Top 200 Đề thi Toán lớp 1 (năm 2024 có đáp án)Trọn bộ 200 Đề thi Toán lớp 1 năm 2024 chọn lọc, có đáp án đầy đủ Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Toán lớp 1 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 1.

Đề thi Toán lớp 1 (năm 2024 mới nhất)

Xem thử Đề thi Toán lớp 1 KNTT Xem thử Đề thi Toán lớp 1 CTST Xem thử Đề thi Toán lớp 1 CD

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ đề thi Toán lớp 1 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bộ đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Xem thử Đề thi Toán lớp 1 KNTT

- Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2


Bộ đề thi Toán lớp 1 - Cánh diều

Xem thử Đề thi Toán lớp 1 CD

- Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2


Bộ đề thi Toán lớp 1 - Chân trời sáng tạo

Xem thử Đề thi Toán lớp 1 CTST

- Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2

Đề cương ôn tập Toán lớp 1 (cả ba sách)

Đề cương Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Đề cương Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

Đề cương Toán lớp 1 Cánh diều

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 (cả ba sách)

Bài tập hàng ngày lớp 1

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8:

A.  4, 9, 6                             B.  0, 4, 7                                C.  8, 6, 7           

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 2                                      B. 4                                         C. 6                          
Câu 3. Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10                    B. 7, 10, 2, 3, 1                       C. 10, 7, 3, 2, 1 

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7                                       B. 8                                          C. 9
Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

              Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 6                                          B. 5                                          C. 8

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

Đọc số

Viết số

Mẫu:    1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu:  chín. 9

Bảy. …………………………………......

mười.  ……………………………………

Câu 7. Số:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 8. Tính:

          8 + 1 = ………..                                                  10 + 0 - 5 = ……………                                      

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

             a) 4 + 3 … 5                                                    8 … 9 - 6 

             b) 1 + 2 … 5 - 4                                             10 - 7 … 0 + 3

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 


ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. 

Các số bé hơn 8 là: 0, 4, 7

Chọn B. 

Câu 2. 

9 – 3 = 6

Chọn C.
Câu 3.

Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn: 1; 2; 3; 7; 10

Chọn A. 

Câu 4. 

7 + 0 = 0 + 7 

Số cần điền vào chỗ chấm là 7.

Câu 5. 

Có 5 hình vuông.

Chọn B.

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

5: Năm

8: Tám

Bảy: 7

Mười: 10

Câu 7. 

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 8. 

          8 + 1 = 9                                          10 + 0 - 5 = 10 – 5 = 5                                

Câu 9. 

a) 4 + 3 > 5                                                    8 > 9 - 6 

b) 1 + 2 > 5 - 4                                              10 - 7 = 0 + 3

Câu 10. 


Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thứcĐề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức


3

+

3

=

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….            3 + 5 = ….            1 + 7 = ….            9 – 1 = …..

2 + 3 = ….            6 – 1 = ….            9 – 4 = ….                     7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + … = 7                      … + 2 = 4                      9 - … = 6

1 + … = 5                      6 - … = 3                       1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP ÁN Đề số 1

Bài 1: 

Học sinh đếm hình.

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 2: 

6 + 2 = 8              3 + 5 = 8               1 + 7 = 8              9 – 1 = 8

2 + 3 = 5              6 – 1 = 5               9 – 4 = 5               7 – 2 = 5

Bài 3: 

3 + 4 = 7                        2 + 2 = 4                        9 - 3 = 6

1 + 4 = 5                        6 3 = 3                        1 + 0 = 1

Bài 4: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 5: 

8 = 6 + 2 

8 = 1 + 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Bài 1: Nối:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo 

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = …

1 + 8 = …

9 + 0 = …

8 – 4 = …

5 – 2 = …

7 – 6 = …

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

1 … 3

5 … 2 

4 … 4 

1 + 2 … 0

3 + 3 … 9 – 2 

1 + 4 … 5 – 0 

Bài 5: Nối các số từ 1 đến 10:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

ĐÁP ÁN

Bài 1: Nối:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Có 5 hình tam giác.

Có 4 hình tròn.

Có 3 hình vuông. 

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = 5

1 + 8 = 9

9 + 0 = 9

8 – 4 = 4

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

1 < 3

5

4 =

1 + 2 > 0

3 + 3 < 9 – 2 

1 + 4 = 5 – 0 

Bài 5: Nối các số từ 1 đến 10:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Xem thử Đề Toán 1 KNTT Xem thử Đề Toán 1 CTST Xem thử Đề Toán 1 CD

Bài tập, Đề thi, Giáo án lớp 1

- Đề thi lớp 1:

- Bài tập lớp 1:

- Giáo án lớp 1:
Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 (sách cũ)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Tài liệu giáo viên