Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Global success (có đáp án)Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 Global success (có đáp án)

Quảng cáo

Ngữ pháp

I. Hỏi – đáp về việc ai đó có môn gì vào ngày hôm nay

Câu hỏi:

What subjects do you have today? (Hôm nay bạn có những môn gì?)

Câu trả lời:

I have .... (Mình có môn ....)

Ví dụ:

- What subjects do you have today? (Hôm nay bạn có những môn gì?)

  I have Maths, English and Music. (Mình có môn Toán, tiếng Anh và âm nhạc.)

* Mở rộng: Cấu trúc như trên nhưng với các chủ ngữ khác ngoài “you”

- What subjects + do + you/they/2 tên riêng trở lên + have today?

  I/they/danh từ số nhiều/2 tên riêng trở lên + have …

- What subjects + does + she/he/danh từ số ít/1 tên riêng + have today?

  She/he/1 tên riêng + has …

Quảng cáo

Ví dụ:

- What subjects do they have today? (Hôm nay họ có những môn gì?)

  They have Vietnamese, PE and IT. (Họ có môn tiếng Việt, Thể dục và Tin học.)

- What subjects does Nam have today? (Hôm nay Nam có những môn gì?)

  He has Maths, Vietnamese and Art. (Cậu ấy có môn Toán, tiếng Việt và Mĩ thuật.)

II. Hỏi – đáp về việc khi nào ai đó có môn học nào

Câu hỏi:

When do you have …? (Khi nào bạn có môn …?)

Câu trả lời:

I have it on …. (Mình có môn … vào ….)

Ví dụ:

When do you have English? (Khi nào bạn có môn tiếng Anh vậy?)

I have it on Mondays and Fridays. (Mình có môn đó vào mỗi thứ Hai và thứ Sáu.)

* Mở rộng: Cấu trúc như trên nhưng với các chủ ngữ khác ngoài “you”

- When + do + you/they/2 tên riêng trở lên + have …?

  I/they/danh từ số nhiều/2 tên riêng trở lên + have … on ….

- When + does + she/he/danh từ số ít/1 tên riêng + have …?

  She/he/1 tên riêng + has … on ….

Quảng cáo

Ví dụ:

- When do Linh and Nga have Maths? (Khi nào Linh và Nga có môn Toán?)

  They have it on Tuesdays and Fridays. (Họ có môn đó vào mỗi thứ Ba và thứ Sáu.)

- When does she have Art? (Khi nào thì cô ấy có môn Mĩ thuật?)

  She has it on Thursdays. (Cô ấy có môn đó vào mỗi thứ Năm.)

Bài tập

Exercise 1. Choose the odd one out.

1. A. book                         B. bag                     C. history                D. notebook

2. A. Monday                    B. Tuesday              C. Friday                 D. today

3. A. Maths                       B. English               C. Physics               D. break time

4. A. IT                             B. PE                      C. Art                     D. subject

5. A. Science                     B. Vietnamese         C. timetable            D. English

Đáp án:

1. C

2. D

3. D

4. D

5. C

Quảng cáo

Exercise 2. Complete the sentence with have or has.

1. My younger brother ________ English on Wednesdays.

A. have                                        B. has

2. My sister ________ Maths and Art on Fridays.

A. have                                        B. has

3. Peter and Mary ________ History and Geography on Thursdays.

A. have                                        B. has

4. What subjects does she ________ on Mondays?

A. have                                        B. has

5. We ________ English three times a week.

A. have                                        B. Has

6. I don't ________ Art on Wednesdays.

A. have                                        B. has

7. What subjects do you ________ today? - I ________  Maths, English and Science.

A. have/ have                               B. has/ has

Đáp án:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. A

6. A

7. A

Exercise 3. Read and write T (True) or F (False).

Monday is my favourite day! Here is what I usually do. I get up, eat my breakfast and go to school at half past seven. I usually take a bus, but sometimes I ride my bike. I like Mondays because we have English. It’s my favourite subject! I always eat lunch at the school canteen. In the afternoon, I have music and maths. They are interesting! Then I go home and do my homework. Then I watch TV with my dad before having dinner.

1. She usually goes to school by bike.                                    _____________

2. She likes Mondays because she has English.                       _____________

3. When she goes home, she does housework.                        _____________

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

Exercise 4. Write have or has.

1. I ________ English on Mondays.

2. They________ Music on Wednesdays.

3. Lily and Anna ________ Maths on Mondays and Fridays.

4. She ________ Vietnamese on Thursdays.

5. We ________ English on Tuesdays and Fridays.

6. Lucas ________ Art and Science on Thursdays.

7. We ________ History and Geography on Fridays.

8. My brother ________ English on Wednesdays.

9. My sister ________ Maths and Art on Mondays.

10. Lily and Peter ________ Art on Mondays and Thursdays.

11. Anna ________ English and Music on Friday.

Đáp án:

1. have

2. have

3. have

4. has

5. have

6. has

7. have

8. has

9. has

10. have

11. has

Exercise 6. Read and match.

1) What time is it?

A) Toby’s birthday is in April.

2) What subjects do you have today?

B) It’s ten fifteen.

3) What time do you have dinner ?

C) It’s in the city.

4) When is Toby’s birthday?

D) No, I don’t. I have it on Mondays.

5) When do you have science?

E) There is one.

6) Do you have music on Thursdays?

F) I have dinner at 7:00 p.m.

7) How many gardens are there at your school?

G) I have Vietnamese and English.

8) Where is your school?

H) I have it on Fridays.

Đáp án:

1. B

2. G

3. F

4. A

5. H

6. D

7. E

8. C
Lưu trữ: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 7 (sách cũ)

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-what-do-you-like-doing.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên