Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Với bộ 5 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2023 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Toán 1.

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được viết là:

A. 64

B. 46

C. 60

D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59 số lớn nhất là số:

A. 48

B. 19

C. 92

D. 59

Quảng cáo

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ hai là ngày 12 thì thứ năm tuần đó là:

A. Ngày 15

B. Ngày 16

C. Ngày 17

D. Ngày 18

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

A. 6cm

B. 5cm

C. 4cm

D. 3cm

Quảng cáo

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 1

17 – 5

45 + 12

98 – 57

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 74, 14, 83, 25 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 8 (1 điểm): Nối:

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Câu 9 (1 điểm): 

Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình tam giác.

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 1

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu ngày 7 tháng 10 là thứ ba thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

D. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 62, 5, 92, 17 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 23 gồm … chục và … đơn vị.

+ Số … gồm 1 chục và 6 đơn vị.

+ Số … là số liền trước của số 34.

+ Số … là số liền sau của số 69.

Câu 9 (1 điểm): 

Hùng có 27 viên bi. Hùng cho Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình vuông.

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “Ba mươi hai” được viết là:

A. 30

B. 20

C. 23

D. 32

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp các số 27, 53, 63, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3 (1 điểm): Từ 11 đến 34 có bao nhiêu số tròn chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4 (1 điểm): Hôm nay là ngày 14 tháng 4. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc băng theo đơn vị xăng-ti-mét là:

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

A. 3cm

B. 4cm

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 30, 19, 47, 98 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 8 (1 điểm): Vẽ thêm kim dài và kim phút vào đồng hồ để đồng hồ chỉ:

7 giờ

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

11 giờ

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Câu 9 (1 điểm): 

Một lớp học có 12 bạn học sinh nữ và 11 bạn học sinh nam tham gia văn nghệ. Hỏi lớp học có tất cả bao nhiêu bạn tham gia văn nghệ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình tròn.

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số gồm 5 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 56

B. 50

C. 60

D. 65

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 93, 15, 63, 74 số lớn nhất là số:

A. 74

B. 63

C. 15

D. 93

Câu 3 (1 điểm): Có bao nhiêu số có 1 chữ số?

A. 7 số

B. 8 số

C. 9 số

D. 10 số

Câu 4 (1 điểm): Bốn ngày trước là ngày 15. Vậy hôm nay là ngày:

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

Câu 5 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây có kim giờ chỉ số:

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

12 + 4

35 + 11

49 – 2

87 – 26

Câu 7 (1 điểm): Hoàn thành bảng dưới đây (theo mẫu):

Số gồm

Viết số

Đọc số

8 chục và 3 đơn vị

83

Tám mươi ba

5 chục và 1 đơn vị
92
Mười bốn

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Lớp 1A có 35 bạn học sinh. Lớp 1B có 42 bạn học sinh. Hỏi hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình chữ nhật.

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 5)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Sắp xếp các số 84, 15, 46, 27 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 84, 15, 46, 27

B. 15, 46, 84, 27

C. 46, 15, 27, 84

D. 15, 27, 46, 84

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 27, 59, 19, 22 số lớn nhất là số:

A. 22

B. 19

C. 27

D. 59

Câu 3 (1 điểm): Bàn học của em dài khoảng:

A. 8 gang tay

B. 5cm

C. 30 bước chân

D. 1cm

Câu 4 (1 điểm): Buổi sáng, Nam đi học từ 8 giờ đến 11 giờ. Vậy thời gian Nam đi học là:

A. 3 giờ

B. 4 giờ

C. 5 giờ

D. 6 giờ

Câu 5 (1 điểm): Khi kim dài và kim ngắn đều chỉ số 12 thì đồng hồ chỉ:

A. 9 giờ

B. 10 giờ

C. 12 giờ

D. 11 giờ

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

11 + 2

25 + 11

99 – 88

56 – 5

Câu 7 (1 điểm): Tính nhẩm:

10 + 10 + 10 =

50 – 20 + 10 =

40 – 20 – 10 =

Câu 8 (1 điểm): Nối các dạng hình phù hợp (theo mẫu):

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bác Hà có 17 con lợn. Bác đem ra chợ bán 7 con. Hỏi bác Hà còn lại bao nhiêu con lợn?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống sao cho:

Các hàng ngang: Phải có đủ các số từ 1 đến 4, không trùng số và không cần đúng thứ tự.

Các hàng dọc: Đảm bảo có đủ các số từ 1 đến 4, không trùng số, không cần theo thứ tự.

Đề thi Toán lớp 1 Cuối học kì 2 Kết nối tri thức năm 2023 có ma trận (5 đề)

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 1 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.