Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) - Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) - Kết nối tri thức

Với bộ 5 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận, chọn lọc sách Kết nối tri thức giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 1 Toán 1.

Tải xuống

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được kết quả cuối cùng của phép đếm là số chỉ số lượng các phấn tử của tập hợp (không qua 10 phần tử); thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 10;

Số câu

1

2

1

2

1

2

3

6

Câu số

Câu 1

Câu 5,6

Câu 2

Câu 7, 8

Câu 3

Câu 9, 10Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

6,0

HÌNH HỌC:- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

Số câu1
1


Câu sốCâu 4


Số điểm1,0
1,0


Tổng

Số câu

1

2

2

2

1

2

4

6

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

4,0

6,0


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8: 

A.  4, 9, 6                                     B.   0, 4, 7                           C.  8, 6, 7           

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =? 

A. 2                                              B. 4 C. 6
Câu 3. Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn  

A.  2, 3, 7, 10                     B. 7, 10, 2, 3                        C. 10, 7, 3, 2

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + … là: 

A. 7                                              B. 8                                             C. 9

Câu 5. Hình nào là khối lập phương? 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

A

B

C

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. Khoanh vào số thích hợp?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 7. Số (theo mẫu):

             Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 8. Tính:

          8 + 1 = ………..                                         10 + 0 5 = ……………                                                                

Câu 9. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức


Câu 10. Số? 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Có … khối lập phương?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8:

A.  4, 9, 6                             B.  0, 4, 7                                C.  8, 6, 7           

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 2                                      B. 4                                         C. 6                          
Câu 3. Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10                    B. 7, 10, 2, 3, 1                       C. 10, 7, 3, 2, 1 

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7                                       B. 8                                          C. 9
Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

              Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

A. 6                                          B. 5                                          C. 8

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

Đọc số

Viết số

Mẫu:    1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu:  chín. 9

Bảy. …………………………………......

mười.  ……………………………………

Câu 7. Số:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 8. Tính:

          8 + 1 = ………..                                                  10 + 0 - 5 = ……………                                      

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

             a) 4 + 3 … 5                                                    8 … 9 -

             b) 1 + 2 … 5 - 4                                             10 - 7 … 0 + 3

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 3)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 2. Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 

b)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 

c) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 

d) 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 3. Cho các số 2, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trên hình vẽ có:

…..khối lập phương

…..khối hộp chữ nhật

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 5. Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

A.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

B.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 

C.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 4)

Câu 1. Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 2. Tính nhẩm:

1 + 3 = … 

2 + 2 = …

4 + 0 = …

3 + 1 = …

7 – 5 = …

6 – 4 = …

8 – 6 = …

10 – 8 = …

Câu 3. Nối:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 4.

a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 5. Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 5)

Câu 1. Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 2. Tính nhẩm:

9 – 6 = …

1 + 2 = …

3 + 4 = …

5 – 2 = …

2 + 7 = …

7 – 6 = …

6 + 2 = … 

10 – 5 = …

Câu 3. Cho các số 3, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, những số nào vừa lớn hơn 5, vừa bé hơn 8?

Câu 4. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 3 … 6

8 – 2 … 5

1 + 3 … 4

Câu 5. Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 năm 2021 có ma trận (5 đề) | Kết nối tri thức

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.