Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Với bộ 10 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Quảng cáo

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8:

A.  4, 9, 6                             B.  0, 4, 7                                C.  8, 6, 7           

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 2                                      B. 4                                         C. 6

Câu 3. Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10                    B. 7, 10, 2, 3, 1                       C. 10, 7, 3, 2, 1 

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7                                       B. 8                                          C. 9
Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

A. 6                                          B. 5                                          C. 8

II. TỰ LUẬN 

Quảng cáo

Câu 6. 

Đọc số

Viết số

Mẫu:    1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu:  chín. 9

Bảy. …………………………………......

mười.  ……………………………………

Câu 7. Số:

 Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8. Tính:

          8 + 1 = ………..                                                  10 + 0 - 5 = ……………                                      

Quảng cáo

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

             a) 4 + 3 … 5                                                    8 … 9 - 6 

             b) 1 + 2 … 5 - 4                                             10 - 7 … 0 + 3

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 


Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 2. Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a) 

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 

b)

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 

c) 

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 

d) 

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 3. Cho các số 2, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trên hình vẽ có:

…..khối lập phương

…..khối hộp chữ nhật

 Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 5. Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

A.

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

B.

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 

C.

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

I. TRẮC NGHIỆM 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8: 

A.  4, 9, 6                                     B.   0, 4, 7                           C.  8, 6, 7           

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =? 

A. 2                                              B. 4 C. 6
Câu 3. Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn  

A.  2, 3, 7, 10                     B. 7, 10, 2, 3                        C. 10, 7, 3, 2

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + … là: 

A. 7                                              B. 8                                             C. 9

Câu 5. Hình nào là khối lập phương? 

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

A

B

C

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. Khoanh vào số thích hợp?

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 7. Số (theo mẫu):

             Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 8. Tính:

          8 + 1 = ………..                                         10 + 0 - 5 = ……………                                                                

Câu 9. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất


Câu 10. Số? 

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Có … khối lập phương?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Câu 1. Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất 

Câu 2. Tính nhẩm:

1 + 3 = … 

2 + 2 = …

4 + 0 = …

3 + 1 = …

7 – 5 = …

6 – 4 = …

8 – 6 = …

10 – 8 = …

Câu 3. Nối:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4.

a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 5. Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

 Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 5)

Câu 1. Khoanh vào số thích hợp:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2. Tính nhẩm:

9 – 6 = …

1 + 2 = …

3 + 4 = …

5 – 2 = …

2 + 7 = …

7 – 6 = …

6 + 2 = … 

10 – 5 = …

Câu 3. Cho các số 3, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, những số nào vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8?

Câu 4. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 3 … 6

8 – 2 … 5

1 + 3 … 4

Câu 5. Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

Bộ Đề thi Toán lớp 1 Cuối Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2024 tải nhiều nhất

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán lớp 1 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 1 Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên