Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp ánĐề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án

Tải xuống

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

1. A. teacher      B. school      C. chair      D. chalkboard

2. A. compass      B. locker      C. doctor      D. hot

3. A. light      B. chilly      C. chimney      D. piano

4. A. prepare      B. medium      C. pretty      D. pencil

II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

1. There aren’t ___________ stools in my room.

A. some      B. a      C. much      D. any

2. – "What would you like to drink now?" – " ___________ "

A. No, thanks      B. I’d love to

C. Coffee, please      D. Yes, let’s

3. What about _________ swimming this afternoon?

A. having      B. playing     C. going      D. getting

4. My friend talks a lot. She is very _________.

A. healthy      B. sporty      C. talkative      D. careful

5. The post office is _________ the bank and the hotel.

A. next      B. near     C. behind      D. between

6. He often _________ badminton in the afternoon.

A. plays      B. take      C. is      D. tells

7. Watch out! The car _________.

A. comes      B. came      C. is coming      D. has come

8. – “What are you doing tomorrow?” – “I ___________ to my friend’s birthday party.”

A. go      B. am going      C. goes      D. went

III. Put the verbs in the blanket into the correct form

Quảng cáo

1. I (visit) ___________ this nursery home once a week.

2. At this moment, my mother (cook) ___________ dinner while my dad (read) ___________ a newspaper.

3. This is the most interesting film Clara (see) ___________.

4. They (hire) ___________ a car before they got here.

IV. Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Hello. I’m Elsa. I’m from Chicago. This ________ (1) the picture of Alice, my best friend. She lives _________ (2) Los Angeles. You can see she is really fit. She ___________ (3) oval face, brown eyes and straight nose. She’s very kind and creative. We have been pen pals __________ (4) more than five years. This summer vacation, she’s going _________ (5) me. We are going to the Ho Chi Minh mausoleum to visit Uncle Ho. I’m so excited to see her soon.

Question 1: A. is B. are C. be D. being

Question 2: A. at B. on C. in D. to

Question 3: A. has B. makes C. goes D. does

Question 4: A. of B. in C. since D. for

Question 5: A. visit B. to visit C. visiting D. visits

V. Read the following paragraph and answer the questions that follow

Bob is a student. This is his bedroom. He does his homework, play computer games and relax here. There is a desk, a chair, a wardrobe, a bed and a bookshelf in his room. The wardrobe is between the desk and the bed. There is a computer, ten books and five pens on his desk. There are some pictures of his family on the wall. He loves this room so much, so he cleans it regularly.

Question 1: What is his name?

_______________________________________________________________

Question 2: What does Bob do in his bedroom?

_______________________________________________________________

Question 3: What are in his room?

_______________________________________________________________

Question 4: Where is the wardrobe?

_______________________________________________________________

Question 5: How many pens are there in his desk?

_______________________________________________________________

VI. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning with the first one

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. Our school has more than 2000 students.

_______________________________________________________________

2. Mr. Brown is a good English teacher.

_______________________________________________________________

ANSWER KEYS

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1. B

2. A

3. A

4. D

II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Đáp án Giải thích

1

D

Cấu trúc there are not + any + Ns: không có…

Dịch: Không có chiếc ghế đẩu nào trong phòng tôi.

2

C

Câu hỏi đồ uống

Dịch: Bạn muốn ống gì bây giờ? Cà phê ạ.

3

C

Go swimming: đi bơi

What about + Ving? Câu rủ rê mời mọc cùng làm gì

Dịch: Hay là đi bơi chiều nay đi?

4

C

Talkative: nói nhiều, hoạt ngôn

Dịch: Bạn tôi nói rất nhiều. Cô ấy rất hoạt ngôn

5

D

Between…and: ở giữa

Dịch: Bưu điện ở giữa ngân hàng và khách sạn.

6

A

Câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “often”

Dịch: Anh ấy thường chơi cầu lông vào buổi chiều.

7

C

Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có cụm từ cầu khiến “watch out”.

Dịch: Chú ý nhé! Chiếc xe đang tới kìa.

8

B

Câu dùng thời hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai

Dịch: Mai bạn sẽ làm gì? Tớ sẽ đến tiệc sinh nhật bạn.

III. Put the verbs in the blanket into the correct form

Đáp án Giải thích

1

visit

Câu chia thời hiện tại đơn dựa vào mốc thời gian “once a week”

Dịch: Tôi đến thăm viện dưỡng lão này 1 tuần 1 lần.

2

is cooking – is reading

Câu chia thời hiện tại tiếp diễn dựa vào mốc thời gian “at this moment”

Dịch: Vào lúc này, mẹ tôi đang nấu ăn trong khi bố đọc báo.

3

has seen

Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có dạng thức so sánh nhất

Dịch: Đây là bộ phim thú vị nhất cô ấy từng xem.

4

had hired

Câu chia thời quá khứ hoàn thành theo cấu trúc QKHT before QKĐ

Dịch: Họ đã thuê 1 chiếc ô tô trước khi tới đây.

Đáp án Giải thích

1

A

Cấu trúc “this + is + N”: đây là…

Dịch: Đây là ảnh bạn thân mình, Alice.

2

C

Cấu trúc “live + in + sw”: sống ở đâu

Dịch: Bạn ấy sống ở Los Angeles.

3

A

Have + (a/an) + adj + bộ phận cơ thể: có 1 bộ phận cơ thể như thế nào

Dịch: Bạn ấy có mặt trái xoan, mắt nâu và mũi thẳng.

4

D

Trạng từ thời hiện tại hoàn thành: for + khoảng thời gian

Dịch: Chúng tôi đã và đang là bạn tâm thư được hơn 5 năm.

5

B

Câu chia thời tương lai gần “be going to + V”

Dịch: Kỳ nghỉ hè năm nay, bạn ấy sẽ đến thăm tôi.

V. Read the following paragraph and complete it with one suitable word in each blank

1. His name is Bob.

2. He does his homework, play computer games and relax there.

3. There is a desk, a chair, a wardrobe, a bed and a bookshelf in his room.

4. The wardrobe is between the desk and the bed.

5. There are five pens on his desk.

VI. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning with the first one

1. There are more than 2000 students in our school.

2. Mr. Brown teaches English well.

Tải xuống

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.