Biện luận theo m số giao điểm của đồ thị - Toán lớp 12Toán lớp 12: Tương giao của đồ thị hàm số

Biện luận theo m số giao điểm của đồ thị

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Phương pháp cô lập tham số m.

Bước 1: Lập phương trình hoành độ giao điểm dạng F(x,m) = 0 (phương trình ẩn x, tham số m).

Bước 2: Cô lập m đưa phương trình về dạng f(m) = g(x)

Bước 3: Lập bảng biến thiên cho hàm số y = g(x)

Bước 4: Dựa vào yêu cầu bài toán và bảng biến thiên từ đó suy ra m

Phương pháp sử dụng tính chất đặc trưng của phương trình

Phương trình bậc hai y = ax2 + bx + c (a ≠ 0)

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi Δ > 0

Phương trình có một nghiệm khi Δ = 0

Phương trình vô nghiệm khi Δ < 0

Phương trình bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + d = 0(a ≠ 0)

Nếu đã dự đoán được phương trình có một nghiệm x=xo ta có thể dùng phép chia đa thức hoặc sơ đồ Horner để phân tích thành nhân tử đưa về dạng bậc thấp hơn rồi tìm cách xử lý. Khi đó phương trình bậc ba tương đương với

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Dựa vào yêu cầu bài toán, ta đi xử lý phương trình bậc hai f(x).

Nếu không nhẩm được nghiệm và không cô lập được m thì bài toán được giải quyết theo hướng tích hai cực trị, cụ thể:

Đồ thị cắt trục hoành đúng ba điểm phân biệt ⇒ yCT.y < 0

Đồ thị có hai điểm chung với trục hoành ⇒ yCT.y = 0

Đồ thị có một điểm chung với trục hoành ⇒ yCT.y > 0 hoặc hàm số không có cực trị.

Phương trình bậc bốn trùng phương y=ax4 + bx2 + c = 0(a ≠ 0)(1)

Đặt t = x2 (t ≥ 0). Phương trình trở thành at2 + bt + c = 0 (2)

Để (1) có đúng một nghiệm thì (2) có hai nghiệm t1,t2 thỏa mãn Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Để (1) có đúng một nghiệm thì (2) có hai nghiệm t1,t2 thỏa mãn Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Để (1) có đúng một nghiệm thì (2) có hai nghiệm t1,t2 thỏa mãn 0=t1 < t2

Để (1) có đúng một nghiệm thì (2) có hai nghiệm t1,t2 thỏa mãn 0 < t1 < t2

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm m để phương trình y = x4 -2x2 - m + 3 (1) có bốn nghiệm phân biệt

Hướng dẫn:

Đặt t = x2 (t > 0), phương trình (1) trở thành t2 - 2t - m + 3 = 0 (2)

Để phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt thì phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt. Khi đó

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy giá trị m cần tìm là 2 < m < 3

Lưu ý: Ta có thể giải bài toán trên bằng phương pháp dùng đồ thị như sau:

Phương trình y = x4 - 2x2 - m + 3 ⇒ x4 - 2x2 + 3 = m (1)

Phương trình (1) là phương trình hoành độ giao điểm của hai đường (C): y = x4 - 2x2 + 3 và đường thẳng d: y = m. Số nghiệm của phương trình (1) bằng số giao điểm của (C) và d

Khảo sát và vẽ bảng biến thiên của hàm số : y = x4 -2x2 + 3

Tập xác định D = R

Đạo hàm y' = 4x3 - 4x; y' = 0⇒ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bảng biến thiên

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp ánDựa vào bảng biến thiên ta thấy (1) có bốn nghiệm phân biệt ⇒ 2 < m < 3

Vậy 2 < m < 3 thỏa mãn yêu cầu bài toán

Ví dụ 2: Cho hàm số y = mx3 - x2 - 2x + 8m có đồ thị (Cm). Tìm m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Hướng dẫn:

Phương trình hoành độ giao điểm: mx3 - x2 - 2x + 8m = 0

⇒ (x + 2)[mx2 - (2m + 1)x + 4m] = 0

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

(Cm) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt ⇒ phương trình mx2 - (2m + 1)x + 4m = 0 có hai nghiệm phân biệt khác -2.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy giá trị m cần tìm là Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Ví dụ 3: Cho hàm số y= (2x - 1)/(x - 1) có đồ thị (C). Tìm m để đường thẳng (d):y = -x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.

