Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (4 đề)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 | Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (sách cũ)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: So sánh: 23 + 23 + 23 … 24×3

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 2: Tấm vải đỏ dài 12m, tấm vải xanh dài gấp 6 lần tấm vải đỏ. Hỏi tấm vải xanh dài hơn tấm vải đó bao nhiêu mét?

 A. 18m

 B. 72m

 C. 60m

 D. 84m

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5m6cm = ........ cm

 A. 506

 B. 560

 C. 56

 D. 65

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 13hm – 6hm = ........ m

 A. 7

 B. 700

 C. 7000

 D. 70

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4dam = ......... m

 A. 400

 B. 4

 C. 4000

 D. 40

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 50mm = ........ cm

Quảng cáo

 A. 5000

 B. 5

 C. 500

 D. 50

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Dùng eke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trước:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (4 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Câu 2: Một chiếc bút chì dài 10cm. Cục tẩy dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án chiếc bút chì. Hỏi cục tẩy dài bao nhiêu cm?

Câu 3: Có 2 sợi dây. Sợi dây thứ nhất dài 2dm, sợi dây thứ 2 dài 4cm. Hỏi 2 sợi dây dài bao nhiêu cm?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (4 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Dùng eke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trước:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (4 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Cục tẩy dài số cm là:

  10 : 5 = 2 (cm)

    Đáp số: 2cm

Câu 3 (3 điểm):

Đổi 2dm = 20cm

Hai sợi dây dài số cm là:

  20 + 4 = 24(cm)

    Đáp số: 24cm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Biết 2 cái kẹo giá 5xu. Hỏi 8 cái kẹo có giá bao nhiêu xu?

 A. 15

 B. 10

 C. 5

 D. 20

Câu 2: So sánh: 2×5 … 2+5

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Quảng cáo

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4km4m = ........ m

 A. 44

 B. 404

 C. 4004

 D. 4400

Câu 4: Trong các đoạn thẳng sau, đoạn nào dài nhất: AB = 30dm, CD = 4m, EF = 230cm, MN = 2dam

 A. Đoạn AB

 B. Đoạn CD

 C. Đoạn MN

 D. Đoạn EF

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 24m×5= ..........

 A. 12dam

 B. 12dm

 C. 12m

 D. 12hm

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 300m = ........ dam

 A. 300

 B. 30

 C. 3

 D. 3000

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: So sánh: a, 2dm 2cm ...... 220mm b, 20dm 2cm ....... 202cm c, 43km ....... 430000m d, 56dm + 20cm ....... 86cm

Câu 2: Một khúc gỗ dài 20m. Bố An cưa khúc gỗ này thành các khúc nhỏ dài 5dm. Hỏi bố An cưa được bao nhiêu khúc gỗ?

Câu 3: Sợi dây thứ nhất dài 12m, sợi dây thứ hai dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án sợi dây thứ nhất. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu cm?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 46×3 = ?

 A. 138

 B. 128

 C. 108

 D. 148

Câu 2: Một nửa của một số là 15. Số đó là số nào?

 A. 15

 B. 30

 C. 40

 D. 50

Câu 3: So sánh: 10km ......... 9989m

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 25dam + 35dam = ......... hm

 A. 6000

 B. 60

 C. 6

 D. 600

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 25dam + 35dam = ......... m

 A. 60

 B. 6

 C. 6000

 D. 600

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1hm = .......... dam

 A. 100

 B. 1000

 C. 10

 D. 1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 8dam + 5dam

 b, 403cm – 4m

 c, 12km × 4

 d, 27mm ÷ 3

Câu 2: Chiều cao của 4 bạn Hương, Nam, Hằng, Tú như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Hỏi bạn nào là bạn cao nhất?

Bạn nào là bạn thấp nhất?

Câu 3: Sợi dây thứ nhất dài 90mm. Sợi dây thứ hai dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án sợi dây thứ nhất. Hỏi tổng 2 sợi dây dài bao nhiêu mm?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

1) a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm:

……………………………………………………………………………………

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 độ dài đoạn thẳng AB.

c) Đo độ dài rồi viết kết quả đo vào chỗ chấm:

- Chiều dài quyển vở của em là:…………..

- Chiều rộng hộp bút của em là: ………….

- Chiều dài chân bàn của em là: ………….

2) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chiều dài phòng học lớp em khoảng:

A. 7hm                       B. 7dam                  C. 7m                      D. 7dm

b) Chiều dài bước chân của em khoảng:

A. 4m                         B. 4dm                    C. 4cm                    D. 4mm

c) Chiều cao của em khoảng:

A. 1m 3dm                 B. 1dm 3cm              C. 1cm 3mm                D. 13m

3) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2m 5dm = …….. dm                                3dm 7cm = ……….. cm

b) 1m 6dm = ……..dm                                 8m 32cm =………..cm

4) Một lớp học ngày thứ nhất trồng được 23 cây. Ngày thứ hai trồng được gấp 2 lần số cây của ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai lớp đó trồng được số cây là?

5) Tìm x:

a) x : 6 = 34                            b) 7 = 63                     c)   21 : x = 7 

……………                             ………………                ………………

……………                             ………………                ………………

……………                             ………………                ………………

6) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tính 12 x 7 – 5. Kết quả là:

A. 24                              B. 79                         C. 89                       D. 420

7) Kết quả tính 54 : 6 + 21 là:

A. 2                           B. 20                          C. 30                      D. 189

8) Chiều cao của Hương, Tuấn, Anh, Linh và Hiền lần lượt là 1m32cm, 1m40cm, 1m45cm, 1m20cm và 1m30cm.

9) Sắp xếp chiều cao của các bạn theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………………………………………

a) Trong 5 bạn trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

……………………………………………………………………………..

10) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Bạn Minh có 15 viên bi. Bạn Phong có số bi gấp 3 lần số bi của bạn Minh. Số bi của bạn Phong là:………………………………………

b) Một hộp đựng bóng xanh và bóng đỏ. Trong đó có 24 quả bóng xanh và số bóng đỏ bằng 1/4 số bóng xanh. Số quả bóng đó trong hộp là:………………………….

c) Nam có 15 tấm bưu ảnh, Hòa có ít hơn Nam 8 bưu ảnh. Số bưu ảnh mà Hòa có là:………………………………………..

11) Nêu bài toán theo tóm tắt dưới đây rồi giải bài toán:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

12) Tháng vừa qua nhà em ăn hết 27kg gạo, như vậy nhà em đã ăn hết 1/3 số gạo mà nhà em có. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên