135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 76:

Số phức z thỏa mãn phương trình (2 – 3i) z + ( 4+ i) z = -( 1+ 3i)2 có phần thực và phần ảo lần lượt là:

Quảng cáo

A: -2; 5     B. -2 và 3     C. 2 và -3     D. 3 và 5

Đặt z= x+ yi thì z =x-yi .

Từ giải thiết ta có:

. (2 – 3i) z + ( 4+ i) z = -( 1+ 3i)2

Hay ( 2-3i) ( x+ yi) + ( 4+ i) ( x-yi) = - ( 1+ 3i) 2

Tương đương: 6x+ 4y- 2( x+ y) i= 8- 6i

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Vậy phần thực của z là - 2 , phần ảo là 5.

Chọn A.

Bài 77:

. Tìm phần thực của số phức 25i/z , biết rằng .z/2-i+(4-3i)z= 26+6i

A. 3     B. -2     C. – 4     D. 5

Gọi số phức cần tìm là z= a+ bi .

Ta có

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Vậy phần thực là -4, phần ảo là 3.

Chọn C.

Bài 78:

Số số phức z thỏa 135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

và z3 là số thực là:

A. 5     B. 3    C. 4    D. 6

Gọi z= a+ bi; khi đó z3= ( a3-3ab2) + 3a2b- b3) i

Theo giả thiết ta có:

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Vậy z= -2; z= 2;" " z=1-√3,"  " z=1+√3,"  " z=-1-√3,"  " z=-1+√3.

Chọn A

Quảng cáo

Bài 79:

xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn số phức z thoả điều kiện 135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

A. Hình tròn tâm I(-1;3), bán kính r=4.        B. Đường tròn tâm I(-1;3), bán kính r=4.

C. Hình tròn tâm I(-1;-3), bán kính r=4.        D. Đường tròn tâm I(1;3), bán kính r=4

Giả sử z= x+ yi, ta có z+1-3i=x+1+(y-3)i.

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Vậy tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn số phức z là hình tròn tâm I(-1; 3), bán kính r=4.

Chọn A.

Bài 80:

Giá trị của i105+ i23+ i20- i34 là ?

A.2     B.-2     C.4     D.-4

Ta có: i105+ i23+ i20- i34= i4.26+1+ i4.5+ 3+ i4.5- i4.8+ 2= i-i+1+1= 2

Chọn A.

Bài 81:

Với mọi số ảo z, số z2+|z|2

A. Số thực âm     B. Số 0    C. Số thực dương     D. Số ảo khác 0

Do z là số ảo nên z có dạng: z=bi và |z|=√(b2 )

Ta có: z2 +|z|2 =〖(bi)〗2 +b2 =-b2 +b2 =0.

Chọn B.

Bài 82:

Cho số phức z thỏa mãn: 135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

. Môđun của số phức z là

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Chọn đáp án D.

Quảng cáo

Bài 83:

Tìm số phức z , biết z- ( 2+ 3i) z = 1-9i.

A.z=-2+i.    B. z=-2-i.    C.z =3+2i.    D.z=2-i.

Gọi z=a+bi ta có :

Từ giả thiết: z- ( 2+ 3i) z = 1-9i.

Hay ( a+ bi) –( 2+ 3i) ( a- bi) = 1-9i

Suy ra –a-3b- ( 3a-3b) =1-9i.

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Ta tìm được a= 2 và b= -1.

Vậy z=2-i

Chọn đáp án D.

Bài 84:

. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z|=√2 và z2 là số thuần ảo ?

A. 4.       B. 3.

C. 2.       D. 1.

Gọi z=a+bi.

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Vậy có 4 số phức thỏa mãn điều kiện bài toán

Chọn A.

Bài 85:

Tìm tất cả số phức z thỏa 135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Đặt z=x+yi thì z = x-yi

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Chọn A.

