16 câu trắc nghiệm Số phức có đáp án16 câu trắc nghiệm Số phức có đáp án

Câu 1: Cho số phức z = 2 – 2i. Tìm khẳng định sai.

Quảng cáo

A. Phần thực của z là: 2.

B. Phần ảo của z là: -2.

C. Số phức liên hợp của z là z = -2 + 2i.

D. Môđun của z là

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Số phức liên hợp của z là z = 2 + 2i nên khẳng định C là sai.

Chọn đáp án C.

Câu 2: Cho số phức z = -1 + 3i. Phần thực, phần ảo của z là

A. -1 và 3    B. -1 và -3    C. 1 và -3    D. -1 và -3i.

Ta có z = -1 + 3i => z = -1 - 3i

Vậy phần thực và phần ảo của z là -1 và -3.

Chọn đáp án B.

Câu 3: Môđun của số phức z thỏa mãn z = 8 - 6i là

A. 2    B. 10    C. 14     D. 2√7

Ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án B.

Câu 4: Tìm các số thực x, y sao cho (x – 2y) + (x + y + 4).i = (2x + y) + 2yi.

Quảng cáo

A. x = 3, y = 1     B. x = 3, y = -1

C. x = -3, y = -1     D. x = -3, y = 1

Ta có (x – 2y) + (x + y + 4).i = (2x + y) + 2yi.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy x = -3, y = 1.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Hai số phức z1 = x - 2i, z22 + yi (x, y ∈ R) là liên hợp của nhau khi

A. x = 2, y = -2    B. x = -2, y = -2    C. x = 2, y = 2     D. x = -2, y = 2

Ta có z1 = x + 2i. Do đó, hai số phức đã cho gọi là liên hợp của nhau khi và chỉ khi

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy x= 2, y = 2. Chọn đáp án C.

Câu 6: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thòa mãn |z| = |1 + i| là

A. Hai điểm     B. Hai đường thẳng

C. Đường tròn bán kính R=2    D. Đường tròn bán kính R= √2 .

Ta có |1 + i| = √(1 + 1) = √2. Gọi M là điểm biểu diễn của z ta có |z| = OM.

Do đó: |z| = |1 + i| ⇔ OM = √2

Vậy tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z là đường tròn tâm O, bán kính R= √2 .

Chọn đáp án D.

Câu 7: Phần thực của số phức z = -i là

A. -1    B. 1    C. 0    D. -i

Ta có: z = -i = 0 - i nên phần thực của số phức z = -i là 0

Quảng cáo

Câu 8: Phần ảo của số phức z = -1 là

A. -i    B. 1    C. -1    D. 0

Ta có: z= -1 = -1 + 0.i nên phần ảo của số phức z = -1 là 0

Câu 9: Số phức liên hợp của số phức z = 1 + i là

A. 1 – i    B. -1 – i    C. -1+ i    D. 1 + i

Số phức liên hợp của số phức z = 1 + i là z = 1 - i

Câu 10: Cho z = 2i -1. Phần thực và phần ảo của z là

A. 2 và 1    B. -1 và -2    C. 1 và 2i   D. -1 và -2i

Ta có z = 2i - 1 = -1 + 2i ⇔ z = -1 - 2i. Vậy phần thực của z là -1 và phần ảo của z là -2.

Câu 11: Môđun của số phức z = -3 + 4i là

A. 5   B. -3   C. 4   D. 7

Ta có: z = -3 + 4i

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 12: Môđun của số phức z = 2 - √3i là

A. √7    B. 2 + √3   C. 2 - √3    D. 7

Ta có: z = 2 - √3i

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 13: Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là

A. M (1; 2)   B. M (1; -2)   C. M (-1; 2)   D. M (-1; -2)

Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là M(1; -2).

Câu 14: Hai điểm biểu diễn hai số phức liên hợp z = 1 + i và z = 1 - i đối xứng nhau qua

A. Trục tung    B. Trục hoành   C. Gốc tọa độ   D. Điểm I (1; -1)

Hai điểm biểu diễn của z = 1 + i và z = 1 - i là M(1; 1) và N(1; -1) đối xứng với nhau qua trục Ox.

Câu 15: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z| = 2 là

A. Hai đường thẳng   B. Đường tròn bán kính bằng 2

C. Đường tròn bán kính bằng 4   D. Hình tròn bán kính bằng 2.

Gọi M là diểm biểu diễn của z. Ta có: |z| = 2 ⇔ OM = 2

Vậy quỹ tích của M là đường tròn tâm là gốc tọa độ O và bán kính R = 2.

Câu 16: Gọi A, B là các điểm biểu diễn của các số phức z1 = -1 + 2i, z2 = 2 + 3i . Khi đó, độ dài đoạn thẳng AB là

A. √26   B. √5 + √13    C. √10   D. 10

Ta có: A(-1;2), B(2,3). Do đó:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Toán 12 phần Giải tích ôn thi THPT Quốc gia có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa