Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Với bộ 5 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2023 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM 

Quảng cáo

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8: 

A.  4, 9, 6                                     B.   0, 4, 7                           C.  8, 6, 7

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =? 

A. 2                                              B. 4                           C. 6

Câu 3. Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn  

A.  2, 3, 7, 10                     B. 7, 10, 2, 3                        C. 10, 7, 3, 2

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + … là: 

A. 7                                              B. 8                                             C. 9

Câu 5. Hình nào là khối lập phương? 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

A

B

C

Quảng cáo

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. Khoanh vào số thích hợp?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Câu 7. Số (theo mẫu):

             Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Câu 8. Tính:

          8 + 1 = ………..                                         10 + 0 - 5 = ……………                                                                

Câu 9. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Quảng cáo

Câu 10. Số? 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Có … khối lập phương?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Các số bé hơn 8 là 0, 4, 7.

Chọn B. 

Câu 2. 9 – 3 = 6

Chọn C.

Quảng cáo

Câu 3. Sắp xếp: 2; 3; 7; 10

Chọn A. 

Câu 4. 8 + 0 = 0 + 8 

Số cần điền vào chỗ chấm là 8.

Chọn B.

Câu 5. Chọn C.

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Câu 7. 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Câu 8. 

          8 + 1 = 9                                       10 + 0 - 5 = 5                                       

Câu 9. 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

3

+

3

=

6

Câu 10. 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Có 9 khối lập phương

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8:

A.  4, 9, 6                             B.  0, 4, 7                                C.  8, 6, 7           

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 2                                      B. 4                                         C. 6                          
Câu 3. Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10                    B. 7, 10, 2, 3, 1                       C. 10, 7, 3, 2, 1 

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7                                       B. 8                                          C. 9
Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

              Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

A. 6                                          B. 5                                          C. 8

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

Đọc số

Viết số

Mẫu:    1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu:  chín. 9

Bảy. …………………………………......

mười.  ……………………………………

Câu 7. Số:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Câu 8. Tính:

          8 + 1 = ………..                                                  10 + 0 - 5 = ……………                                      

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

             a) 4 + 3 … 5                                                    8 … 9 - 6 

             b) 1 + 2 … 5 - 4                                             10 - 7 … 0 + 3

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 

Câu 2. Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 

b)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 

c) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 

d) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 

Câu 3. Cho các số 2, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trên hình vẽ có:

…..khối lập phương

…..khối hộp chữ nhật

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Câu 5. Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

A.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

B.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 

C.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Câu 1. Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề) 

Câu 2. Tính nhẩm:

1 + 3 = … 

2 + 2 = …

4 + 0 = …

3 + 1 = …

7 – 5 = …

6 – 4 = …

8 – 6 = …

10 – 8 = …

Câu 3. Nối:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Câu 4.

a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 5. Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 5)

Câu 1. Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

Câu 2. Tính nhẩm:

9 – 6 = …

1 + 2 = …

3 + 4 = …

5 – 2 = …

2 + 7 = …

7 – 6 = …

6 + 2 = … 

10 – 5 = …

Câu 3. Cho các số 3, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, những số nào vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8?

Câu 4. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 3 … 6

8 – 2 … 5

1 + 3 … 4

Câu 5. Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (5 đề)

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 1 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.