Trắc nghiệm tìm tiệm cận của đồ thị hàm số - Toán lớp 12Toán lớp 12: Tiệm cận của đồ thị hàm số

Trắc nghiệm tìm tiệm cận của đồ thị hàm số

Bài 1:

Câu 1: Đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là:

A. x = -1; y = -3

B. x = 1; y = -3

C. x = 1; y = 3

D. x = -3; y = 1

Đáp án : B

Giải thích :

Ta có Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ⇒ y = -3 là tiệm cận ngang.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ⇒ x = 1 là tiệm cận đứng.

Câu 2: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án là:

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Đáp án : D

Giải thích :

Ta có Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ⇒ y = 0 là tiệm cận ngang.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án⇒ x = 2; x = -2 là tiệm cận đứng.

Câu 3: Đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là:

A. x = 1, x = 2, y = 0

B. x = 1, x = 2, y = 2

A. x = 1, y = 0

D. x = 1, x = 2, y = -3

Đáp án : A

Giải thích :

Ta có Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ⇒ y = 0 là tiệm cận ngang.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án⇒ x = 1; x = 2 là tiệm cận đứng.

Câu 4: Đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là:

A. x = 3; y = -3

B. x = 3; y = 0

C. x = 3; y = 1

D. y = 3; x = -3

Đáp án : A

Giải thích :

Ta có Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ⇒ y = -3 là tiệm cận ngang.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án⇒ x = 3 là tiệm cận đứng.

Câu 5: Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Đáp án : A

Giải thích :

Ta có: Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và ngang.

Câu 6: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Đáp án : A

Câu 7: Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án. Điểm I có tọa độ là

A. I(-2; 3)

B. I(3; -2)

C. I(3; 2/3)

D. I(3; 2)

Đáp án : B

Giải thích :

Ta có Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ⇒ y = -2 là tiệm cận ngang.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án⇒ x = 3 là tiệm cận đứng.

Vậy tọa độ điểm I(3; -2).

Câu 8: Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án 0⇒ y = 0; y = 2 là tiệm cận ngang

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án⇒ x = 5; y = -5 là tiệm cận đứng.

Câu 9: Đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có tiệm cận ngang là:

A. y = 2

B. y = -2

C. y = √2

D. x = -2

Đáp án : A

Giải thích :

Ta có Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án nên y = 2 là tiệm cận ngang.

Câu 10: Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang

A. Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

B. Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

C. Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

D. Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : B

Câu 11: Đồ thị nào sau đây không có tiệm cận đứng

A. Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

B. Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

C. Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

D. Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Câu 12: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án là:

A. y = ±2/3

B. y = 2/3

C. y = 0

D. x = ±1

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án nên y = -2/3 là tiệm cận ngang

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án nên y = 2/3 là tiệm cận ngang

Câu 13: Cho hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án .Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Đáp án : C

Giải thích :

Ta có Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ⇒ y = 1 là tiệm cận ngang.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án⇒ x = 2 là tiệm cận đứng.

Câu 14: Cho hàm số y = f(x) có Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang

B. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận ngang y = 2 và một tiệm cận đứng x = 1

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 2 và y = 1.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x = 1 và x = 2

Đáp án : B

Câu 15: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình sau:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là:

A. 2     B. 3     C. 1     D. 4

Đáp án : A

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tiem-can.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác