[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) - Cánh diều

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) - Cánh diều

Với bộ 5 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Cánh diều giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Toán 1.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

A. 58

B. 85

C. 80

D. 05

b) Số 14 được đọc là:

A. Mười bốn

B. Một bốn

C. Mười và bốn

D. Mười chục bốn

Câu 2: Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) Số … là số liền trước của số 49.

b) Số … là số liền sau của số 58.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

12 + 13 = 25 ☐

33 – 11 = 21 ☐

45 + 10 = 55 ☐

89 – 47 = 42 ☐

Câu 4 : Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống về độ cao của các con vật dưới đây:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Đồng hồ trên chỉ ….giờ.

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Hình trên có … hình tam giác, … hình tròn, … hình vuông.

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8: Tính:

12 + 30 =

46 – 16 =

25 + 45 =

89 – 70 =

Câu 9: Đặt tính rồi tính:

43 + 12

55 – 20

28 – 6

Câu 10 

Lớp 1A có 23 bạn học sinh nam và 25 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a) B

b) A

Câu 2:

a) Số 48 là số liền trước của số 49.

b) Số 59 là số liền sau của số 58.

Câu 3:

12 + 13 = 25 [Đ]

33 – 11 = 21 [S]

45 + 10 = 55 [Đ]

89 – 47 = 42 [Đ]

Câu 4:

Hôm nay là thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021.

Câu 5:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6:

Đồng hồ trên chỉ 3 giờ.

Câu 7:

Hình trên có 2 hình tam giác, 3 hình tròn, 3 hình vuông.

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8:

12 + 30 = 42

46 – 16 = 30

25 + 45 = 70

89 – 70 = 19

Câu 9: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 10:

Bài giải

Lớp 1A có tất cả số học sinh là:

23 + 25 = 48 (học sinh)

Đáp số: 48 học sinh

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21          B. 2          C. 12          D. 10

b) Trong các số 83, 19, 50, 3 số bé nhất là số:

A. 83          B. 19         C. 50          D. 3

Câu 2 (1 điểm): Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) Số … là số lớn nhất có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé nhất có hai chữ số.

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

12 + 13 = 25 ☐

33 – 11 = 21 ☐

45 + 10 = 55 ☐

89 – 47 = 42 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Đánh dấu “X” vào vật cao hơn trong mỗi hình dưới đây:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Đồng hồ trên chỉ ….giờ.

Câu 7 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Hình trên có … hình lập phương.

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9 (1 điểm): Cho các số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất?

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 10 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa có 15 con tem. Bạn Hùng có 20 con tem. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:

a) C

b) D

Câu 2:

a) Số 99 là số lớn nhất có hai chữ số.

b) Số 10 là số tròn chục bé nhất có hai chữ số.

Câu 3:

22 + 11 = 44 [S]

35 – 12 = 23 [Đ]

88 – 16 = 73 [S]

40 + 10 = 50 [Đ]

Câu 4:

Hôm nay là chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021.

Câu 5:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6:

Đồng hồ trên chỉ 7 giờ.

Câu 7:

Hình trên có 10 hình lập phương.

II. Phần tự luận

Câu 8:

23 + 44 = 67

57 – 15 = 42

89 – 30 = 59

77 + 10 = 87

Câu 9:

a) Số lớn nhất là số 73, số bé nhất là số 19.

b) Sắp xếp: 19, 24, 55, 73.

Câu 10:

Bài giải

Hai bạn có tất cả số con tem là:

15 + 20 = 35 (con tem)

Đáp số: 35 con tem

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Trong các số 69, 93, 55, 14 số lớn nhất là số:

A. 69

B. 93

C. 55

D. 14

b) Số gồm 1 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 61

B. 16

C. 10

D. 60

Câu 2 (1 điểm): Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) 53, …, 55, 56, …., ….., 59, 60.

b) Số 49 có số liền trước là số …, có số liền sau là số …

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

10 + 20 = 30 ☐

15 + 22 = 37 ☐

85 – 10 = 75 ☐

48 – 26 = 22 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Điền số từ 1 đến 6 vào các ô trống độ dài bút chì từ ngắn nhất tới dài nhất:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Bạn Quốc đi ngủ lúc … giờ tối.

Câu 7 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Hình trên có … hình tròn, … hình tam giác, … hình vuông, … hình chữ nhật.

