Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

    Môn Giáo dục công dân lớp 10

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Thành phố Hà Nội chủ trương xây dựng thành phố mới, có nhiều quan điểm khác nhau. Theo em ý kiến nào sau đây phù hợp với phủ định biện chứng?

Quảng cáo

A. Phá bỏ hoàn toàn phố cổ Hà Nội để xây dựng thành phố mới phù hợp với quá trình đô thị hóa.

B. Giữ phố cổ Hà Nội nguyên vẹn như cũ.

C. Bảo tồn và cải tạo phố cổ Hà Nội đồng thời xây dựng thành phố mới phù hợp với quá trình đô thị hóa.

D. Xây dựng thủ đô Hà nội hoàn toàn mới.

Câu 2 Trong lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 Bác Hồ viết:" Giờ cứu nước đã đến. Chúng ta thà hy sinh đến giọt máu cuối cùng để gìn giữ đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một tấm lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta" là nhấn mạnh vai trò nào của thực tiễn?

A. Cơ sở của nhận thức.    B. Tiêu chuẩn của chân lý.

C. Mục đích của nhận thức.    D. Động lực của nhận thức.

Câu 3 Những việc làm nào sau đây không vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức?

A. Thực hành sử dụng máy vi tính.

B. Tham quan bảo tàng lịch sử.

C. Hoạt động mê tín, dị đoan.

D. Giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ.

Quảng cáo

Câu 4 Cần phải xoá bỏ các hủ tục trong ma chay, cưới xin, tế lễ, lễ hội ở nước ta. Việc làm đó thể hiện quá trình

A. phủ định siêu hình.   B. phủ định biện chứng.

C. phủ định sạch trơn.    D. phủ định.

Câu 5 Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây không phải là nội dung của phủ định biện chứng?

A. Tre già măng mọc.    B. Uống nước nhớ nguồn.

C. Không thầy đố mày làm nên.     D. Có trăng phụ đèn.

Câu 6 Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác…

A. thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.

B. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau.

C. thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

D. thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.

Câu 7 Nhận thức được chia thành:

A. nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính.

B. nhận tức chủ quan và nhận thức khách quan.

C. nhận thức cơ bản và nhận thức không cơ bản.

D. nhận thức thông thường và nhận thức kinh nghiệm.

Quảng cáo

Câu 8 Để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, ta căn cứ vào

A. quan hệ giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.

B. việc con người có nhận thức được thế giới hay không.

C. việc con người nhận thức thế giới như thế nào.

D. vấn đề coi trọng lợi ích vật chất hay tinh thần.

Câu 9 Nguyên tắc cơ bản để phân chia các trường phái Triết học ?

A. Thời gian ra đời.

B. Thành tựu khoa học.

C. Cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.

D. Quy luật phát triển của giới tự nhiên.

Câu 10 Hiểu như thế nào là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết học ?

A. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể.

B. Hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau.

C. Không có mặt này thì không có mặt kia.

D. Hai mặt đối lập hợp thành một khối thống nhất.

Câu 11 Hoạt động thực tiễn bao gồm:

A. hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học.

B. hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động kinh tế - văn hóa, hoạt động thực nghiệm khoa học.

C. hoạt động thực nghiệm khoa học, hoạt động văn hóa - giáo dục, hoạt động sản xuất vật chất.

D. hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa - giáo dục, hoạt động sản xuất vật chất.

Câu 12 Trong các ví dụ sau, ví dụ nào không phải là mâu thuẫn theo quan điểm triết học ?

A. Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã hội có giai cấp đối kháng.

B. Mâu thuẫn giữa các học sinh tích cực và các học sinh cá biệt trong lớp.

C. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh di hiểu nhầm lẫn nhau.

D. Sự xung đột giữa nhu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Câu 13 Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động của sự vật, hiện tượng là:

A. Điểm nút.     B. Độ.     C. Chất.     D. Lượng.

Câu 14 Nhà triết học cổ đại Hê-ra-clit nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” là nói đến quy luật nào của thế giới vật chất ?

A. Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

B. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.

C. Cách thức vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

D. Khuynh hướng vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

Câu 15 Hình thức vận động nào sau đây là cao nhất và phức tạp nhất ?

A. Vận động cơ học.     B. Vận động sinh học.

C. Vận động vật lý.     D. Vận động xã hội.

Câu 16 Những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của giới tự nhiên, đời sống xã hội và tư duy là đối tượng nghiên cứu của môn khoa học nào ?

A. Lịch sử.     B. Văn học.     C. Triết học.    D. Toán học.

Câu 17 Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng nói về ?

A. Nhận thức.     B. Tồn tại.     C. Phát triển.     D. Vận động.

Câu 18 Quá trình biến dị và di truyền trong cơ thể sống được gọi là ?

A. hai thuộc tính    B. hai mặt đối lập     C. hai mặt tương đồng.     D. hai mặt tương phản.

Câu 19 Sự biến đổi nào sau đây được coi là sự phát triển ?

A. Sự thoái hóa của một loài động vật.

B. Nước bốc hơi gặp lạnh ngưng tụ thành nước.

C. Sự biến hóa của sinh vật từ đơn bào đến đa bào.

D. Cây khô héo, mục nát.

Câu 20 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông. Câu nói này nói đến vai trò nào của thực tiễn ?

A. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

B. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.

C. Thực tiễn là động lực của nhận thức.

D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

1 - C 2 - C 3 - C 4 - D 5 - D
6 - C 7 - A 8 - A 9 - C 10 - D
11 - A 12 - C 13 - D 14 - B 15 - D
16 - C 17 - A 18 - B 19 - C 20 - B

Các đề kiểm tra Giáo dục công dân lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-15-phut-giao-duc-cong-dan-10-hoc-ki-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa