Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 có đáp án (50 đề) - Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 có đáp án (50 đề)

Với bộ Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2021 có đáp án (50 đề) chọn lọc mới nhất của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán 1.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 2. Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

b)

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

c) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

d) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 3. Cho các số 2, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Quảng cáo

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trên hình vẽ có:

…..khối lập phương

…..khối hộp chữ nhật

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 5. Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

A.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

B.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

C.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Quảng cáo

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1. 

4 + 3 = 7

7 – 6 = 1

1 + 9 = 10

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 2. 

a) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

b)

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

c) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

d) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 3. 

a) Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 6; 2

b) Số lớn nhất là 9.

Số bé nhất là 2.

c) Các số vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10 là: 9

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Trên hình vẽ có:

+ 5 khối lập phương

+ 7 khối hộp chữ nhật

Câu 5. 

Quy luật: [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Vuông Tròn - Tam giác xanh - Tam giác đỏ

Hình thích hợp để đặt vào dấu “?” là: Hình tròn

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Số?

                         [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:

 a)                                                                             b)

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) … + 4 = 7

A. 3                               B. 0                                C. 7                                D. 2

b) 8 … 9 

A. >                                B. <                               C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều         

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 0 – 1 = … 

A. 4                                         B. 5                                     C. 6

Bài 6: 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Hình trên có … khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình thích hợp:

  A. hình vuông


[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

B. hình chữ nhật


[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

C. hình tam giác


[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

II. TỰ LUẬN

Bài 8: Tính:

           9 + 0 =               8 – 2 =            7 + 3 =                   10 – 0 =

Bài 9: Tính:

         9 – 1 – 3 = .............                               3 + 4 + 2 = .............

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ: 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: 

            [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 2: 

 a)                                                                             b)

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Bài 3: 

a) + 4 = 7

Chọn A.

b) 8 < 9 

Chọn B.

Bài 4: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều             

Bài 5: 

5 + 0 – 1 = 5 – 1 = 4

Chọn A.

Bài 6: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

Hình trên có 5 khối hộp chữ nhật.

Bài 7: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

II. TỰ LUẬN

Bài 8: 

           9 + 0 = 9              8 – 2 = 6                     7 + 3 = 10                 10 – 0 = 10

Bài 9: 

9 – 1 – 3 = 8 – 3 = 5                                            

3 + 4 + 2 = 7 + 2 = 9

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ: 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều

2

+

5

=

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân trời sáng tạo 

Bài 2: Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 4 = … 

5 + 3 = …

1 + 0 = …

3 – 1 = …

5 – 4 = …

6 – 3 = …

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân trời sáng tạo 

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

2 + 5 =

3 + 6 =

6 - = 2 

5 - = 4

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Bài 1: 

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 3:                          

2 + 4 = 5

5 + 3 = 8

1 + 0 = 1

3 – 1 = 2

5 – 4 = 1

6 – 3 = 3

Bài 4: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 5: 

2 + 5 = 7                        3 + 6 = 9 

6 – 4 = 2                        5 – 1 = 4
Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 - sách cũ:

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 1 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.