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

90 – 60 =

28 – 7 =

42 + 15 =

51 + 6 =

Câu 9 (1 điểm): Tính nhẩm:

10 + 10 + 10 =

40 – 30 + 20 =

10 + 70 – 50 =

Câu 10 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bác Hà có 27 con gà. Bác đã bán đi 5 con. Hỏi bác Hà còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a) B

b) B

Câu 2:

a) 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

b) Số 49 có số liền trước là số 50, có số liền sau là số 48

Câu 3:

10 + 20 = 30 [Đ]

15 + 22 = 37 [Đ]

85 – 10 = 75 [Đ]

48 – 26 = 22 [Đ]

Câu 4:

Hôm nay là thứ tư ngày 2 tháng 6 năm 2021.

Câu 5:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6:

Bạn Quốc đi ngủ lúc 9 giờ tối.

Câu 7:

Hình trên có 4 hình tròn, 7 hình tam giác, 6 hình vuông, 5 hình chữ nhật.

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 9:

10 + 10 + 10 = 30

40 – 30 + 20 = 30

10 + 70 – 50 = 30

Câu 10:

Bài giải

Bác Hà còn lại số con gà là:

27 – 5 = 22 (con)

Đáp số: 22 con gà

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Số 95 được đọc là:

A. Chín mươi lăm

B. Chín năm

C. Chín mươi năm

b) Số “hai mươi hai” được viết là:

A. 23

B. 25

C. 22

D. 26

Câu 2 (1 điểm): Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) Số lớn nhất có một chữ số là số …

b) Số bé nhất có hai chữ số là số …

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Bạn Minh ăn sáng lúc … giờ.

Câu 7 (1 điểm): Nối hình giống nhau:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Tính:

22 + 14 =

75 – 24 =

36 + 11 =

29 – 18 =

Câu 9 (1 điểm): Cho các số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 10 (1 điểm):

Một đoạn dây dài 87cm. Bạn Lan cắt bớt đoạn dây đó 25cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a) A

b) C

Câu 2:

a) Số lớn nhất có một chữ số là số 9

b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10

Câu 3:

45 – 12 = 14 [S]

20 + 30 = 50 [Đ]

34 – 22 = 11 [S]

35 + 13 = 48 [Đ]

Câu 4:

Hôm nay là thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2021.

Câu 5:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6:

Bạn Minh ăn sáng lúc 8 giờ.

Câu 7:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

II. Phần tự luận:

Câu 8:

22 + 14 = 36

75 – 24 = 51

36 + 11 = 47

29 – 18 = 11

Câu 9:

a) Số lớn nhất là số 82, số bé nhất là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 10:

Bài giải

Đoạn dây còn lại số xăng-ti-mét là:

87 – 25 = 62 (cm)

Đáp số: 62 cm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 5)

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Số 80 được đọc là:

A. Tám không

B. Tám mươi

C. Tám mươi không

b) Số gồm 7 chục và 8 đơn vị được viết là:

A. 80

B. 70

C. 87

D. 78

Câu 2 (1 điểm):

a) Số liền trước của số 95 là số …

b) Số liền sau của số 19 là số …

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

22 + 13 = 35 ☐

47 + 20 = 67 ☐

48 – 45 = 13 ☐

87 – 44 = 53 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu6 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Bạn Mary đi học lúc … giờ.

Câu 7 (1 điểm): Nối hình dạng thích hợp:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

13 + 5

29 – 6

33 + 14

57 – 21

Câu 9 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

43 … 15

27 … 27

36 … 54

82 … 82

19 … 20

45 … 44

Câu 10 (1 điểm):

Hồng và Hoa đều được cô giáo tặng cho 20 quyển vở. Hỏi cả hai bạn được cô giáo tặng tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a) B

b) D

Câu 2:

a) Số liền trước của số 95 là số 94

b) Số liền sau của số 19 là số 20

Câu 3:

22 + 13 = 35 [Đ]

47 + 20 = 67 [Đ]

48 – 45 = 13 [S]

87 – 44 = 53 [S]

Câu 4 :

Hôm nay là thứ ba ngày 8 tháng 6 năm 2021.

Câu 5:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6:

Bạn Mary đi học lúc 7 giờ.

Câu 7:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Cánh diều

II. Phần tự luận

Câu 8: 

+135¯    18 29   6¯    23 +33  4¯    37 5721¯    36

Câu 9:

43 > 15

27 = 27

36 < 54

82 = 82

19 < 20

45 > 44

Câu 10:

Bài giải

Hai bạn tặng cô số quyển vở là:

20 + 20 = 40 (quyển vở)

Đáp số: 40 quyển vở

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.