Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh 9 mới có đáp án (Đề 4)Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

I. PRONUNCIATION

Question 1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh 9 mới có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo

Question 2. Choose the word that has the stress pattern different from that of the others.

Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh 9 mới có đáp án (Đề 4)

II. LANGUAGE FOCUS

Question 1. Use the correct tense or form of the verb given in each sentence.

1. Long asked me if I (go)..................... there the next day.

2. If it (not rain)........................ tonight, we’ll go to the movies.

Question 2. Choose one A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence.

3. If you want to pass the English tests, you _______ study hard.

 A. can

 B. must

 C. will

 D. might

Quảng cáo

4. It rains heavily, ________ I can’t go to the movie with you.

 A. if

 B. but

 C. because

 D. so

5. People often go to that ________ to pray.

 A. hotel

 B. shrine

 C. school

 D. market

6. He wanted to know when I ______ go.

 A. will

 B. must

 C. had to

 D. have to

7. We have well-______ teachers.

 A. quality

 B. qualified

 C. to qualify

 D. qualifications

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

8. I look forward to ______ from you soon.

 A. hear

 B. heard

 C. to hear

 D. hearing

9. We usually go to our home village at least once ______the summer.

 A. at

 B. on

 C. in

 D. for

10. What do people do for a living in your village? → _____________________.

 A. They play soccer

 B. They watch TV

 C. They plant rice and raise cattle

 D. They go to the doctor.

III. READING

Read the passage and choose the best answer to the question.

AN EXCITING TRIP

I have just received a letter from my brother, Tim. He is in Australia. He has been there for six months. Tim is an engineer. He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia. He will soon visit Darwin. From there he will fly to Perth. My brother has never been abroad before, so he is finding this trip very exciting.

1. Whom was this passage written about?

 A. Tim

 B. Tim’s brother or sister

 C. an engineer

 D. Darwin

2. What is the writer’s brother’s name?

 A. Tim

 B. Alice Springs

 C. Darwin

 D. Perth

3. What is Alice Springs?

 A. It is a beauty spot in Australia.

 B. It is a small town in Australia.

 C. It is a big firm Tim works for.

 D. It is Tim’s car.

4. Where will Tim fly to Perth from?

 A. His home town

 B. Alice Springs

 C. Darwin

 D. Australia

5. Why is Tim finding the trip very exciting?

 A. Because he has visited a great number of different places in Australia.

 B. Because he has just bought an Australian car on the trip.

 C. Because he can fly to Perth.

 D. Because it is the first time he has been abroad.

IV. WRITING: Complete the second sentence so that it has a similar meaning.

1/ “ I’m having a wonderful time here .” Cousin Mai said .

→ Cousin Mai said that______________________________________________

2/ He asked me: “Where will you go tomorrow?”

→ He asked me ____________________________________________________

3/ Binh can’t swim.

→ Binh wishes_____________________________________________________

4/ Because Anh studied hard, she got good grades. (rewrite, using “so”)

→ _______________________________________________________________

5/ Save some money or you won’t able to buy the house.

→ If you __________________________________________________________

Đáp án

I. Phonetic (1m)

 Question 1: (0.5m)  1. C   2. A

 Question 2: (0.5m)  3. B   4. A

II. Language focus (2.5ms)

Question 1: (0.5m)

 1. would go    2. doesn’t rain

Question 2: (2ms)

 3. B  4. D  5. B  6. C  7. B  8. D  9. C  10. C

III. Reading. (2.5ms)

 1. A   2. A   3. B   4. C   5. D

IV. Writing (2.5ms)

1. Cousin Mai said that she was having a wonderful time there.

2. He asked me where I would go the next day/ the following day.

3. Binh wishes he could swim.

4. Anh studied hard so she got good grades.

5. If you save some money, you will able to buy the house.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6