Hướng dẫn:

Phương trình hoành đô giao điểm (2x - 1)/(x - 1) = -x + m (1)

Điều kiện x ≠ 1

Khi đó (1) ⇒ 2x - 1 = (-x + m)(x - 1) ⇒ x2 - (m - 1)x + m - 1 = 0 (2)

(d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt ⇒ (1) có hai nghiệm phân biệt

⇒ (2) có hai nghiệm phân biệt khác 1

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

⇒ m2 -6m+5>0

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy giá trị m cần tìm là m < 1 hoặc m > 5

B. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tìm m để đồ thị (C) của đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + m cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị và trục hoành

x3 - 3x2 - 9x + m = 0 ⇔ x3 - 3x2 - 9x = -m (1)

Phương trình (1) là phương trình hoành độ giao điểm của đường cong (C): y = x3 - 3x2 - 9x và đường thẳng d: y = -m. Số nghiệm của (1) bằng số giao điểm của (C) và d

Khảo sát và vẽ bảng biến thiên của hàm số y = x3 - 3x2 - 9x

Tập xác định D = R

Đạo hàm y' = 3x2 - 6x - 9; y' = 0⇔ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bảng biến thiên

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy (1) có ba nghiệm phân biệt

⇔ -27 < -m < 5 ⇔ -5 < m < 27

Quảng cáo

Câu 2: Tìm m để đường thẳng d: y = -x + 3 cắt đồ thị (Cm ): y = x3 - 3(m + 1) x2 + mx + 3 tại ba điểm phân biệt

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (Cm):

x3 - 3(m + 1)x2 + mx + 3 = -x + 3 ⇔ x[x2 - 3(m + 1)x + m + 1] = 0

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Để d cắt (Cm) tại ba điểm phân biệt thì phương trình f(x) = 0 phải có hai nghiệm phân biệt khác 0.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy tập hợp các giá trị m thỏa mãn yêu cầu đề bài là m=(-∞; -1) ∪ (-5/9; +∞)

Câu 3: Cho hàm số y = x4 -(3m + 4) x2 + m2 có đồ thị (Cm). Tìm m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt

Phương trình hoành độ giao điểm x4 - (3m + 4) x2 + m2 = 0     (1)

Đặt t = x2 (t > 0), phương trình (1) trở thành t2 - (3m + 4)t + m2 = 0     (2)

(Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt ⇔     (1) có bốn nghiệm phân biệt

⇔ (2) có hai nghiệm dương phân biệt

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy giá trị m cần tìm là Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Câu 4: Tìm m để đồ thị hàm số y = -2x4 + 2x2 + 1 cắt đường thẳng y = 3m tại ba điểm phân biệt.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là -2x4 + 2x2 + 1 = 3m (1)

Phương trình (1) là phương trình hoành độ giao điểm của hai đường (C): y = -2x4 + 2x2 + 1 và đường thẳng d:y=m. Số nghiệm của phương trình (1) bằng số giao điểm của (C) và d

Khảo sát và vẽ bảng biến thiên của hàm số : y = -2x4 + 2x2 + 1

Tập xác định D = R

Đạo hàm y' = -8x3 + 4x; y' = 0⇔ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bảng biến thiên

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy (1) có ba nghiệm phân biệt ⇔ 3m = 1⇔ m = 1/3

Vậy m = 1/3 thỏa mãn yêu cầu bài toán

Quảng cáo

Câu 5: Tìm m để đồ thị hàm số y = x3 + mx + 2 cắt trục hoành tại một điểm duy nhất

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là

x3 + mx + 2 = 0

Vì x ≠ 0 không là nghiệm của phương trình nên phương trình tương đương với

m = -x2 -2/x (x ≠ 0)

Xét hàm số f(x) = -x2 - 2/x với x ≠ 0, suy ra f' (x) = -2x + 2/x2 = (-2x3 + 2)/x2

f' (x) = 0 ⇔ x = 1

Bảng biến thiên :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại một điểm duy nhất khi m > -3

Vậy m>-3 thỏa mãn yêu cầu bài toán..

Câu 6: Cho hàm số y = (x - 1)(x2 + mx + m). Xác định m sao cho đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

Phương trình hoành độ giao điểm (x - 1)(x2 + mx + m) = 0    (1)

Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy giá trị của tham số m thỏa mãn là Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Câu 7: Cho hàm số y = (2x + 1)/(x + 2) có đồ thị (C). Tìm m để đường thẳng (d): y = mx + 2 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.

Phương trình hoành đô giao điểm (2x + 1)/(x + 2) = mx + 2     (1)

Điều kiện x ≠ -2

Khi đó (1) ⇔ 2x + 1 = (mx + 2)(x + 2) ⇔ mx2 + 2mx + 3 = 0     (2)

(d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt ⇔ (1) có hai nghiệm phân biệt

⇔ (2) có hai nghiệm phân biệt khác -2

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

⇔ m2 -3m > 0

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy giá trị m cần tìm là m < 0 hoặc m > 3

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


tuong-giao-cua-do-thi-ham-so.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12