turn off: tắt

Dịch: Nếu bạn tắt đèn khi không dùng, bạn sẽ tiết kiệm năng lượng.

Exercise 3: Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Good morning, I’m Alex. And today I will talk about recycling. Recycling has a lot of advantages. Firstly, it saves the environment. Instead of cutting more trees to produce paper, we can use recycled papers. Secondly, recycling also saves energy. Thirdly, recycling helps reducing global warming and reduce pollution. Finally, recycling helps saving money. Recycled articles cost less than new ones. In conclusion, using recycled product is environmentally-friendly and money-saving. Therefore, we should put plastic bottles in recycling bins and buy recycled products.

Question 1: Recycling has a lot of benefits.

A. True      B. False

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Recycling has a lot of advantages.”.

Dịch: Tái chế có rất nhiều lợi ích.

Question 2: The first reason is recycling preserves the environment.

A. True      B. False

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Firstly, it saves the environment.”.

Dịch: Đầu tiên, nó báo vệ môi trường.

Question 3: Recycling wastes energy.

A. True      B. False

Giải thích: Dựa vào câu: “Secondly, recycling also saves energy.”.

Dịch: Thứ hai, tái chế tiết kiệm năng lượng.

Question 4: Recycling pollutes the environment.

A. True      B. False

Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “Thirdly, recycling helps reducing global warming and reduce pollution.”.

Dịch: Thứ ba, tái chế giúp giảm nóng lên toàn cầu và giảm ô nhiễm.

Question 5: Recycling is both environmentally-friendly and money-saving.

A. True      B. False

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “In conclusion, using recycled products is environmentally-friendly and money-saving.”.

Dịch: Nói tóm lại, dùng các sản phẩm tái chế thì thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền.

Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Air pollution is one of _________ (6) problems of the current time all over the world. There ___________ (7) a lot of reasons for this pollution. First of all, the release of air pollutants such as smog and solid materials cause air pollution and health issues ___________ (8) human. ___________ (9) dirty wastes in big cities are polluting the whole atmospheric air. Thirdly, motor vehicles are releasing polluted gases contributing to the air pollution. Finally, some natural ________ (10) like dust, soil particles, and natural gases are also the source of air pollution.

Question 6: A. serious     B. more serious     C. the most serious      D. serious than

Đáp án C

Giải thích: cấu trúc “one of the most + Ns”: một trong những

Dịch: Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề của thời đại hiện nay trên khắp thế giới.

Question 7: A. are      B. is      C. being      D. be

Đáp án A

Giải thích: there are + Ns: có

Dịch: Có nhiều lý do cho sự ô nhiễm này.

Question 8: A. in      B. of      C. to      D. with

Đáp án C

Giải thích: cấu trúc “cause st to sb”: gây ra cái gì cho ai

Dịch: Đầu tiên, sự thải ra các chất gây ô nhiễm không khí như sương khói, và chất thải rắn gây ra ô nhiễm không khí và các vấn đề sức khoẻ cho con người.

Question 9: A. Thirdly     B. Secondly      C. Fourthly      D. fifthly

Đáp án B

Giải thích: theo trình tự mạch văn, sau “first of all” là “secondly”

Dịch: Thứ hai, rác thải ở các thành phố lớn đang làm ô nhiểm cả hệ khí quyển.

Question 10: A. pollutes      B. pollutions      C. pollutants      D. polluting

Đáp án C

Giải thích: pollutants: chất bẩn, chất gây ô nhiễm

Dịch: Cuối cùng, các chất gây ô nhiễm tự nhiên như bụi, các chất có trong đất, hay khí tự nhiên cũng là nguyên nhây gây ô nhiễm không khí.

Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Glass is a wonderful substance. It can be recycled over and over again. The good thing about glass recycling is that the glass retains its quality. Imagine how many bottles of soda, juice and glass jars are used daily. If we simply throw them away, the environment will suffer greatly. There are many advantages of glass recycling. The first thing is that glass recycling reduces industrial pollution. Reducing industrial pollution benefits not only the environment but also the entire ecosystem. Another benefit is the recycling of glass conserves natural resources. Recycling glass saves on the need to obtain more materials to make new glass; therefore, they save existing natural resources.

