Lớp 12: Bí kíp đạt ít nhất 24 điểm thi THPT Quốc Gia. Xem ngay!

Các bài toán liên quan đến tiệm cận của hàm số - Toán lớp 12Toán lớp 12: Tiệm cận của đồ thị hàm số

Các bài toán liên quan đến tiệm cận của hàm số

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm m để đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có đường tiệm cận ngang cắt đường thẳng d:y = x tại điểm A(1; 1).

Hướng dẫn

Nghiệm của tử thức 2x - 1 = 0 ⇔ x = 1/2.

Để đồ thị hàm số có tiệm cận thì x = 1/2 không là nghiệm của mẫu hay m.1/2 - 1 ≠ 0 ⇔ m ≠ 2

Đường tiệm cận ngang y = 2/m

Phương trình hoành độ giao điểm của đường tiệm cận ngang y = 2/m và đường thẳng d:y = x là:

2/m = x

Mà hai đường này cắt nhau tại điểm A(1; 1) nên ta có 2/m = 1 ⇔ m = 2 (loại)

Vậy không tồn tại giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ví dụ 2: Tìm trên đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án những điểm M sao cho khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận đứng bằng 3 lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang của đồ thị

Hướng dẫn

Gọi M(a;(2a + 1)/(a - 1)) với a ≠ 1 là điểm thuộc đồ thị.

Đường tiệm cận đứng d1: x = 1; đường tiệm cận ngang d2:y = 2

Vì M cách đều hai tiệm cận của đồ thị hàm số nên Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Với a = -2 thì tọa độ điểm M là M =(-2; 1)

Với a = 4 thì tọa độ điểm M là M =(4; 3)

Vậy các điểm cần tìm là M(-2; 1) và M(4; 3)

Ví dụ 3: Cho hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án) có đồ thị (C). Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8.

Hướng dẫn

Để x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì x = 1 là nghiệm của mẫu nhưng không là nghiệm của tử hay 2m.1 + m ≠ 0 ⇔ 3m ≠ 0 ⇔ m ≠ 0.

Đường tiệm cận đứng x = 1; đường tiệm cận ngang y = 2m

Vì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8 nên

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án(thỏa mãn)

Giá trị của tham số m cần tìm là m = 4; m = -4.

B. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tìm giá trị của tham số m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án đi qua điểm M(2; 3).

Nghiệm của mẫu thức x = -m

Để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng thì x = -m thì x = -m không là nghiệm của phương trình 2x + 1 = 0. Khi đó 2.(-m) = 1 ≠ 0 ⇔ m ≠ -1/2

Vì tiệm cận đứng đi qua điểm M(2; 3) nên 2 = -m ⇔ m = -2

Câu 2: Cho hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có đồ thị (C). Biết tiệm cận ngang của (C) đi qua điểm A(-1; 2) đồng thời điểm I(2; 1) thuộc (C). Tìm giá trị của biểu thức P = m + n.

Để x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì x = 1 là nghiệm của mẫu nhưng không là nghiệm của tử hay m + n ≠ 0.

Đường tiệm cận ngang là y = m

Vì tiệm cận ngang của (C) đi qua điểm A(-1; 2) nên m = 2

Vì I∈(C) nên 1 = (2m + n)/(2 - 1) ⇒ 2m + n = 1 ⇔ n = 1 - 2m = -3

Khi đó P = m + n = 2 + (-3) = -1

Câu 3: Cho hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có đồ thị (C). Gọi M(x0; y0) là điểm thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận của (C) là nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất của d.

Gọi Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án thuộc đồ thị (C) với x0 ≠ -2

Đồ thị (C) có tiệm cận đứng Δ1:x = 2; tiệm cận ngang Δ2:y = 2

Ta có d(M; Δ1 )= |x0 - 2| và d(M; Δ2 )= |y0 - 2| = 1/|x0 - 2|

Áp dung AM - GM ta được d(M; Δ1 ) + d(M; Δ2 ) = Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Vậy giá trị nhỏ nhất của d là 2.

Câu 4: Cho hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có đồ thị (H). Tìm tích số các khoảng cách từ một điểm M tùy ý thuộc (H) đến hai đường tiệm cận của (H).

Gọi Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án∈(C) với a ≠ -1

Đường tiệm cận đứng d1:x = -1; đường tiệm cận ngang d2:y = 2

Khi đó d(M;d1 ).d(M;d2 )=Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Câu 5:Cho hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có đồ thị (C). Với giá trị nào của m thì giao điểm của hai đường tiệm cận là điểm M(x; y) sao cho tổng x.y < 0.

Để x = -2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì x = -2 là nghiệm của mẫu nhưng không là nghiệm của tử hay (1 - m2 )(-2) + 1 ≠ 0 Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đường tiệm cận đứng x = -2; đường tiệm cận ngang y = 1 - m2 nên M(-2; 1 - m2)

Vì x.y < 0 ⇒ (-2)(1 - m2 )< 0 ⇔ 1 - m2 > 0 ⇔ -1 < m < 1

Kết hợp điều kiện: Giá trị của tham số m thỏa mãn là Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Câu 6: Cho hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có đồ thị (C). Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 2016.

Để x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì x = 2 là nghiệm của mẫu nhưng không là nghiệm của tử hay 4m.2 + 3m ≠ 0 ⇔ 11m ≠ 0 ⇔ m ≠ 0.

Đường tiệm cận đứng x = 2; đường tiệm cận ngang y = 4m

Vì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 2016 nên

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án (thỏa mãn)

Giá trị của tham số m cần tìm là m = 252; m = -252.

Câu 7: Cho hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có đồ thị (C). Gọi P, Q là hai điểm phân biệt nằm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ P hoặc Q tới hai đường tiệm cận là nhỏ nhất. Tim độ dài đoạn thẳng PQ.

Gọi Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án thuộc đồ thị (C) với x0 ≠ 2

Đồ thị (C) có tiệm cận đứng Δ1:x = 2; tiệm cận ngang Δ2:y = 1

Ta có d(P; Δ1 ) = |x0 - 2| và d(P; Δ2 ) = |y0 - 1| = 4/|x0 - 2|

Áp dung AM - GM ta được d = d(P; Δ1 ) + d(P; Δ2 ) = |x0 - 2| + 4/|x0 - 2| ≥4

⇒ giá trị nhỏ nhất của d là 2. Dấu “=” xảy ra khi |x0 - 2| = 4/|x0 - 2|

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Với x0 = 0 ⇒ y0 = -1 ⇒ P(0; -1)

Với x0 = 4 ⇒ y0 = 3 ⇒ Q(4; 3)

Khi đó độ dài đoạn thẳng PQ là Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Câu 8: Cho hàm số Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có đồ thị (C). Tìm điểm thuộc đồ thị (C) cách đều hai tiệm cận của đồ thị hàm số.

Gọi Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án∈(C) với a ≠ 1 là tọa độ điểm cần tìm

Đường tiệm cận đứng d1:x = 1; đường tiệm cận ngang d2:y = 1

Vì M cách đều hai tiệm cận của đồ thị hàm số nên Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Với a = √2 + 1 thì tọa độ điểm M cần tìm là M = (√2 + 1; √2 + 1)

Với a = -√2 + 1 thì tọa độ điểm M cần tìm là M = (-√2 + 1; -√2 + 1)

Vậy có hai điểm cần tìm M = (√2 + 1; √2 + 1) và M = (-√2 + 1; -√2 + 1)

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com


tiem-can.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác