70 câu trắc nghiệm Toán 10 Chương 3 (có đáp án): Phương trình. Hệ phương trình

70 câu trắc nghiệm Toán 10 Chương 3 (có đáp án): Phương trình. Hệ phương trình

Tài liệu tổng hợp 100 câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 phần Đại số Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình chọn lọc, có lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học giúp học sinh ôn luyện và học tốt môn Toán lớp 10.

Trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Câu 1: Cho phương trình 13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án. Tập xác định của phương trình là:

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình 13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án là:

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 3: Cho hai phương trình 13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án.

A. Phương trình (*) tương đương với phương trình (**).

B. Phương trình (*) là phương trình hệ quả của phương trình (**).

C. Phương trình (**) là phương trình hệ quả của phương trình (*).

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

* Xét phương trình (**) :

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Đồng thời thấy rằng phương trình (**) có được từ việc bình phương hai vế phương trình (*). Thấy ngay -1 hoặc -2 không phải là nghiệm của phương trình (*) vì vế phải âm còn vế trái không âm.

Chọn đáp án C

Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình 13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án là:

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 5: Cho phương trình 13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án. Tập xác định của phương trình là:

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 6: Phương trình 13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án có tập nghiệm là:

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Điều kiện xác định của phương trình là X > 1 nên loại các phương án A, B, C

Chọn đáp án D

Câu 7: Phương trình 13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án có tập nghiệm là:

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 8: Phương trình 13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

A. Có nghiệm x = 2

B. Có nghiệm x = 4

C. Có nghiệm x = -2

D. Cả ba kết luận trên đều sai

Điều kiện xác định của phương trình là X > 3 nên loại hai phương án A, C.

Thay X = 4 vào phương trình thấy đúng

Chọn đáp án B

Câu 9: Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm?

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 10: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình x2 = 1 ?

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

Đối chiếu điều kiện, suy ra nghiệm của phương trình là x = 1

Vậy chỉ có phương trình C tương đương với phương trình đã cho.

Chọn đáp án C

Trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Câu 1: Cho phương trình có tham số m: (m - 3)x = m2 - 2m - 3 (*)

A. Khi m ≠ 1 và m ≠ 3 thì phương trình (*) vô nghiệm;

B. Khi m = 3 thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất;

C. Khi m = -1 thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất;

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Khi m ≠ 3 hay m - 3 ≠ 0 thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất.

Với m = 3 thì phương trình đã cho trở thành: 0x = 0 luôn đúng mọi x.

Vậy A, B sai và C đúng.

Chọn đáp án C

Câu 2: Cho phương trình có tham số m: x2 + (2m - 3)x + m2 - 2m = 0 (*)

A. Khi m = 3 thì phương trình (*) có tích hai nghiệm bằng 3;

B. Khi m = 3 thì phương trình (*) có tích hai nghiệm bằng 3 và tổng hai nghiệm bằng -3;

C. Khi m = -1 thì phương trình (*) có tích hai nghiệm bằng 3;

D. Cả ba kết luận trên đều đúng.

* Khi m = 3 thì phương trình đã cho trở thành : x2 + 3x + 3 = 0

Phương trình này có: Δ = 32 - 4.1.3 = -3 < 0 nên phương trình vô nghiệm.

* Khi m = -1 thì phương trình đã cho trở thành : x2 - 5x + 3 = 0

Phương trình này có: Δ = (-5)2 - 4.1.3 = 13 > 0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1; x2. Áp dụng hệ thức Vi-et ta có: x1.x2 = 3.

Chọn đáp án C

Câu 3: Cho phương trình có tham số m: mx2 + (m2 - 3)x + m = 0

A. Khi m = 2 thì phương trình (*) có hai nghiệm dương;

B. Khi m = 2 thì phương trình (*) có hai nghiệm cùng dấu;

C. Khi m = 4 thì phương trình (*) có hai nghiệm dương;

D. Khi m = 4 thì phương trình (*) có nghiệm âm.

21 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 4: Phương trình (có tham số p) p(p - 2)x = p2 - 4 có nghiệm duy nhất khi

A. p ≠ 0;

B. p ≠ 2 ;

C. p ≠ ±2 ;

D. p ≠ 0 và p ≠ 2.

21 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 5: Phương trình (có tham số m) có vô số nghiệm khi

A. m = 0 ;

B. m = 3;

C. m ≠ 0;

D. m ≠ 3.

21 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 6: Phương trình (có tham số m) vô nghiệm khi

A. m = 1 ;

B. m ≠ 1;

C. m = 2;

D. m ≠ 2 và m ≠ 1.

21 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 7: Cho phương trình có tham số m: m2x + 2m = mx + 2

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Khi m = 0 thì phương trình (*) vô nghiệm;

B. Khi m = 1 thì phương trình (*) có vô số nghiệm;

C. Khi m ≠ 0 thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất;

D. Khi m ≠ 1 và m ≠ 0 thì phương trình (*) là phương trình bậc nhất.

21 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 8: Cho các phương trình có tham số m sau:

21 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi giá trị của m là:

A. Phương trình (1);

B. Phương trình (2);

C. Phương trình (3);

D. Phương trình (4).

Phương trình ax + b = 0 có nghiệm duy nhất khi a ≠ 0.

Xét phương trình (m2 + 1)x + 2 = 0

Có hệ số a = m2 + 1 > 0 với mọi m.

Do đó, phương trình này luôn có nghiệm duy nhất với mọi giá trị của m.

Chọn đáp án C

Câu 9: Cho các phương trình có tham số m sau:

21 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Phương trình luôn vô nghiệm với mọi giá trị của m là:

A. Phương trình (1);

B. Phương trình (2);

C. Phương trình (3);

D. Phương trình (4).

21 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 10: Cho phương trình có tham số m: (2x - 1)(x - mx - 1) = 0 .

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Khi m = 1 thì phương trình (*) vô nghiệm;

B. Với mọi giá trị của m, phương trình đã cho có nghiệm;

C. Khi m ≠ ±1 thì phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt;

D. Khi m = 1 thì phương trình (*) có nghiệm duy nhất.

21 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn có đáp án

Chọn đáp án A

Xem thêm các Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học