[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) - Kết nối tri thức

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) - Kết nối tri thức

Với bộ 5 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8: 

A.  4, 9, 6                                     B.   0, 4, 7                           C.  8, 6, 7           

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =? 

A. 2                                              B. 4 C. 6
Câu 3. Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn  

A.  2, 3, 7, 10                     B. 7, 10, 2, 3                        C. 10, 7, 3, 2

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + … là: 

A. 7                                              B. 8                                             C. 9

Câu 5. Hình nào là khối lập phương? 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A

B

C

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. Khoanh vào số thích hợp?

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 7. Số (theo mẫu):

             [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 8. Tính:

          8 + 1 = ………..                                         10 + 0 5 = ……………                                                                

Câu 9. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức


Câu 10. Số? 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Có … khối lập phương?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Các số bé hơn 8 là 0, 4, 7.

Chọn B. 

Câu 2. 9 – 3 = 6

Chọn C.
Câu 3. Sắp xếp: 2; 3; 7; 10

Chọn A. 

Câu 4. 8 + 0 = 0 + 8 

Số cần điền vào chỗ chấm là 8.

Chọn B.

Câu 5. Chọn C.

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 7. 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 8. 

          8 + 1 = 9                                       10 + 0 5 = 5                                       

Câu 9. 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức


3

+

3

=

6


Câu 10. 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Có 9 khối lập phương

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8:

A.  4, 9, 6                             B.  0, 4, 7                                C.  8, 6, 7           

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 2                                      B. 4                                         C. 6                          
Câu 3. Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10                    B. 7, 10, 2, 3, 1                       C. 10, 7, 3, 2, 1 

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7                                       B. 8                                          C. 9
Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

              [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 6                                          B. 5                                          C. 8

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

Đọc số

Viết số

Mẫu:    1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu:  chín. 9

Bảy. …………………………………......

mười.  ……………………………………

Câu 7. Số:

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 8. Tính:

          8 + 1 = ………..                                                  10 + 0 - 5 = ……………                                      

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

             a) 4 + 3 … 5                                                    8 … 9 -

             b) 1 + 2 … 5 - 4                                             10 - 7 … 0 + 3

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. 

Các số bé hơn 8 là: 0, 4, 7

Chọn B. 

Câu 2. 

9 – 3 = 6

Chọn C.
Câu 3.

Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn: 1; 2; 3; 7; 10

Chọn A. 

Câu 4. 

7 + 0 = 0 + 7 

Số cần điền vào chỗ chấm là 7.

Câu 5. 

Có 5 hình vuông.

Chọn B.

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

5: Năm

8: Tám

Bảy: 7

Mười: 10

Câu 7. 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 8. 

          8 + 1 = 9                                          10 + 0 - 5 = 10 – 5 = 5                                

Câu 9. 

a) 4 + 3 > 5                                                    8 > 9 -

b) 1 + 2 > 5 - 4                                              10 - 7 = 0 + 3

Câu 10. 


[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức


3

+

3

=

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 2. Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

b)

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

c) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

d) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 3. Cho các số 2, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trên hình vẽ có:

…..khối lập phương

…..khối hộp chữ nhật

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 5. Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

B.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

C.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1. 

4 + 3 = 7

7 – 6 = 1

1 + 9 = 10

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 2. 

a) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

b)

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

c) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

d) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 3. 

a) Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 6; 2

b) Số lớn nhất là 9.

Số bé nhất là 2.

c) Các số vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10 là: 9

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Trên hình vẽ có:

+ 5 khối lập phương

+ 7 khối hộp chữ nhật

Câu 5. 

Quy luật: [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Vuông Tròn - Tam giác xanh - Tam giác đỏ

Hình thích hợp để đặt vào dấu “?” là: Hình tròn

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Câu 1. Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 2. Tính nhẩm:

1 + 3 = … 

2 + 2 = …

4 + 0 = …

3 + 1 = …

7 – 5 = …

6 – 4 = …

8 – 6 = …

10 – 8 = …

Câu 3. Nối:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 4.

a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 5. Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 2. 

1 + 3 = 4

2 + 2 = 4

4 + 0 = 4

3 + 1 = 4

7 – 5 = 2

6 – 4 = 2

8 – 6 = 2

10 – 8 = 2

Câu 3.

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 4.

a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn: 1; 2; 6

b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé: 8; 7; 2

Câu 5. Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 5)

Câu 1. Khoanh vào số thích hợp:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 2. Tính nhẩm:

9 – 6 = …

1 + 2 = …

3 + 4 = …

5 – 2 = …

2 + 7 = …

7 – 6 = …

6 + 2 = … 

10 – 5 = …

Câu 3. Cho các số 3, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, những số nào vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8?

Câu 4. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 3 … 6

8 – 2 … 5

1 + 3 … 4

Câu 5. Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Câu 1. Khoanh vào số thích hợp:

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 2. Tính nhẩm:

9 – 6 = 3

1 + 2 = 3

3 + 4 = 7

5 – 2 = 3

2 + 7 = 9

7 – 6 = 1

6 + 2 = 8

10 – 5 = 5

Câu 3. 

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn: 3; 6; 9

b) Số lớn nhất là 9; Số bé nhất là 3.

c) Số vừa bé hơn 5, vừa lớn hơn 8 là: 6

Câu 4. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 3 6

8 – 2 > 5

1 + 3 = 4

Câu 5. 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Học sinh tự tô màu.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.