Question 11: Can glass be recycled many times?

A. Yes, it can      B. Yes, it will      C. No, it can’t      D. No, it won’t

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “It can be recycled over and over again.”.

Dịch: Nó có thể được tái chế nhiều lần.

Question 12: What is the good point of glass recycling?

A. The glass retains its quality

B. The glass breaks

C. The glass disappears

D. The glass reduced its quality

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “The good thing about glass recycling is that the glass retains its quality.”.

Dịch: Điểm cộng của tái chế thuỷ tinh là thuỷ tinh không bị mai một chất lượng.

Question 13: What are the advantages of glass recycling?

A. It reduces industrial pollution

B. It conserves natural resources

C. It is convenient

D. Both A&B

Đáp án D

Giải thích: Dựa vào câu: “The first thing is that glass recycling reduces industrial pollution… Another benefit is the recycling of glass conserves natural resources.”.

Dịch: Điều đầu tiên là tái chế thuỷ tinh làm giảm ô nhiểm công nghiệp… Một lợi ích nữa là tái chế thuỷ tinh bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Question 14: What do reducing industrial pollution benefit?

A. both the environment and ecosystem

B. either the environment or ecosystem

C. neither the environment nor ecosystem

D. whether the environment or ecosystem

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Reducing industrial pollution benefits not only the environment but also the entire ecosystem.”.

Dịch: Giảm ô nhiễm công nghiệp có lợi cho cả môi trường và cả hệ sinh thái.

Question 15: Why does recycling glass save existing natural resources?

A. Because it saves materials.

B. Because it saves new glass.

C. Because it saves environment.

D. Because it saves recycling glass.

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Recycling glass saves on the need to obtain more materials to make new glass; therefore, they save existing natural resources.”.

Dịch: Thuỷ tinh tái chế làm giảm nhu cầu lấy thêm nguyên liệu để làm thuỷ tinh mới, nhờ đó bảo vệ được các tài nguyên thiên nhiên.

Exercise 6: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: If/ you/ see/ used bottle/ road, what/ you/ do?

A. If you see an used bottle in the road, what will you do?

B. If you see an used bottle in the road, what do you do?

C. If you see a used bottle in the road, what will you do?

D. If you see a used bottle in the road, what do you do?

Đáp án C

Giải thích: Câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S + will V”

Dịch: Nếu bạn thấy 1 chiếc lọ ở trên đường, bạn sẽ làm gì?

Question 2: Why/ not/ we/ sing/ English song?

A. Why not we sing an English song?

B. Why not we sing a English song?

C. Why don't we sing a English song?

D. Why don't we sing an English song?

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “Why don’t we + V”: tại sao chúng ta không…?

Dịch: Tại sao chúng ta không hát một bài hát tiếng Anh nhỉ?

Question 3: We/ should/ spend/ money/ recycling.

A. We should spend money at recycling.

B. We should spend money in recycling.

C. We should spend money on recycling.

D. We should spend money of recycling.

Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: spend money on st: dành tiền vào cái gì

Dịch: Chúng ta nên dành tiền vào tái chế.

Question 4: No/ house/ street/ older/ this one.

A. No house on the street is older than this house.

B. No house on the street is the older this house.

C. No house in the street is older than this house.

D. No house in the street is the older this house.

Đáp án A

Giải thích: cụm từ “on the street”: ở trên đường

Câu so sánh hơn với tính từ ngắn: “S1 + be + adj + đuổi –er + than S2”

Dịch: Không ngôi nhà nào trên đường cũ hơn ngôi nhà này.

Question 5: How/ much/ meat/ you/ want?

A. How much meat does you want?

B. How much meat are you want?

C. How much meat do you want?

D. How much meat will you want?

Đáp án C

Giải thích: cấu trúc hỏi giá tiền “How much + N + do/ does + S + V?”

Dịch: Bạn cần bao nhiêu thịt vậy?

Exercise 7: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: area/ has become/ my/ great/ in/ pollution/ Water/ problem/ a.

A. Water in my area pollution has become a great problem.

B. Water problem has become a great pollution in my area.

C. Water pollution in my area has become a great problem.

D. Water pollution has become a great problem in my area.

Đáp án D

Giải thích: a great problem: một vấn đề lớn

Dịch: Ô nhiễm nước đã và đang trở thành vấn đề lớn ở khu vực của tôi.

Question 7: throw/ environment/ If/ pollute/ will/ you/ it/ the/ the rubbish.

A. If it throw the rubbish, you will pollute the environment.

B. If you will throw the rubbish, it pollute the environment.

C. If you throw the rubbish, it will pollute the environment.

D. If it pollute the environment, you will throw rubbish.

Đáp án C

Giải thích: câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S + will V”

Dịch: Nếu bạn vứt rác, nó sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Question 8: seven/ fifteen/ He/ to/ goes/ at/ work.

A. He at seven fifteen goes to work.

B. He goes to work at seven fifteen.

C. He goes to seven fifteen at work.

D. He goes at work to seven fifteen.

Đáp án B

Giải thích: at + số giờ: vào lúc mấy giờ

Dịch: Anh ấy đi làm lúc 7h15p.

Question 9: soil/ I/ do/ on/ pollution/ will/ a/ survey.

A. I will do a survey on soil pollution.

B. I will do soil pollution on a survey.

C. I will survey a do on soil pollution.

D. I will do a soil pollution survey on.

Đáp án A

Giải thích: cụm từ: “do a survey on st”: làm khảo sát

Dịch: Tôi sẽ làm khảo sát về ô nhiễm đất đai.

Question 10: effects/ causes/ noise/ What/ of/ the/ are/ pollution?

A. What the causes and effects of noise pollution are?

B. What are the noise pollution of causes and effects?

C. What the noise pollution of causes and effects are?

D. What are the causes and effects of noise pollution?

Đáp án D

Giải thích: cause and effect: nguyên nhân và hậu quả

Dịch: Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm tiếng ồn là gì?

Exercise 8: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: We can use this bottle once again.

A. We can reduce this bottle.

B. We can reuse this bottle.

C. We can refill this bottle.

D. We can recycle this bottle.

Đáp án B

Giải thích: reuse = use again: tái sử dụng

Dịch: Chúng ta có thể tái sử dụng chiếc lọ này.

Question 12: This recycling bin belongs to them.

A. This recycling bin is them.

B. This recycling bin is their.

C. This recycling bin is theirs.

D. This recycling bin is they’s.

Đáp án C

Giải thích: theirs là đại từ sở hữu

Dịch: Chiếc thùng rác này là của họ.

Question 13: My house is behind the hotel.

A. The hotel is in front of my house.

B. The hotel is between my house.

C. My house is opposite the hotel.

D. My house is next to the hotel.

Đáp án A

Giải thích: in front of: ở đằng trước >< behind: ở đằng sau

Dịch: Nhà tôi ở đằng sau khách sạn.

Question 14: Shall we raise fund for the charity this weekend?

A. Don’t raise fund for the charity this weekend.

B. Please raise fund for the charity this weekend.

C. Let’s raise fund for the charity this weekend.

D. Why raise fund for the charity this weekend.

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc gợi ý: “Let’s V = shall we…”: hãy cùng…

Dịch: Hãy cùng gây quỹ cho tổ chức từ thiện cuối tuần này nào.

Question 15: What is your father’s job?

A. What does your father do?

B. What is job your father do?

C. What does your father do job?

D. What do your father do?

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghề nghiệp: “what + be + S’s + job?” = “what do/ does + S + do?”

Dịch: Nghề của bố bạn là gì?

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-our-greener-worldjsp