Unit 7 lớp 11: WritingUnit 7: World Population

D. Writing (Trang 86 SGK Tiếng Anh 11)

Study the chart carefully then write a paragraph of 100 - 120 words, describing the information in the chart. (Nghiên cứu kĩ biểu đồ dưới đây, sau đó viết một đoạn văn khoảng 100 - 120 từ, miêu tả thông tin trong biểu đồ.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

Quảng cáo

The chart shows the distribution of world population by region. As seen from the chart, the world population is distributed unevenly. South Asia has the largest population with 32% while the Oceania is the least populated with only 2%. A bit higher than that of the Oceania are the rates of Latin America and Northern America with 8% and 6% respectively. Europe accounts for 15% of the world population and Africa is a bit lower with only 11%.

To sum up, Asia has more population than in other parts of the world.

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ cho thấy sự phân bố của dân số thế giới theo khu vực. Từ biểu đồ trên, dân số thế giới được phân bố không đồng đều. Đông Nam Á có dân số lớn nhất với 32% trong khi Châu Đại Dương là khu vực ít người cư trú nhất với chỉ 2%. Cao hơn số người cư trú ở Châu Đại Dương một chút là các tỉ lệ của khu vực Mỹ La tinh và Bắc Mỹ tương ứng là 8% và 6%. Châu Âu chiếm 15% tỉ lệ dân số thế giới và Châu Phi thấp hơn một chút với chỉ 11%.

Tóm lại, Châu Á có nhiều dân số hơn các châu lục khác trên Thế giới.

Quảng cáo

Đoạn văn 2:

The chart shows the distribution of world population by region. In general, it can be seen that the world's population is distributed unevenly in the world. The population rate in Asia is the highest of the four continents: 32% in South Asia and 26% in East Asia. Most countries in Asia are developing ones. People aren't often aware of the result of the population explosion. Therefore, their families are usually big ones. They can't support their children well and lead a poor life. Whereas in Europe, the population rate in 15% and 11% in Africa. Most countries in Europe are developed ones and people's living conditions are much better than those in Asia and Africa, which has most poor people in the world. In America, the population rate is 14%: 8% in Latin America, where many people whose living standards are low, and 6% in Northern America, where there are many rich people. In the oceanic regions, the number of residents is much lower and the population rate is only 2%.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Biểu đồ cho thấy sự phân bố của dân số thế giới theo khu vực. Nói chung, có thể thấy rằng dân số thế giới phân bố không đồng đều. Tỉ lệ dân số ở Châu Á là cao nhất trong 4 châu lục: 32% ở Nam Á và 26% ở Đông Nam Á. Hầu hết các nước ở Châu Á đều là nước đang phát triển. Mọi người thường không nhận thức được hậu quả của sự bùng nổ dân số. Do đó, gia đình của họ thường đông người. Họ không thể nuôi nấng con em của mình tốt và dẫn đến đói nghèo. Trong khi đó ở Châu Âu, tỉ lệ dân số là 15% và 11% ở Châu Phi. Hầu hết các nước Châu Âu đều là các nước phát triển và điều kiện sống của người dân là tốt hơn nhiều so với Châu Á và Châu Phi, nơi có các nước nghèo nhất thế giới. Ở Châu Mỹ, tỉ lệ dân số là 14%: 8% ở Mỹ La tinh, nơi mà nhiều người có mức sống rất thấp, và 6% ở Bắc Mỹ, nơi có nhiều người giàu có. Ở các khu vực Châu Đại Dương, số cư dân là thấp hơn nhiều và tỉ lệ dân số chỉ là 2%.

Bài giảng: Unit 7: World Population - Lý thuyết ngữ pháp - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 phút khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 7

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-world-population.jsp