Bài 86:

. Số phức z thỏa mãn: z-(2+3i) z = 1-9i là

A.2+1    B.-2-i    C.-4+i    D.2-i

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 87:

Tìm số phức z thỏa mãn hệ thức 135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

A. z=3+4i; z=5.       B. z=3+4i; z=-4.

C. z=-3+4i; z=5.       D. z=3-4i; z=-5.

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Quảng cáo

Bài 88:

Tìm số thực x; y để hai số phức z1=9y2-4-10xi5 và z2=8y2+20i11 là liên hợp của nhau?

A. x= -2; y=2.       B.x=2 y=+-2 .

C. x=2; y=2.       D.x=-2 y=+-2 .

+ z1=9y2-4-10xi5=9y2-4-10xi.i4=9y2-4-10xi

+ z2=8y2+20i11=8y2+20i〖(i2)〗5=8y2-20i

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Chọn D.

Bài 89:

Cho số phức z thỏa mãn 135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 90:

Cho số phức z thỏa z=(1-i/1+i)2016Viết z dưới dạng z=a+bi. Khi đó tổng a+b có giá trị bằng bao nhiêu?

A.3     B.-1 .     C. 1.     D. 2.

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 91:

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

A. 2.        B. 3.        C. 2.        D. 1.

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 92:

Tìm số phức z để .z-z =z2

A. z=0; z=1-i        B. z=0; z=1+i

C.z=0;z=1+i;z=1-i        D. z=1+i; z=1-i

Gọi z=a+bi là số phức thỏa mãn đẳng thức trên. Ta có:

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Chọn đáp án C.

Bài 93:

Tìm số nguyên x, y sao cho số phức z=x+yi thỏa mãn z3=18+26i

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 94:

Cho số phức z=3+i. Điểm biểu diễn số phức 1/z trong mặt phẳng phức là:

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Do đó điểm biểu diễn số phức 1/z trong mặt phẳng phức là:(3/10;-1/10)

Chọn A.

Bài 95:

Căn bậc hai của số phức z= -3+4i có kết quả:

A.. w= 1+ 2i        B. w= 1-2i        C. 1+3i        D. Tất cả sai

Giả sử w=x+yi là một căn bậc hai của số phức z=-3+4i.

Ta có:

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Do đó z có hai căn bậc hai là: z1= 1+ 2i và z2= -1-2i

Chọn D.

Bài 96:

. Tính căn bậc hai của số phức z=8+6i ra kết quả:

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Giả sử w=x+yi là một căn bậc hai của số phức z=8+6i.

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Chọn A.

Bài 97:

Cho z=3+4i. Tìm căn bậc hai của z.

A. -2+i và 2-i        B. 2+i và 2-i

C.2+i và -2-i        D. 3-2i và 2-3i

Giả sử w=x+yi là một căn bậc hai của số phức z=3+4i.

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Chọn A.

Bài 98:

Gọi z là căn bậc hai có phần ảo âm của 33-56i. Phần thực của z là:

A. 6        B. 7       C. 4       D. –4

Ta có: 135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Do đó phần thực của z là 7.

Chọn A.

Bài 99:

Trong C , căn bậc hai của -121 là:

A. -11i       B. 11i       C. -11       D.11i và -11i

Ta có:z=-121 nên z=〖(11i)〗2.

Do đó z có hai căn bậc hai là z=11i và z= -11i

Chọn D.

Bài 100:

Trong C, phương trình z2 + 3iz + 4 = 0 có nghiệm là

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Ta có : a=1 ; b=i ; c=4 nên :

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Chọn A.

Bài 101:

Cho z=1-i. Tìm căn bậc hai dạng lượng giác của z:

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 102:

Trong C, phương trình (z2+i)(z2-2iz-1)=0 có nghiệm là:

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Chọn A.

Bài 103:

Trong C, phương trình z+1/z=2i có nghiệm là:

A.(1±√3)i        B. (5±√2)i        C. (1±√2)i       D.(2±√(5)i)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Chọn A.

Bài 104:

Trong C, phương trình 〖2x〗2+x+1=0 có nghiệm là:

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 105:

Trong C, phương trình z2-z+1=0 có nghiệm là:

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

135 câu trắc nghiệm Số phức có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

so-phuc.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12