Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1 có đáp ánĐể học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1 có đáp án gồm các đề thi Toán lớp 1 cơ bản và nâng cao có lời giải chi tiết. Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 1.

Tải về

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (cơ bản - Đề 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1:

a) Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

Quảng cáo

b) Viết theo mẫu:

2: hai

3: .......

4: .......

7: .......

8: .......

9: .......

Câu 2:

1 … 3    4 … 2    3 … 2 + 1

8 … 0     7 … 9    4 + 1 … 1 + 4

Câu 3:

a) 1 + 1 =.......

2 + 0 =.......

3 + 2 = .......

1 + 2 = .......

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

c) 2 + 1 + 1 = ……     3 + 0 + 2 = …...

Quảng cáo

Câu 4:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 5:

a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (cơ bản - Đề 2)

Câu 1:

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

0 2 4 5 7 8 10

b) Đọc số theo mẫu:

3: ba     7: …..     10:…..

Câu 2:

a) Tính:

2 + 1 = …..     2 + 3 = …..     2 + 2 = …..

1 + 2 = …..     5 + 0 = …..     3 + 0 = …..

b) Tính:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Câu 3:Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

Quảng cáo

4 … 5     2 + 2 … 4     3 ... 2     3 + 2 ... 3

Câu 4:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Câu 5:Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (cơ bản - Đề 3)

Câu 1:Cho các số: 4, 5, 1, 3, 6, 9

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé

b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu 2:Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 1 = ...    3 + 2 = ...

2 + 2 = ...    1 + 3 = ...

3 + 0 = ...     0 + 4 = ...

1 + 1 = ...    5 + 0 = ...

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

0 + 4 ... 4 + 1    0 + 5 ... 3 + 1

1 + 2 ... 2 + 1    3 + 2 ... 1 + 3

Câu 4:Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 + 3 = ...     ... + 4 = 5

2 + ... = 4     3 + ... = 3

Câu 5:Trong hình bên:

a) Có ....... hình tam giác.

b) Có ........hình vuông.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (cơ bản - Đề 4)

Câu 1: Viết các số 0; 7; 10; 4; 3

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 2: Tính:

a)

1 + 3 = …     3 + 1 = …     3 + 2= …

1 + 1 + 1 = …     2 + 1 + 1 = …    1 + 0 + 2 = …

b)

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

2 … 4     2 + 2 … 3

2 + 1 … 1 + 2     3 + 2 … 5

Câu 4:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Câu 5:

Hình vẽ bên có … hình tam giác

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (cơ bản - Đề 5)

Câu 1: Cho các số: 0, 5, 2, 10, 3, 9

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Sắp xếp các số trên theo thứ từ bé đến lớn.

Câu 2: Tính:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 5) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Câu 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

Câu 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 5) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có ... hình tam giác.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: . Số còn thiếu trong dãy số: 1 , ….. , 3 , ….. , 5 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C . 6 , 4

Câu 2: Trong các số từ 0 đến 10, số lớn nhất là số?

A. 9    B. 10     C . 8

Câu 3: Xếp các số: 9 , 2 , 5 , 7 theo thứ tự từ lớn đến bé?

A. 9 , 7 , 2 , 5

B. 2 , 5 , 7 , 9

C . 9 , 7 , 5 , 2

Câu 4: Số ba viết là:

A. 8     B. 6     C . 3

Câu 5: Số 8 đọc là cám?

A. Đúng    B. Sai

Câu 6:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết các số 0; 7 ; 10 ; 4.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 8: Tính:

a)

1 + 3 = …….     3 + 1 = ……...     3 + 2=…..….

1 + 1 + 1 = …….     2 + 1 + 1 = ……     1 + 0 + 2 =…..….

b)

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Câu 9: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

2 … 4     2 + 2 … 3

2 + 1 … 1 + 2     3 + 2 … 5

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số bé nhất có một chữ số là:

A. 1

B. 0

C . 2

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 1 , 9 , 4 , 7 là:

A. 7

B. 4

C . 9

Câu 3: Phép tính nào sai?

A. 5 – 3 = 2

B. 3 + 2 = 6

C . 5 – 4 = 1

Câu 4: Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 2) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Câu 5: Số còn thiếu trong dãy số: 1, ….. ,3 , ….. , 5, …, 7 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C . 6 , 4

Câu 6: Kết quả của phép tính: 5 – 1 + 1 = …..?

A. 5

B. 3

C . 2

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống.

0 2 5 6
4 7 8

Câu 8: Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Câu 9: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

0 … 4

9 … 2 + 3

7 … 7

3 + 1 … 2

4 … 4 + 0

Câu 10: Tính

4 + 0 = …

1 + 2 + 1 = ...

2 + 0 + 3 = …

Câu 11: Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Có mấy số có một chữ số?

A. 10 số     B. 9 số     C . 8 số

Câu 2: Dấu cần điền vào chỗ chấm của: 5 – 2 … 4 – 1 là:

A. >    B. <     C . =

Câu 3: Kết quả của phép tính 10 – 2 – 3 là

A. 4     B. 5    C . 6

Câu 4: Cho dãy số: 0, 2, 4, …., 8. Số cần điền là:

A. 5     B. 6    C . 7

Câu 5: Số cần điền vào 5 - … = 4 là:

A. 1     B. 2    C . 3

Câu 6: Số lớn nhất trong các số: 9 , 3 , 1 , 0 , 8 là:

A. 8     B. 9    C. 3

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3 + 2 = ...

... + 1 = 4

3 = ... + 1

2 + ... = 3

3 + 0 = ...

3 + 1 = ...

Câu 8: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

6 ... 1

5 ... 9

2 ... 9

4 ... 4

9 ... 10

7 ... 2

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 8; 10; 9

A. 9     B. 8    C. 10

Câu 2: Số bé nhất trong các số từ 0 đến 10 là

A. 0     B. 1     C. 10

Câu 3: Cho: Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4) Số cần điền vào ô trống là:

A. 3     B. 4    C. 5

Câu 4: Kết quả của phép tính 3 + 2 là

A. 5     B. 6    C. 7

Câu 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

A. 1 hình tam giác

B. 2 hình tam giác

C. 3 hình tam giác

Câu 6: Trên cành có 5 con chim đậu, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?

A. 2 con chim

B. 3 con chim

C. 4 con chim

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết các số 8, 1, 5, 10, 7.

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

... > 9

2 < ... < 4

... + 2 = 3

5 = ... + 2

Câu 9: Tính:

2 + 1 = ......

2 + 2 = ......

0 + 4 = ......

4 + 1 = ......

Câu 10: Tìm hai số khác nhau cộng lại có kết quả là 5.

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 1 Giữa học kì 1 (nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số liền sau số 8 là:

A. 6     B. 7     C. 8     D. 9

Câu 2: Kết quả của phép tính 2 + 3 là

A. 4     B. 5    C. 3    D. 1

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 2 + … = 5

A. 0     B. 1     C. 2     D. 3

Câu 4: Kết quả của phép tính 5 – 4 – 1 là:

A. 0     B. 1     C. 2    D. 3

Câu 5: Số lớn nhất trong các số 7, 9, 3, 2, 0, 10 là

A. 10     B. 0     C. 9     D. 10

Câu 6: Cho: … > 9. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 9     B. 8    C. 7    D. 10

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

0 ... 1

7 ... 7

10 .... 6

2 + 1 ... 4

Câu 8: Tính:

1 + 1 = ...

2 + 2 = …

2 + 1 = …

1 + 3 = ...

4 + 0 = ...

0 + 2 = …

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Câu 10: Hình vẽ bên có:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

- ...............hình tam giác

- ...............hình vuông

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 1 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.