Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 23 × 4= ?

Quảng cáo

 A. 92

 B. 82

 C. 27

 D. 29

Câu 2: Tìm x biết: x ÷ 6 = 25 x = ?

 A. 501

 B. 105

 C. 150

 D. 120

Câu 3: An có 36 chiếc kẹo chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu chiếc kẹo?

 A. 2 chiếc kẹo

 B. 5 chiếc kẹo

 C. 5 chiếc kẹo

 D. 6 chiếc kẹo

Câu 4: Một ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

 A. 4

 B. 144

 C. 414

 D. 141

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Quảng cáo

 A. 7

 B. 6

 C. 5

 D. 4

Câu 6: Tích của số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau và 5 bằng bao nhiêu?

 A. 50

 B. 55

 C. 60

 D. 65

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính và tính:

 a, 15×3

 b, 26×4

 c, 45×6

 d, 23×5

Câu 2: Mẹ nuôi một đàn gà có 36 con. Hỏi đàn gà đó có tất cả bao nhiêu cái chân?

Câu 3: An có 15 quả táo. Tú hơn An 7 quả. Hoà có số táo gấp 2 lần số táo của Tú. Hỏi Hoà có bao nhiêu quả táo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Đàn gà đó có tất cả số chân là:

  2 × 36 = 72 (chân)

    Đáp số: 72 chân gà

Câu 3: (3 điểm)

Tú có số quả táo là:

  15 + 7 = 22 (quả)

Hòa có số quả táo là:

  22 × 2 = 44 (quả)

    Đáp số: 44 quả táo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tìm x biết: x ÷ 6 = 34 ?

 A. 206

 B. 204

 C. 205

 D. 207

Câu 2: Tính: 23 + 156 = ?

 A. 179

 B. 189

 C. 199

 D. 197

Câu 3: Một cuộn vải có 35m vải. Hỏi 2 cuộn như thế có bao nhiêu mét vải?

 A. 35

 B. 37

 C. 70

 D. 45

Câu 4: So sánh: 25×6 … 24×7

 A. >

 B. <

 C. Không thể so sánh

 D. =

Câu 5: Số lớn nhất có 3 chữ số mà có chữ số hàng trăm là 7 là:

 A. 987

 B. 789

 C. 798

 D. 799

Câu 6: Tích của số lớn nhất có một chữ số với 35 là

 A. 341

 B. 314

 C. 315

 D. 351

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, x ÷ 7 = 25

 b, x × 6 = 54

Câu 2: Một tá bút chì có 12 chiếc. Hỏi 3 tá bút chì có bao nhiêu chiếc?

Câu 3: An năm nay 6 tuổi. Tuổi mẹ hiện nay gấp 5 lần tuổi An. Hỏi tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là bao nhiêu?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: So sánh: 384 … 12×9

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 2: Tính: 56 × 3 = ?

 A. 158

 B. 168

 C. 178

 D. 188

Câu 3: Một hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

 A. 16 bút chì màu

 B. 24 bút chì màu

 C. 44 bút chì màu

 D. 48 bút chì màu

Câu 4: Tìm x biết: x ÷ 6 = 8 ?

 A. 68

 B. 48

 C. 58

 D. 86

Câu 5: Tìm x biết: x - 234 = 12 ?

 A. 246

 B. 264

 C. 462

 D. 426

Câu 6: Một đoạn dây dài 48m. Được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

 A. 3 m

 B. 5m

 C. 6 m

 D. 8 m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: Tính nhanh:

 a, 26×2 + 26×4

 b, 11×4 + 14×4

Câu 3: Tìm một số có hai chữ số biết rằng:

Nếu đem số này cộng với số lớn nhất có 2 chữ số được kết quả là 121.

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.