Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số - Toán lớp 12Toán lớp 12: Tương giao của đồ thị hàm số

Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

1. Bài toán tổng quát

Trong mặt phẳng (Oxy) hãy xét sự tương giao của đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị là (C1) và hàm số y=g(x) có đồ thị là (C2). Khi đó nếu M(x; y) là giao điểm của (C1) và (C2) thì tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Phương trình (*)

f(x) = g(x)

được gọi là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị (C1) và (C2)

Nghiệm xo của phương trình (*) chính là hoành độ điểm chung của (C1) và (C2)

Khi đó tung độ điểm chung là yo = f(xo) hoặc yo=g(xo)

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Nếu (*) vô nghiệm thì (C1) và (C2) không có điểm chung

Nếu (*) có n nghiệm thì (C1) và (C2) có n điểm chung

2. Phương pháp chung

Để giải một bài toán về tính chất giao điểm của hai đồ thị (C1) và (C2) ta có thể tiến hành theo các bước sau:

Lập phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị (C1) và (C2) (tức phương trình (*))

Biến đổi phương trình này về dạng đơn giản hơn( thường thì sau khi biến đổi ta sẽ thu được phương trình bậc hai, bậc ba hoặc phương trình trùng phương…)

Dựa vào điều kiện của bài toán ban đầu, ta đưa về điều kiện cho phương trình vừa biến đổi.

3. Bài toán tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số

Bài toán: Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

    Bước 1: Lập phương trình hoành độ giao điểm: f(x) = g(x) (1)

    Bước 2: Giải phương trình (1) tìm x ⇒ y

    Bước 3: Kết luận số giao điểm của (C1) và (C2) chính là số nghiệm của (1)

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm giao điểm của đồ thị hàm số (C): y = x3 - 3x2 + 2x + 1 và đường thẳng y = 1

   Hướng dẫn:

Phương trình hoành độ giao điểm x3 - 3x2 + 2x + 1 = 1

⇔ x3 -3x2 + 2x = 0 ⇔ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Với x = 0 ⇒ y = 1

Với x = 1 ⇒ y = 1

Với x = 2 ⇒ y = 1

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (0; 1); (1; 1) và (2; 1)

Ví dụ 2: Tìm tọa độ giao điểm giữa đồ thị y= (2x + 1)/(2x - 1) và đường thẳng d: y = x + 2

   Hướng dẫn

Phương trình hoành đô giao điểm (2x + 1)/(2x - 1) = x + 2 (1)

Điều kiện x ≠ 1/2

Khi đó (1) ⇔ 2x + 1 = (2x - 1)(x + 2) ⇔ 2x2 + x - 3 = 0 ⇔ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Với x = 1 ⇒ y = 3

Với x = -3/2 ⇒ y = 1/2

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (1; 3) và (-3/2; 1/2)

Ví dụ 3: Tìm giao điểm của đồ thị hàm số (C): y = x4 + 2x2 - 3 và trục hoành

   Hướng dẫn

Phương trình hoành độ giao điểm x4 + 2x2 - 3 = 0 ⇔ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là A(-1; 0), B(1; 0)

B. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường cong (C1 ):y = x2 -4 và (C2): y = -x2 - 2x

Phương trình hoành độ giao điểm x2 - 4 = -x2 - 2x ⇔ 2x2 + 2x - 4 ⇔ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là A(1; -3), B(-2 ;0)

Quảng cáo

Câu 3: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường cong (C1 ):y = (2x - 1)/(x + 1) và (C2): y = -3x - 1

ĐKXĐ x ≠ -1

Phương trình hoành độ giao điểm (2x - 1)/(x + 1) = -3x - 1 ⇒ 3x2 + 6x = 0 ⇔ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là A(0; -1), B(-2; 5)

Câu 4: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường cong (C1 ):y =√x và (C2):y=x-2

ĐKXĐ x ≥ 0

Phương trình hoành độ giao điểm √x = x - 2 ⇔ x2 - 5x + 4 ⇔ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là A(1; -1), B(4; 2)

Câu 5: Gọi M, N là hai giao điểm của đường thẳng d: y = x + 1 và (C):y = (2x+4)/(x-1). Tìm tọa độ trung điểm I của MN

ĐKXĐ x ≠ 1

Phương trình hoành độ giao điểm (2x + 4)/(x - 1) = x + 1 ⇔ x2 - 2x - 5

Theo Viet có x1 + x2 = 2 ⇒ (x1 + x2)/2 = 1⇒ xI = 1⇒ yI = 2

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là I(1; 2)

Câu 6: Biết tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (H):y = (x + 2)/(x + 1) và (C):y = 2x4 - x2 cắt nhau tại I. Tìm tọa độ giao điểm I.

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (H): y = 1

Phương trình hoành độ giao điểm 2x4 - x2 -1 = 0 ⇔ Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (1; 1),(-1; 1)

Câu 7: Tìm tọa độ giao điểm giữa đồ thị hàm số (C);y = (x2 - 2x - 3)/(x - 1) và đường thẳng d: y = x + 1

ĐKXĐ x ≠ 1

Phương trình hoành độ giao điểm (x2 - 2x - 3)/(x - 1) = x + 1⇔ 2x + 2 = 0⇔ x = -1

   Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (-1; 0)

Quảng cáo

Câu 8: Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số y = x4 - 4x2 - 2 có đồ thị (C) và đồ thị (P): y = 1 - x2

Phương trình hoành độ giao điểm x4 - 3x2 - 3 = 0

Phương trình có S > 0;P < 0 nên phương trình có một nghiệm dương

   Số giao điểm cần tìm là 2

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


tuong-giao-cua-do-thi-ham-so.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12