Bài tập tính tích phân cơ bản - Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho hàm số f liên tục trên K và a, b là hai số bất kì thuộc K. Nếu F là một nguyên hàm của f trên K thì hiệu số: F(b) - F(a) được gọi là tích phân của f từ a đến b.

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Như vậy để tính được tích phân của các hàm cơ bản, ta làm như sau:

    Bước 1. Tìm nguyên hàm của hàm số - gọi là F(x).

    Bước 2. Tính F(b) - F(a) với a và b là hai cận tích phân.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12 Chọn kết quả đúng:

A. 6.     B. -3.     C. 3.     D. –6.

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn C.

Ví dụ 2. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

A. e3 - e + 8.

B. e3 + e - 3.

C. e3 - e + 6.

D. e3 + 2e + 8.

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn A.

Ví dụ 3. Cho Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12 với a; b là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. a + b = 0.     B. a - 2b = 0.     C. a - b = -1.     D. a + 2b = 0.

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn D.

Ví dụ 4. Cho Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12. Khi đó giá trị của m là:

A. m = 1.     B. m = 2.     C. m = 4.     D. m = 0.

Lời giải

Điều kiện: m > 0.

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn C.

Quảng cáo

Ví dụ 5. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

A. 0.     B. -1.     C. 1.     D. 2.

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn C.

Ví dụ 6. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

A. 8 + 5ln3.

B. 6 - 5ln3.

C. 12 + 3ln5.

D. 11.

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn A.

Ví dụ 7. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

A. 4.     B. 4ln2.     C. 4/ln⁡2.     D. 6.

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn D.

Ví dụ 8. Cho Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12. Tìm m?

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn A.

Ví dụ 9. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

A. 0.     B. 9.     C. 18.     D. -9.

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn B.

Ví dụ 10. Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 11. Cho Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12. Tìm m?

A. m = 0.     B. m = -1.     C. m = 1.     D. m = 2.

Lời giải

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn D.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn kết quả đúng:

A. 6.     B. -3.     C. 3.     D. –6.

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn B.

Câu 2: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

A. ln⁡2.2e - ln⁡3.3e.

B. ln⁡2.2e - ln⁡3.3e + 1.

C. 2e - 3e.

D. 2e - 3e + 1.

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn D.

Câu 3: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

A. 2e2 - 2e + 4.

B. 2e3 + 2e + 2.

C. 2e2 - 2e + 8.

D. 2e2 + 2e + 8.

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn A.

Quảng cáo

Câu 4: Cho

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

với a; b;c là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. a + b + c = 0.

B. a - 2b + c = 0.

C. a - b + c = -1.

D. a + 2b = 0.

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn A.

Câu 5: Cho Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Khi đó giá trị của m là:

A. m = 1.     B. m = 3.     C. m = 4.     D. m = 0.

Điều kiện m > 0.

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn B.

Câu 6: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn C.

Câu 7: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn A.

Câu 8: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn D.

Câu 9: Cho Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Tìm m?

A. m = 20.     B. m = 16.     C. m = 4.     D. m = 8.

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn B.

Câu 10: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

A. 0.     B. -2.     C. 4.     D. -3.

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn B.

Câu 11: Tính Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Ta có:

Bài tập tính tích phân cơ bản | Toán lớp 12

Chọn D.

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12