[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) - Kết nối tri thức

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) - Kết nối tri thức

Với bộ 5 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Toán 1.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “sáu mươi tư” được viết là:

A. 64

B. 46

C. 60

D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 48, 19, 92, 59 số lớn nhất là số:

A. 48

B. 19

C. 92

D. 59

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu thứ hai là ngày 12 thì thứ năm tuần đó là:

A. Ngày 15

B. Ngày 16

C. Ngày 17

D. Ngày 18

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 6cm

B. 5cm

C. 4cm

D. 3cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

26 + 1

17 – 5

45 + 12

98 – 57

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 74, 14, 83, 25 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 8 (1 điểm): Nối:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 9 (1 điểm): 

Lan có 27 quả táo. Hùng có 22 quả táo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình tam giác.

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

C

D

A

A

II. Phần tự luận

Câu 6:

+26   1¯   27 17  5¯   12 +4512¯    57 9857¯    41

Câu 7:

Sắp xếp: 14, 25, 83, 74

Câu 8:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 9:

Bài giải

Hai bạn có tất cả số quả táo là:

27 + 22 = 43 (quả)

Đáp số: 43 quả táo

Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình tam giác.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu ngày 7 tháng 10 là thứ ba thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

D. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 62, 5, 92, 17 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 23 gồm … chục và … đơn vị.

+ Số … gồm 1 chục và 6 đơn vị.

+ Số … là số liền trước của số 34.

+ Số … là số liền sau của số 69.

Câu 9 (1 điểm): 

Hùng có 27 viên bi. Hùng cho Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình vuông.

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

C

B

A

D

II. Phần tự luận

Câu 6:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 7:

Sắp xếp: 92, 62, 17, 5

Câu 8:

+ Số 23 gồm 2 chục và 3 đơn vị.

+ Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

+ Số 33 là số liền trước của số 34.

+ Số 70 là số liền sau của số 69.

Câu 9:

Bài giải

Hùng còn lại số viên bi là:

27 – 7 = 20 (viên)

Đáp số: 20 viên bi

Câu 10: Hình dưới đây có 3 hình vuông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “Ba mươi hai” được viết là:

A. 30

B. 20

C. 23

D. 32

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp các số 27, 53, 63, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3 (1 điểm): Từ 11 đến 34 có bao nhiêu số tròn chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4 (1 điểm): Hôm nay là ngày 14 tháng 4. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc băng theo đơn vị xăng-ti-mét là:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 3cm

B. 4cm

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 30, 19, 47, 98 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 8 (1 điểm): Vẽ thêm kim dài và kim phút vào đồng hồ để đồng hồ chỉ:

7 giờ

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

11 giờ

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 9 (1 điểm): 

Một lớp học có 12 bạn học sinh nữ và 11 bạn học sinh nam tham gia văn nghệ. Hỏi lớp học có tất cả bao nhiêu bạn tham gia văn nghệ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình tròn.

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

ĐÁP ÁN ĐỀ 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

D

C

C

A

A

II. Phần tự luận

Câu 6:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 7: Sắp xếp: 19, 30, 47, 98

Câu 8:

7 giờ

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

11 giờ

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 9:

Bài giải

Số học sinh tham gia văn nghệ là:

12 + 11 = 23 (học sinh)

Đáp số: 23 học sinh

Câu 10: Hình dưới đây có 12 hình tròn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số gồm 5 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 56

B. 50

C. 60

D. 65

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 93, 15, 63, 74 số lớn nhất là số:

A. 74

B. 63

C. 15

D. 93

Câu 3 (1 điểm): Có bao nhiêu số có 1 chữ số?

A. 7 số

B. 8 số

C. 9 số

D. 10 số

Câu 4 (1 điểm): Bốn ngày trước là ngày 15. Vậy hôm nay là ngày:

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

Câu 5 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây có kim giờ chỉ số:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

12 + 4

35 + 11

49 – 2

87 – 26

Câu 7 (1 điểm): Hoàn thành bảng dưới đây (theo mẫu):

Số gồm

Viết số

Đọc số

8 chục và 3 đơn vị

83

Tám mươi ba

5 chục và 1 đơn vị

   
 

92

 
   

Mười bốn

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Lớp 1A có 35 bạn học sinh. Lớp 1B có 42 bạn học sinh. Hỏi hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bải giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình chữ nhật.

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

ĐÁP ÁN ĐỀ 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

C

D

B

D

II. Phần tự luận

Câu 6:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 7:

Số gồm

Viết số

Đọc số

8 chục và 3 đơn vị

83

Tám mươi ba

5 chục và 1 đơn vị

51

Năm mươi mốt

9 chục và 2 đơn vị

92

Chín mươi hai

1 chục và 4 đơn vị

14

Mười bốn

Câu 8:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 9:

Bài giải

Hai lớp có số học sinh là:

35 + 42 = 77 (học sinh)

Đáp số: 77 học sinh

Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình chữ nhật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 5)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Sắp xếp các số 84, 15, 46, 27 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 84, 15, 46, 27

B. 15, 46, 84, 27

C. 46, 15, 27, 84

D. 15, 27, 46, 84

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 27, 59, 19, 22 số lớn nhất là số:

A. 22

B. 19

C. 27

D. 59

Câu 3 (1 điểm): Bàn học của em dài khoảng:

A. 8 gang tay

B. 5cm

C. 30 bước chân

D. 1cm

Câu 4 (1 điểm): Buổi sáng, Nam đi học từ 8 giờ đến 11 giờ. Vậy thời gian Nam đi học là:

A. 3 giờ

B. 4 giờ

C. 5 giờ

D. 6 giờ

Câu 5 (1 điểm): Khi kim dài và kim ngắn đều chỉ số 12 thì đồng hồ chỉ:

A. 9 giờ

B. 10 giờ

C. 12 giờ

D. 11 giờ

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

11 + 2

25 + 11

99 – 88

56 – 5

Câu 7 (1 điểm): Tính nhẩm:

10 + 10 + 10 =

50 – 20 + 10 =

40 – 20 – 10 =

Câu 8 (1 điểm): Nối các dạng hình phù hợp (theo mẫu):

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bác Hà có 17 con lợn. Bác đem ra chợ bán 7 con. Hỏi bác Hà còn lại bao nhiêu con lợn?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống sao cho:

Các hàng ngang: Phải có đủ các số từ 1 đến 4, không trùng số và không cần đúng thứ tự.

Các hàng dọc: Đảm bảo có đủ các số từ 1 đến 4, không trùng số, không cần theo thứ tự.

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

ĐÁP ÁN ĐỀ 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

D

D

A

A

C

II. Phần tự luận

Câu 6:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 7:

10 + 10 + 10 = 30

50 – 20 + 10 = 40

40 – 20 – 10 = 10

Câu 8:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 9:

Bài giải

Bác còn lại số con lợn là:

17 – 7 = 10 (con)

Đáp số: 10 con lợn.

Câu 10:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.