Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Tin học 11 Học kì 1 có đáp án, cực hayPhần dưới là danh sách Top 16 Đề kiểm tra, đề thi Tin học 11 Học kì 1 có đáp án, cực hay gồm các bài kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra học kì. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tin học lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra Tin học 11 Học kì 1

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 11 Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Khai báo nào sau đây là đúng về tên do người lập trình đặt?

 A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

 C. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó

 D. Là các hằng hay biến

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn dưới đây:

 A. Baitap6

 B. Baitap_6

 C. _6Baitap

 D. 6Baitap

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng xâu:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

Quảng cáo

 C. 1.5

 D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào không phải là từ khóa trong Pascal?

 A. end

 B. begin

 C. sqrt

 D. program

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để:

 A. Khai báo biến

 B. Khai báo tên chương trình

 C. Khai báo thư viện

 D. Khai báo hằng

Câu 6: Chương trình được viết bằng NNLT bậc cao thường gồm:

 A. Phần thân

 B. Phần khai báo

 C. Tên chương trình và thư viện

 D. Phần khai báo và phần thân

Câu 7: Để khai báo biến a là kiểu nguyên, ta chọn cách khai báo:

 A. var a : boolean;

 B. var a : real;

 C. var a : byte;

 D. var a : char;

Câu 8: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào ít tốn bộ nhớ nhất:

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: Biến X nhận 2 giá trị là Đúng hoặc Sai, khai báo nào sau đây là đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : boolean;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị là: true hoặc false và biến Y có thể nhận các giá trị là: 5; 10; 15; 20; 50; 100. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

 A. Var X: boolean; Y: longint;

 B. Var X: boolean; Y: integer;

 C. Var X: boolean; Y: real;

 D. Var X: boolean; Y: byte;

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học 11

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về hằng:

 A. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

 B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

 C. Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

 D. Hằng được chương trình dịch bỏ qua

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn dưới đây:

 A. TinhTong100

 B. TinhTong

 C. Tinh#Tong

 D. Tinh_Tong1a

Câu 3: Biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. 2 + 3

 B. ’TRUE

 C. ’01’

 D. 1.06E-15

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau đây đúng:

 A. Program Giai_PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real

 D. Const pi := 3.14;

Câu 5: Để viết chương trình giải phương trình bậc nhất có dạng: ax + b = 0 (a#0), em cần phải thực hiện lệnh nhập vào từ bàn phím các biến nào sau đây:

 A. readln(a, b, x);

 C. readln(a, b);

 C. readln(a,x);

 D. readln(b, x);

Câu 6: Xét khai báo biến sau:

Var x, y, z : real;

  c, d : boolean;

  i, j : word;

Tổng bộ nhớ dành cho các biến đã khai báo là bao nhiêu byte?

 A. 18

 B. 24

 C. 22

 D. 20

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x <=15) and (x <=4). Biểu thức cho kết quả FALSE khi:

 A. x = 3

 B. x = 2

 C. x = 5

 D. x = 4

Câu 8: Cho khai báo biến sau đây:

Var m, n : integer ;

  x, y : real ;

Lệnh gán nào sau đây là sai ?

 A. m := -4 ;

 B. n := 3 ;

 C. x := 6.5 ;

 D. y := ‘10.5’ ;

Câu 9: Biểu thức Pascal: -b/sqrt(sqr(a)+b) được biểu diễn trong toán học là:

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Biểu thức 5*b + a mod 4*3 với a =16, b = 3 có giá trị là:

 A. 16

 B. 27

 C. 12

 D. 15

Câu 11: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh rẽ nhánh if-then dạng đủ là:

 A. if <điều kiện> then <câu lệnh> ;

 B. if <điều kiện> then <câu lệnh>

 C. if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2> ;

 D. if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>

Câu 12: Trong Pascal, câu lệnh ghép có dạng:

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 2)

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

IF <điều kiện> THEN write(x,’la so am’) ELSE write(x,’la so duong’);

Điều kiện là biểu thức logic nào dưới đây?

 A. x mod 2 = 0

 B. x mod 2 = 1

 C. x > 0

 D. x < 0

Câu 14: Cho đoạn chương trình sau:

readln(x,y);

IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE

 IF x < y THEN F:= sqr(x) + sqr(y) ELSE F:= 2*x;

Nếu nhập vào từ bàn phím x=3 và y=3 thì giá trị của F là:

 A. 13

 B. 6

 C. 4

 D. 0

Câu 15: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF i mod 2 = 0 THEN T := T + 1 ;

Sau khi thực hiện, T có giá trị?

 A. 3

 B. 5

 C. 25

 D. 30

Câu 16: Cho đoạn chương trình sau:

S := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF (i mod 3=0) or (i mod 5=0) THEN S := S + i ;

Sau khi thực hiện, S có giá trị?

 A. 0

 B. 5

 C. 25

 D. 33

Câu 17: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ; i:=1;

WHILE i <= 10 DO

BEGIN

IF i mod 2 = 1 THEN T := T + i ;

i:=i+1;

END;

Sau khi thực hiện, T có giá trị?

 A. 18

 B. 22

 C. 25

 D. 30

Câu 18: Cú pháp khai báo trực tiếp biến mảng một chiều có dạng:

 A. Var <tênbiến mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

 B. Var <tênbiến mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

 C. Var <tênbiến mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>

 D. Var <tênbiến mảng> := array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Câu 19: Giả sử mảng a gồm các phần tử a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5.

Cho biết kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

D:=0;

FOR i:=1 to 5 DO

    IF a[i] mod 2 = 0 THEN D:= D + 1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A * B

 C. A mod B = 0

 D. A:= B

Phần II. Tự luận

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết các biểu thức toán học sau sang dạng tương ứng trong Pascal:

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 2)

Bài 2. (2 điểm) Cho chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron :

uses crt;

const pi := 3.14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(‘nhap ban kinh r = ‘);

 writeln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra bốn lỗi có trong chương trình, sau đó hãy sửa lại cho đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ trong phạm vi từ 1 đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào từ bàn phím)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 2)

Phần II. Tự luận

Bài 1 .

a) (a+sin(x)/sqrt(sqr(a)+sqr(x)+1)

b) b) (-1 <=cos(x)) and (cos(x)<=1)

Bài 2.

a) Program chuvi_duongtron;

b) const pi = 3.14;

c) readln(r);

d) Thiếu End.

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap n=’);

 Readln (n);

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If I mod 2 = 1 then Tong:= Tong+i;

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa