4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất - Cánh diều

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất - Cánh diều

Với bộ 4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 1 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 Toán 1.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Số gồm 8 chục và 5 đơn vị được viết là:

A. 58

B. 85

C. 80

D. 05

b) Số 14 được đọc là:

A. Mười bốn

B. Một bốn

C. Mười và bốn

D. Mười chục bốn

Câu 2: Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) Số … là số liền trước của số 49.

b) Số … là số liền sau của số 58.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

12 + 13 = 25 ☐ 

33 – 11 = 21 ☐ 

45 + 10 = 55 ☐ 

89 – 47 = 42 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống về độ cao của các con vật dưới đây:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Đồng hồ trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Hình trên có … hình tam giác, … hình tròn, … hình vuông.

II. Phần tự luận

Câu 8. Tính:

12 + 34 =

46 – 10 =

25 + 43 =

89 – 72 =

Câu 9: Đặt tính rồi tính:

43 + 12

55 – 20

28 – 6

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Lớp 1A có 23 bạn học sinh nam và 25 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh?

                                                     4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) Trong các số 83, 19, 50, 3 số bé nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) Số … là số lớn nhất có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé nhất có hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5: Đánh dấu “X” vào vật cao hơn trong mỗi hình dưới đây:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Đồng hồ trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Hình trên có … hình lập phương.

II. Phần tự luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho các số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất?

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa có 15 con tem. Bạn Hùng có 20 con tem. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Trong các số 69, 93, 55, 14 số lớn nhất là số:

A. 69

B. 93

C. 55

D. 14

b) Số gồm 1 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 61

B. 16

C. 10

D. 60

Câu 2: Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) 53, …, 55, 56, …., ….., 59, 60.

b) Số 49 có số liền trước là số …, có số liền sau là số …

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

10 + 20 = 30 ☐ 

15 + 22 = 37 ☐ 

85 – 10 = 75 ☐ 

48 – 26 = 22 ☐ 


Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Câu 5: Điền số từ 1 đến 6 vào các ô trống độ dài bút chì từ ngắn nhất tới dài nhất:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Bạn Quốc đi ngủ lúc … giờ tối.

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Hình trên có … hình tròn, … hình tam giác, … hình vuông, … hình chữ nhật.

II. Phần tự luận:

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

90 – 60 =

28 – 7 =

42 + 15 =

51 + 6 =

Câu 9: Tính nhẩm:

10 + 10 + 10 =

40 – 30 + 20 =

10 + 70 – 50 =

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bác Hà có 27 con gà. Bác đã bán đi 5 con. Hỏi bác Hà còn lại bao nhiêu con gà?

                                                4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Số 95 được đọc là:

A. Chín mươi lăm

B. Chín năm

C. Chín mươi năm

b) Số “hai mươi hai” được viết là:

A. 23

B. 25

C. 22

D. 26

Câu 2: Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) Số lớn nhất có một chữ số là số …

b) Số bé nhất có hai chữ số là số …

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

45 – 12 = 14 ☐ 

20 + 30 = 50 ☐ 

34 – 22 = 11 ☐ 

35 + 13 = 48 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

Bạn Minh ăn sáng lúc … giờ.

Câu 7: Nối hình giống nhau:

4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất | Kết nối tri thức

II. Phần tự luận: 

Câu 8: Tính:

22 + 14 =

75 – 24 =

36 + 11 =

29 – 18 =

Câu 9: Cho các số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Một đoạn dây dài 87cm. Bạn Lan cắt bớt đoạn dây đó 25cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.