Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Với bộ 10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 năm học 2022 - 2023 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Tiếng Anh 1.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Tải xuống

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Ghép các tranh với từ tiếng Anh của chúng

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

III. Nhìn và viết

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

IV. Hoàn thành các từ sau

1. ca__e                                 2. __andy                   

3. go__t                                  4. p__g                       

5. scho__l

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Complete these words

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

II. Read and tick

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

III. Tô màu theo gợi ý

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Nối từ với tranh

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

II. Khoanh tròn đáp án đúng

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school            horse              pig      down              hen

1. The ___________ is running in the park.

2. Sit ___________, please!

3. I go to ___________ every day.

4. The goat and ___________ are in the garden.

5. The ___________ is finding food in the garden.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

III. Tô màu theo hướng dẫn

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

II. Nhìn và viết

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

III. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau

c...t 

(con mèo)

   ap..le

(quả táo)

fi...h

(con cá)

     d...g

(con chó)

g...at

(con dê)

     h...n

(con gà mái)


Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Khoanh tròn đáp án đúng

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

II. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Hi! How are you?

1 - ____

a. the board, please.

2. Look at

2 - ____

b. Fine, Thank you.

3. I go to

3 - ____

c. is in the garden.

4. Sit   

4 - ____

d. are in the garden.

5. The hen

5 - ____

e. down, please.

6. The goat and the pig

6 - ____

f. school every day.


III. Hãy đếm và viết

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)                             

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. Điền chữ cái còn thiếu

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

II. Hãy nối

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

III. Đọc và hoàn thành các từ

1. P_NCIL

2. B_LL

3. E_ASER

4. _ABLE

5. AP_LE

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

I. Đọc và nối

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

II. Nhìn tranh gợi ý và viết từ vựng

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

III. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau

c...t 

(con mèo)

   ap..le

(quả táo)

fi...h

(con cá)

     d...g

(con chó)

g...at

(con dê)

     h...n

(con gà mái)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

I. Nhìn tranh và hoàn thành câu

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

II. Hoàn thành các từ sau

1. ca......e                    2. ......andy                 3. go......t                    4. p.......g                     

5. scho….l                 6. d......ck                   7. ho......se                  8. k.....te

III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school            horse              pig      down              hen

1. The ___________ is running in the park.

2. Sit ___________, please!

3. I go to ___________ every day.

4. The goat and ___________ are in the garden.

5. The ___________ is finding food in the garden.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

I. Đọc và nối

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)


II. Nhìn tranh và hoàn thành câu

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

III. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Hi! How are you?

1 - ____

a. the board, please.

2. Look at

2 - ____

b. Fine, Thank you.

3. I go to

3 - ____

c. is in the garden.

4. Sit   

4 - ____

d. are in the garden.

5. The hen

5 - ____

e. down, please.

6. The goat and the pig

6 - ____

f. school every day.

Xem thêm đề thi Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.