Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)(4 đề)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)(4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)(4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Lịch Sử 10.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (6đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Sự kiện nào đánh dấu lịch sử thế giới từ thời kì Trung đại chuyển sang thời Cận đại?

A: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

B: Cách mạng tư sản Hà Lan.

C: Cách mạng tư sản Anh.

D: Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

2. (1đ) Sự kiện chè Bô-xtơn diễn ra năm bao nhiêu?

A. 1771

B. 1773

C. 1774

D. 1775

3. (1đ) Cuộc cách mạng tư sản Anh do giai cấp nào lãnh đạo?

A. Quý tộc quân phiệt Anh.

B. Quý tộc tư sản hóa ở Anh.

C. Giai cấp tư sản Anh.

D. Giai cấp chủ nô ở Anh.

4. (1đ) Trước khi giành được độc lập, nước Mỹ là thuộc địa của

A. Anh.

B. Pháp.

C. Tây Ban Nha.

D. Bồ Đào Nha.

5. (1đ) Những nước nào tiến hành cách mạng tư sản dưới hình thức cuộc đấu tranh thống nhất đất nước?

A. Đức, Pháp.

B. Mỹ, Pháp.

C. Mỹ, Italia.

D. Đức, Italia

6. (1đ) Theo Hiến pháp năm 1787, Mỹ là một nước

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hòa đại nghị.

C. Cộng hòa liên bang.

D. Độc tài quân sự.

Phần tự luận

Câu 2: (4đ) Dựa vào hình ảnh sau và hiểu biết của bạn để trả lời câu hỏi

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

1. (1đ) Lá cờ nước Mỹ hiện nay có bao nhiêu ngôi sao? Bao nhiêu đường kẻ sọc?

A. 50 ngôi sao, 7 đường kẻ sọc

B. 51 ngôi sao, 7 đường kẻ sọc

C. 50 ngôi sao, 13 đường kẻ sọc

D. 51 ngôi sao, 13 đường kẻ sọc.

2. (1đ) Ngôi sao và đường kẻ sọc trên quốc kỳ Mỹ có ý nghĩa là gì?

A. Ngôi sao là chỉ niềm hy vọng, đường kẻ sọc là số bang ban đầu khi lập quốc của nước Mỹ..

B. Ngôi sao là số bang của nước Mỹ, đường kẻ sọc là số dân tộc trên đất nước Mỹ.

C. Ngôi sao là số dân tộc trên đất nước Mỹ, đường kẻ sọc là số Bang của nước Mỹ.

D. Ngôi sao là số bang hiện nay của nước Mỹ, đường kẻ sọc là số bang ban đầu khi lập quốc.

3. (1đ) Theo thể chế “Tam quyền phân lập” của nước Mỹ bao gồm có những cơ quan nào?

A. Tổng thống, Tòa án tối cao, Quốc hội

B. Tổng thống, Quốc hội, Hội đồng tối cao.

C. Tổng thống, Hội đồng tối cao, Tòa án nhân dân.

D. Tổng thống, Hội đồng nghị viện, Tòa án nhân dân.

4. (1đ) Theo thể chế “Tam quyền phân lập” của Mỹ, Tổng thống có quyền gì?

A. Hành pháp.

B. Tư pháp.

C. Lập pháp.

D. Cả ba quyền trên.

Đáp án

Câu 1.1 - BCâu 1.2 - BCâu 1.3 - BCâu 1.4 - ACâu 1.5 - DCâu 1.6 - C
Câu 2.1 - CCâu 2.2 - DCâu 2.3 - ACâu 2.4 - A
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (7đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới diễn ra ở đâu?

A. Anh.

B. Nê-đéc-lan.

C. Pháp.

D. Mỹ

2. (1đ) Sự kiện đánh dấu cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao là?

A. Sự kiện chè Bô-xton.

B. Sự kiện Crom-oen lên nhận chức.

C.Vua Sác-lơ I bị xử tử.

D. Nhà nước cộng hòa được thành lập.

3. (1đ) Đâu KHÔNG phải là mục tiêu của cách mạng tư sản?

A. Lật đổ chính quyền phong kiến lỗi thời, lạc hậu.

B. Xóa bỏ các rào cản phong kiến đối với chủ nghĩa tư bản.

C. Xóa bỏ sự chia cắt đất nước, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước.

D. Xóa bỏ mọi tầng lớp áp bức bóc lột, tạo điều kiện kinh tế tư bản phát triển.

4. (1đ) Bạn hiểu tầng lớp quý tộc mới của Anh như thế nào?

A. Quý tộc phong kiến, có quyền lợi gắn liền với sự tồn tại của chế độ phong kiến.

B. Có nguồn gốc từ quý tộc phong kiến tiến hành kinh doanh theo hướng tư bản.

C. Là tầng lớp chủ đồn điền nước Anh có vị thế về kinh tế.

D. Là tầng lớp tiếp thu sớm tư tưởng tiến bộ, đề xuất những chính sách tiến bộ.

5. (1đ) Tính chất của cuộc đấu tranh giành độc lập của mười ba bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?

A. Là một cuộc cách mạng tư sản.

B. Là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. Là một cuộc nội chiến.

D. Là một cuộc cách mạng công nghiệp.

6. (1đ) Chọn ý SAI khi nói về cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức.

A. Mang bản chất của một cuộc cách mạng tư sản.

B. Do giai cấp quý tộc quân phiệt Phổ lãnh đạo.

C. Nó được tiến hành dưới hình thức một cuộc nội chiến.

D. Nó được tiến hành bằng “Sắt và máu” với con đường từ trên xuống.

7. (1đ) Cho các dữ kiện sau:

1. Lin-côn trúng cử Tổng thống.

2. Quân đội Liên bang Mỹ giành thắng lợi quyết định. Nội chiến kết thúc.

3. Quốc hội Liên bang Mỹ ban hành sắc lệnh giải phóng nô lệ.

4. Các bang miền Nam tách khỏi Liên bang, lập nên Hiệp bang riêng.

Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo thứ tự thời gian.

A. 1-3-4-2

B. 1-4-3-2

C. 4-1-3-2

D. 4-3-2-1

Phần tự luận

Câu 2: (3đ) Dựa vào hình ảnh sau và hiểu biết của bạn để trả lời câu hỏi

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

1. (1đ) Sự khác biệt trong phát triển kinh tế ở miền Bắc và miền Nam của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

A. Miền Bắc phát triển kinh tế nông nghiệp, miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp.

B. Hai miền đều phát triển kinh tế công nghiệp nhưng miền Bắc phát triển mạnh mẽ hơn.

C. Hai miền đều phát triển kinh tế nông nghiệp nhưng miền Bắc phát triển mạnh mẽ hơn.

D. Miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp, miền Nam phát triển kinh tế nông nghiệp đồn điền.

2. (1đ) Trước sự phát triển kinh tế của Bắc Mỹ thực dân Anh đã làm gì?

A. Đặt ra hàng loạt thứ thuế, kìm hãm sự phát triển kinh tế của thuộc địa.

B. Kìm hãm sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, tập trung đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp.

C. Kìm hãm sự phát triển của kinh tế công nghiệp, tập trung đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp

D. Thiết lập nền tự trị ở Bắc Mỹ để Bắc Mỹ chủ động trong việc phát triển kinh tế.

3. (1đ) Lúc này, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội mười ba bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?

A. Mâu thuẫn giứa nhân dân thuộc địa Bắc Mỹ với thực dân Anh.

B. Mâu thuẫn giữa tư sản miền Bắc và chủ nô miền Nam.

C. Mâu thuẫn giữa nô lệ với chủ nô và mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền phong kiến bảo thủ lạc hậu.

Đáp án

Câu 1.1 - BCâu 1.2 - CCâu 1.3 - DCâu 1.4 - BCâu 1.5 - ACâu 1.6 - C
Câu 1.7 - B
Câu 2.1 - DCâu 2.2 - ACâu 2.3 - A
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (7đ) Chọn đáp án đúng nhất:

1. (1đ) Sự kiện đầu tiên làm bùng nổ cách mạng tư sản Pháp là gì?

A. Sự kiện phá ngục Ba-xti.

B. Vua Lu-I tuyên chiến với quốc hội.

C. Sự kiện chè Bô-xton.

D. Sự kiện vua Lu-I triệu tập hội nghị ba đẳng cấp đòi tăng thuế.

2. (1đ) Trước cách mạng nước Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

A. Quý tộc, Tư sản, Nông dân.

B. Quý tộc, Tư sản, Đẳng cấp thứ ba.

C.Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.

D. Tăng Lữ, Quý tộc, nông dân.

3. (1đ) Đâu là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

A. Vua Lu-I bị xử tử.

B. Nền chuyên chính Gia-cô-banh.

C. Cộng hòa thứ nhất được thành lập.

D. Sự cầm quyền của phái Gi-rông-đanh.

4. (1đ) Đâu KHÔNG phải là nguyên nhân nước Mỹ phải tiến hành hai cuộc cách mạng tư sản?

A. Do cuộc cách mạng tư sản lầ thứ nhất chỉ làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

B. Do chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại, nó làm cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C. Do mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản ở miền Bắc và chủ nô ở miền Nam chưa được giải quyết.

D. Do mâu thuẫn giữa chủ nô ở miền Nam và vô sản miền Nam chưa được giải quyết.

5. (1đ) Tính chất của cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức là gì?

A. Là một cuộc cách mạng tư sản.

B. Là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. Là một cuộc nội chiến.

D. Là một cuộc cách mạng công nghiệp.

6. (1đ) Chọn ý SAI khi nói về cuộc nội chiến ở Mỹ.

A. Mang bản chất của một cuộc cách mạng tư sản.

B. Nó là sự đối đầu giữa tư sản miền Bắc và chủ nô miền Nam.

C. Chiến thắng cuối cùng thuộc về phe Hiệp bang.

D. Sắc lệnh xóa bỏ chế độ nô lệ ở Bắc Mỹ được ban hành trong cuộc nội chiến.

7. (1đ) Sau khi Lin-côn trúng cử tổng thống, các bang miền Nam ở Bắc Mỹ đã làm gì?

A. Tách khỏi liên bang Bắc Mỹ.

B. Ám sát tổng thống Lin-côn.

C. Nổi dậy tiến hành chiến tranh.

D. Phản đối và yêu cầu tiến hành bầu cử lại.

Phần tự luận

Câu 2: (3đ) Dựa vào hiểu biết của bạn để trả lời câu hỏi

“Tai họa của nó là ở chỗ giai cấp tư sản đã thay thế giai cấp phong kiến và giành quyền thống trị xã hội, nó chưa thiết lập được một chế độ phù hợp với quyền lợi “giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất”.

(Theo Xanh-xi-mông)

1. (1đ) Đây là nhận xét của Xanh-xi-mông về cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng tư sản Pháp.

B. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.

C. Cách mạng tư sản Anh.

D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

2. (1đ) Chọn đáp án đúng nhất khi nói về ý nghĩa của câu nói trên

A. Cách mạng tư sản vẫn chưa đưa quyền lợi về tay công dân, nông dân.

B. Bản chất của cách mạng tư sản là chuyển từ hình thức bóc lột phong kiến sang hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa.

C. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là những cuộc cách mạng chưa triệt để.

D. Giai cấp đông đảo nhất và nghèo khổ nhất trong xã hội cần được nhận quyền lợi và địa vị xứng đáng hơn.

3. (1đ) Xanh-xi-mông là đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

A. Đúng

B. Sai.

Đáp án

Câu 1.1 - ACâu 1.2 - CCâu 1.3 - BCâu 1.4 - DCâu 1.5 - ACâu 1.6 - C
Câu 1.7 - A
Câu 2.1 - ACâu 2.2 - BCâu 2.3 - A
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1. (1đ) Chọn ý SAI khi nói về cách mạng tư sản.

A. Cách mạng tư sản nổ ra đầu tiên ở Nê-đéc-lan.

B. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cách mạng tư sản là nhu cầu phát triển kinh tế tư bản.

C. Động lực chính của các cuộc cách mạng tư sản là giai cấp tư sản.

D. Cách mạng tư sản thành công, mở đường cho kinh tế tư bản phát triển.

Câu 2. (1đ) Giai cấp nào là giai cấp lãnh đạo cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức?

A. Quý tộc quân phiệt Phổ.

B. Quý tộc quân phiệt Áo.

C. Quý tộc tư sản hóa ở Phổ.

D. Quý tộc tư sản hóa ở Áo.

Câu 3. (1đ) Con đường đấu tranh thống nhất nước Đức là gì?

A. Từ dưới lên bằng hình thức nội chiến.

B. Từ trên xuống bằng việc gây chiến tranh với các nước lánh giềng.

C. Từ dưới lên bằng cuộc chiến tranh Áo và Phổ.

D. Từ trên xuống bằng cuộc chiến tranh Áo và Phổ.

Câu 4. (1đ) Mỹ tiến hành mấy cuộc cách mạng tư sản?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5. (1đ) Nguyên nhân sâu xa dẫn đến nội chiến ở Mỹ là?

A. Mâu thuẫn giữa tư sản miền Bắc và chủ nô miền Nam.

B. Mâu thuẫn giữa tư sản miền Bắc và tư sản miền Nam.

C. Mâu thuẫn giữa chủ nô miền Nam và nô lệ miền Nam.

D. Mâu thuẫn giữa tư sản miền Bắc và nô lệ miền Nam.

Câu 6. Trước khi tiến hành cách mạng tư sản, chế độ chính trị ở Pháp là gì?

A. Quân chủ chuyên chế.

B. Quân chủ lập hiến.

C. Cộng hòa tư sản.

D. Dân chủ chủ nô.

Câu 7. Những người sau đây, những ai thuộc trào lưu triết học ánh sáng?

A. Rô-be-spi-e; Mông-te-ski-ơ, Rút-xô.

B. Mông-te-spi-ơ; Rút-xô, Vôn-te.

C. Mông-te-spi-ơ; Xanh-xi-mông, Vôn-te.

D. Rô-be-spi-e; Xanh-xi-mông, Vôn-te.

Câu 8: (1đ) Nối nội dung 2 cột với nhau sao cho phù hợp

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

A. 1-b; 2-c;3-a

B. 1-c; 2-a; 3-b

C. 1-b; 2-c; 3-a

D. 1-c; 2-b; 3-c.

Câu 9: (1đ) Trong những nhà khoa học sau nhà khoa học nào KHÔNG thuộc lĩnh vực Vật lý?

A. Jun.

B. Pha-ra-đây.

C. Đác-uyn

D. Ôm.

Câu 10: (1đ) Ai được coi là “thần cửa của khoa học Nga”?

A. Tôm-xơn.

B. Men-đê-lê-ep.

C. Béc-cơ-ren.

D. Ma-ri Quy-ri.

Đáp án

Câu 1 - CCâu 2 - ACâu 3 - BCâu 4 - BCâu 5 - ACâu 6 - A
Câu 7 - BCâu 8 - DCâu 9 - CCâu 10 - B

Xem thêm đề thi Lịch Sử lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học