Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 (5 đề)

Tuyển chọn 5 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 năm 2023 chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 1 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 1.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 (5 đề)

Xem thử Đề Toán 1 KNTT Xem thử Đề Toán 1 CTST Xem thử Đề Toán 1 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 1 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 1)

Câu 1. Viết số phù hợp

Quảng cáo

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 2. Chọn hình phù hợp

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 3. Chọn hình phù hợp

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 4. Vẽ hình theo mẫu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Quảng cáo

Câu 5. Chọn hình phù hợp

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 6. Chọn hình phù hợp

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 7. Vẽ hình theo mẫu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Quảng cáo

Câu 8. Chọn hình khác loại

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 9. Chọn hình khác loại

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 10. Chọn hình phù hợp

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 11. Chọn hình phù hợp

Quảng cáo

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 12. Chọn hình phù hợp

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 13. Chọn hình phù hợp

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 14. Chọn đáp án đúng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Câu 15. Chọn đáp án đúng

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 2)

Câu 1. Tính:

a) 2 + 3 = …                   3 + 3 = …                     1 + 4 = …                           2 + 4 = …

b) 1 + 4 + 3 = …

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm ?

a) ... + 4 = 6                  …….. = 3+2                  3 + …… = 7                   8 = ….. + 3

b) 1 … 3 = 4                  5 < ….. < 7

Câu 3. Điền dấu > ,< , =

2 + 3 … 4                                    4 + 0 … 5

3 + 1 ... 2 + 3                              3 + 3 … 4

Câu 4.

a) Khoanh vào số bé nhất : 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b) Khoanh vào số lớn nhất : 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………..

Câu 6.

a) Các số bé hơn 10 là: ……………………………………………

b) Trong các số từ 0 đến 10: ……………………………………….

– Số bé nhất là : ……...

– Số lớn nhất là : …….

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 2

A. 4 hình tam giác 

B. 5 hình tam giác 

C. 6 hình tam giác

D.7 hình tam giác.       

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 3)

1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 3

2. Khoanh tròn vào số lớn nhất: 3, 8, 7, 6

3. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 3                     Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 3

4. Viết số: 4, 10, 1, 5, 8

Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………….

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………….

II. Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất:

1.    4 □ 2 + 1

Dấu cần điền vào ô trống là :

a) <       b) =          c) >

2. Trong các số từ 0 đến 10 số lớn nhất là:

a) 0          b) 1        c) 10

3. Hình bên đây có mấy hình tam giác:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 3

a) Có 3 hình tam giác

b) Có 4 hình tam giác 

c) Có 5 hình tam giác

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 4)

Bài 1 (2 điểm): Điền số

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 4

Bài 2 (3 điểm):

a, Viết các số từ 1 đến 9

.................................................................................................................................................................................

b, Viết các số từ 9 đến 1

.................................................................................................................................................................................

Bài 3 (4 điểm): Tính.

1 + 2 = .........

3 + 2 = ..........

5 - 3 = .........

4 - 1 = ..........

4 - 3 = .........

2 + 4 = ..........

3 + 1 = .........

5 - 1 = ..........


Bài 4 (1 điểm): Hình bên có:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 4

- …. hình  Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 4

- …. hình    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 5)

Câu 1. Số? 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5      Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5

Câu 2. Số? 

                     Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5

                     Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5

                     Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5

Câu 3. Điền >, <, =

  3Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 54                   8 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5 9             5 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5 10            9 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5  9

  3+ 2 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5 5                             7Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 52+2

Câu 4. Tính:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5                   Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5              Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5             Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5              Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5

                                                            

Câu 5. Tính:

3 + 2 = …              5 + 0 = …              2 + 2 + 1 = … 

4 + 1 = …              2 + 2 = …              3 + 2 + 0 = …

Câu 6. Hình dưới có … hình tam giác.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 1 Đề 5

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 1 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Đề Toán 1 KNTT Xem thử Đề Toán 1 CTST Xem thử Đề Toán 1 CD

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên