[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) - Cánh diều

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) - Cánh diều

Với bộ 4 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 2: Tính:

4 + 2 = …             6 – 5 = …             2 + 7 = …             10 – 0 = …

6 + 1 = …             9 – 5 = …             2 + 5 = …             4 + 4 = …

Bài 3: Cho hình vẽ: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

… hình chữ nhật

… hình tròn

… hình vuông

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 … 3 = 5                      7 … 4 = 3                      2 … 2 = 4

1 … 7 = 8                      9 … 2 = 7                      5 … 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

                                [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1: 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 2: 

4 + 2 = 6              6 – 5 = 1               2 + 7 = 9              10 – 0 = 10

6 + 1 = 7              9 – 5 = 4               2 + 5 = 7              4 + 4 = 8

Bài 3: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Hình bên có:

10 hình chữ nhật

hình tròn

7 hình vuông

Bài 4: 

2 + 3 = 5                        7 - 4 = 3                         2 + 2 = 4

1 + 7 = 8                        9 2 = 7                         5 + 1 = 6

Bài 5: 

1 + 2 = 3

7 – 3 = 4

4 + 5 = 9 

2 + 6 = 8

10 – 0 = 10

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….            3 + 5 = ….            1 + 7 = ….            9 – 1 = …..

2 + 3 = ….            6 – 1 = ….            9 – 4 = ….                     7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + … = 7                      … + 2 = 4                      9 - … = 6

1 + … = 5                      6 - … = 3                       1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều 

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Bài 1: 

Học sinh đếm hình.

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 2: 

6 + 2 = 8              3 + 5 = 8               1 + 7 = 8              9 – 1 = 8

2 + 3 = 5              6 – 1 = 5               9 – 4 = 5               7 – 2 = 5

Bài 3: 

3 + 4 = 7                        2 + 2 = 4                        9 - 3 = 6

1 + 4 = 5                        6 3 = 3                        1 + 0 = 1

Bài 4: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 5: 

8 = 6 + 2 

8 = 1 + 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Số?

                         [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:

 a)                                                                             b)

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) … + 4 = 7

A. 3                               B. 0                                C. 7                                D. 2

b) 8 … 9 

A. >                                B. <                               C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều         

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 0 – 1 = … 

A. 4                                         B. 5                                     C. 6

Bài 6: 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Hình trên có … khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình thích hợp:

  A. hình vuông


[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

B. hình chữ nhật


[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

C. hình tam giác


[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

II. TỰ LUẬN

Bài 8: Tính:

           9 + 0 =               8 – 2 =            7 + 3 =                   10 – 0 =

Bài 9: Tính:

         9 – 1 – 3 = .............                               3 + 4 + 2 = .............

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ: 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: 

            [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 2: 

 a)                                                                             b)

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 3: 

a) + 4 = 7

Chọn A.

b) 8 < 9 

Chọn B.

Bài 4: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều             

Bài 5: 

5 + 0 – 1 = 5 – 1 = 4

Chọn A.

Bài 6: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Hình trên có 5 khối hộp chữ nhật.

Bài 7: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

II. TỰ LUẬN

Bài 8: 

           9 + 0 = 9              8 – 2 = 6                     7 + 3 = 10                 10 – 0 = 10

Bài 9: 

9 – 1 – 3 = 8 – 3 = 5                                            

3 + 4 + 2 = 7 + 2 = 9

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ: 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

2

+

5

=

7


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 7 

6 …. 2 

4 …. 4 

1 + 2 …. 4 – 2 

3 + 5 …. 9 – 4 

3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2: Tính:

2 + 5 = …. 

3 + 4 = …. 

1 + 1 = ….

6 + 2 = ….

9 – 3 = ….

8 – 5 = ….

7 – 1 = …. 

6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 4: Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 … 1 = 2

5 … 3 = 2 

1 … 7 = 8

5 … 4 = 1

5 … 4 = 9

6 … 2 = 4

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, có … hình tròn và … hình tam giác.

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Bài 1: 

<

>

=

1 + 2 > 4 – 2 

3 + 5 > 9 – 4 

3 + 1 < 5 + 2 

Bài 2: 

2 + 5 = 7

3 + 4 = 7

1 + 1 = 2

6 + 2 = 8

9 – 3 = 6

8 – 5 = 3

7 – 1 = 6

6 – 4 = 2

Bài 3: 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 4: 

1 + 1 = 2

5 - 3 = 2 

1 + 7 = 8

5 4 = 1

5 + 4 = 9

6 - 2 = 4

Bài 5: 

Trong hình vẽ, có 4 hình tròn và 6 hình tam giác.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.