Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (4 đề)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (sách cũ)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho hình vẽ, hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (4 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

 A. 4    B. 5    C. 6    D. 7

Câu 2: Hình vẽ ở câu 1 có bao nhiêu hình tứ giác?

 A. 3    B. 4    C. 5    D. 6

Câu 3: Tìm x biết: x – 2 × 8 = 560

 A. x = 576

 B. x = 566

 C. x = 567

 D. x = 756

Câu 4: Từ các chữ số 2, 8, 9 số lớn nhất được tạo thành là:

 A. 289

 B. 982

 C. 298

 D. 892

Câu 5: Số nào được đọc là: Sáu trăm mười ba

 A. 316

 B. 631

 C. 613

 D. 361

Câu 6: Số lớn nhất trong các số: 783, 738, 873, 837 là:

 A. 783

 B. 738

 C. 873

 D. 837

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 5 × 3 + 132

 b, 32 : 4 + 106

 c, 20 × 3 : 2

 d, 186 – 9 × 9

Câu 2: Lớp 3A xếp thành hai hàng, trong đó hàng thứ nhất có 18 học sinh. Hàng thứ hai có ít hơn hàng thứ nhất 3 học sinh. Hỏi hàng thứ hai có bao nhiêu học sinh?

Quảng cáo

Câu 3: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình cho lại Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn là 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (4 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

 a, 5 × 3 + 132 = 15 +132 = 147

 b, 32 : 4 + 106 = 8 + 106 = 114

 c, 20 × 3 : 2 = 60 : 2 = 30

 d, 186 – 9 × 9 = 186 – 81 = 105

Câu 2 (2 điểm):

Hàng thứ hai có số học sinh là:

  18 – 3 = 15 (học sinh)

    Đáp số: 15 học sinh

Câu 3: (3 điểm)

Ban đầu Hoà có số nhãn vở là:

  12 – 4 = 8 (cái)

Ban đầu An có số nhãn vở là:

  12 + 6 = 18 (cái)

Ban đầu Bình có số nhãn vở là:

  12 + 4 – 6 = 10 (cái)

    Đáp số: An 18 nhãn vở

       Bình 10 nhãn vở

       Hoà 8 nhãn vở

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Lớp 3A có 28 học sinh, xếp đều vào 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

 A. 2 học sinh

 B. 3 học sinh

 C. 4 học sinh

 D. 5 học sinh

Câu 2: Số lẻ liền sau số 983 là:

 A. 981

 B. 982

 C. 984

 D. 985

Câu 3: An có một số kẹo, biết sau khi cho bạn 1/3 số kẹo. An còn lại 6 chiếc. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu chiếc kẹo?

 A. 9 chiếc kẹo

 B. 18 chiếc kẹo

 C. 6 chiếc kẹo

 D. 12 chiếc kẹo

Câu 4: Cho hình vẽ, hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

 A. 10    B. 12    C. 8    D. 6

Câu 5: Hình vẽ câu 4 có bao nhiêu hình tứ giác:

 A. 4    B. 5    C. 6    D. 7

Câu 6: Có bao nhiêu số có ba chữ số giống nhau:

 A. 7    B. 8    C. 9    D. 10

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đội một trồng được 230 khóm hoa hồng, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 90 khóm. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu khóm?

Câu 2: Tìm x biết:

 a, ( x – 266) : 5 = 7

 b, (x - 129) × 4 = 36

 c, 786 – x = 5 × 4 : 2

 d, x + 24 : 4 × 3 = 285

Câu 3: An đi từ nhà đến trường hết 20 phút. Tú đi từ nhà đến trường hết 40 phút.Hỏi ai đi nhanh hơn biết khoảng cách từ nhà Tú và nhà An cách trường là như nhau?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Nhà An có 24 con gà, số vịt bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án số gà. Hỏi nhà An có bao nhiêu con vịt?

 A. 6 con

 B. 7 con

 C. 8 con

 D. 9 con

Câu 2: Hiệu của hai số là 13. Nếu giữ nguyên số trừ và tăng số bị trừ lên 2, thì hiệu mới bằng bai nhiêu?

 A. 13

 B. 14

 C. 15

 D. 16

Câu 3: Một buổi tập văn nghệ có 5 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần bạn nam. Hỏi buổi tập văn nghệ có bao nhiêu người?

 A. 20 người

 B. 15 người

 C. 10 người

 D. 5 người

Câu 4: Một giờ bằng bao nhiêu phút?

 A. 30 phút

 B. 60 phút

 C. 40 phút

 D. 50 phút

Câu 5: Chị của Hà năm nay 15 tuổi, 3 năm trước tuổi Hà bằng ½ tuổi chị. Hỏi năm nay Hà bao nhiêu tuổi?

 A. 6 tuổi

 B. 12 tuổi

 C. 15 tuổi

 D. 9 tuổi

Câu 6: May 3 bộ quần áo hết 27m vải. Hỏi mỗi bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải?

 A. 8m

 B. 9m

 C. 6m

 D. 7m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Bao gạo thứ nhất nặng 125kg, bao gạo thứ hai nặng 84kg. Hỏi bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai bao nhiêu kg?

Câu 2: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tìm hiệu đó?

Câu 3: Viết số có ba chữ số có hàng chục gấp 3 lần hàng đơn vị, hàng trăm bằng nửa hàng chục.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Bài 1. a) Tính độ dài đường đường gấp khúc ABCD:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

     b) Tính chu vi hình tam giác MNP:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

…………………………………………………                                                  

…………………………………………………

…………………………………………………

Bài 2. Đo độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD

 rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Chu vi hình chữ nhật ABCD là: ……….

Bài 3. An cân nặng 35kg, Bình cân nặng 32kg. Hỏi Bình nhẹ hơn An bao nhiêu ki – lô –gam ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 4. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 735 lít xăng, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 151 lít xăng. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 5. Khoanh vàoBài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp ánsố bàn tay,Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp ánchiếc đồng hồ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Bài 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Bài 7. Nối đồng hồ với giờ đúng của nó.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Bài 8. Em đi học ở trường từ lúc 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Hỏi em học ở trường trong mấy giờ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình bên:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

- Có …….hình vuông

- Có …….hình tam giác

Bài 10. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Bắc có nhiều hơn Trung 17 viên bi. Trung có ít hơn Nam 12 viên bi. Hỏi:

a) Ai có nhiều bi nhất? Ai có ít bi nhất?

b) Bắc và Nam hơn kém nhau bao nhiêu viên bi?

             Đáp số: a) …………………………………..

                          b)…………………………………..

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên