Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: So sánh: 23 + 23 + 23 … 24×3

Quảng cáo

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 2: Tấm vải đỏ dài 12m, tấm vải xanh dài gấp 6 lần tấm vải đỏ. Hỏi tấm vải xanh dài hơn tấm vải đó bao nhiêu mét?

 A. 18m

 B. 72m

 C. 60m

 D. 84m

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5m6cm = ........ cm

 A. 506

 B. 560

 C. 56

 D. 65

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 13hm – 6hm = ........ m

 A. 7

 B. 700

 C. 7000

 D. 70

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4dam = ......... m

 A. 400

 B. 4

 C. 4000

 D. 40

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 50mm = ........ cm

Quảng cáo

 A. 5000

 B. 5

 C. 500

 D. 50

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Dùng eke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trước:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: Một chiếc bút chì dài 10cm. Cục tẩy dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án chiếc bút chì. Hỏi cục tẩy dài bao nhiêu cm?

Câu 3: Có 2 sợi dây. Sợi dây thứ nhất dài 2dm, sợi dây thứ 2 dài 4cm. Hỏi 2 sợi dây dài bao nhiêu cm?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Dùng eke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trước:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Cục tẩy dài số cm là:

  10 : 5 = 2 (cm)

    Đáp số: 2cm

Câu 3 (3 điểm):

Đổi 2dm = 20cm

Hai sợi dây dài số cm là:

  20 + 4 = 24(cm)

    Đáp số: 24cm

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Biết 2 cái kẹo giá 5xu. Hỏi 8 cái kẹo có giá bao nhiêu xu?

 A. 15

 B. 10

 C. 5

 D. 20

Câu 2: So sánh: 2×5 … 2+5

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4km4m = ........ m

 A. 44

 B. 404

 C. 4004

 D. 4400

Câu 4: Trong các đoạn thẳng sau, đoạn nào dài nhất: AB = 30dm, CD = 4m, EF = 230cm, MN = 2dam

 A. Đoạn AB

 B. Đoạn CD

 C. Đoạn MN

 D. Đoạn EF

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 24m×5= ..........

 A. 12dam

 B. 12dm

 C. 12m

 D. 12hm

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 300m = ........ dam

 A. 300

 B. 30

 C. 3

 D. 3000

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: So sánh: a, 2dm 2cm ...... 220mm b, 20dm 2cm ....... 202cm c, 43km ....... 430000m d, 56dm + 20cm ....... 86cm

Câu 2: Một khúc gỗ dài 20m. Bố An cưa khúc gỗ này thành các khúc nhỏ dài 5dm. Hỏi bố An cưa được bao nhiêu khúc gỗ?

Câu 3: Sợi dây thứ nhất dài 12m, sợi dây thứ hai dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án sợi dây thứ nhất. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu cm?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 46×3 = ?

 A. 138

 B. 128

 C. 108

 D. 148

Câu 2: Một nửa của một số là 15. Số đó là số nào?

 A. 15

 B. 30

 C. 40

 D. 50

Câu 3: So sánh: 10km ......... 9989m

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 25dam + 35dam = ......... hm

 A. 6000

 B. 60

 C. 6

 D. 600

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 25dam + 35dam = ......... m

 A. 60

 B. 6

 C. 6000

 D. 600

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1hm = .......... dam

 A. 100

 B. 1000

 C. 10

 D. 1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 8dam + 5dam

 b, 403cm – 4m

 c, 12km × 4

 d, 27mm ÷ 3

Câu 2: Chiều cao của 4 bạn Hương, Nam, Hằng, Tú như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hỏi bạn nào là bạn cao nhất?

Bạn nào là bạn thấp nhất?

Câu 3: Sợi dây thứ nhất dài 90mm. Sợi dây thứ hai dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án sợi dây thứ nhất. Hỏi tổng 2 sợi dây dài bao nhiêu mm?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.