Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Một gara ô tô có 20 chiếc. Buổi sáng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số xe ra khỏi gara. Hỏi buổi sáng có bao nhiêu ô tô ra khỏi gara?

Quảng cáo

 A. 4

 B. 5

 C. 8

 D. 10

Câu 2: Tính: 28×7 = ?

 A. 196

 B. 169

 C. 146

 D. 164

Câu 3: Tìm x biết: x÷7 = 9?

 A. x = 36

 B. x = 63

 C. x = 17

 D. x = 71

Câu 4: Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:

 A. 989

 B. 999

 C. 987

 D. 978

Câu 5: Tổng của 234 và 56 bằng bao nhiêu?

 A. 290

 B. 280

 C. 208

 D. 209

Câu 6: Số dư của phép chia 73÷7 là?

Quảng cáo

 A. 6

 B. 5

 C. 4

 D. 3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 7×5 + 15

 b, 6×5 + 31

 c, 22 + 7×4

 d, 7×9 + 17

Câu 2: Một xe máy có 2 bánh. Hỏi 50 chiếc xe máy có bao nhiêu bánh?

Câu 3: Lan có 18 con tem. Lan có số tem gấp 3 lần của Thắng. Hỏi cả 2 bạn có bao nhiêu con tem?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Quảng cáo

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

 a, 7×5 + 15 = 35 + 15 = 50

 b, 6×5 + 31 = 30 + 31 = 61

 c, 22 + 7×4 = 22 + 28 = 50

 d, 7×9 + 17 = 63 + 17 = 80

Câu 2 (2 điểm):

50 chiếc xe máy có số bánh là:

  2 × 50 = 100 (bánh)

    Đáp số: 100 bánh xe

Câu 3 (3 điểm):

Thắng có số tem là:

  18 : 3 = 6 (con tem)

Cả hai bạn có số tem là:

  18 + 6 = 24 (con tem)

    Đáp số: 24 con tem

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số chẵn liền trước số 784 là:

 A. 783

 B. 782

 C. 785

 D. 786

Câu 2: Số dư lớn nhất trong một phép chia có dư cho 7 là:

 A. 7

 B. 6

 C. 5

 D. 4

Câu 3: Bà có 24 quả cam. Bà cho An Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quả cam. Hỏi An có bao nhiêu quả cam?

 A. 7 quả cam

 B. 6 quả cam

 C. 24 quả cam

 D. 8 quả cam

Câu 4: Tính: 56×3 = ?

 A. 168

 B. 186

 C. 156

 D. 165

Câu 5: Tìm x biết: 56÷x = 7

 A. x = 8

 B. x = 7

 C. x = 6

 D. x = 9

Câu 6: Tính: 245 + 56 = ?

 A. 291

 B. 256

 C. 301

 D. 265

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 20÷7

 b, 56 + 320

 c, 128 - 12

 d, 56×3

Câu 2: Năm nay em 6 tuổi. Tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi?

Câu 3: Có 2 thùng dầu. Thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần thùng thứ nhất. Hỏi cả 2 thùng có tổng bao nhiêu lít dầu?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Từ 3 số: 7, 5, 2. Số chẵn lớn nhất được tạo thành có 3 chữ số là:

 A. 257

 B. 752

 C. 725

 D. 572

Câu 2: Một lọ có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ như thế có bao nhiêu bông hoa?

 A. 12 bông hoa

 B. 21 bông hoa

 C. 35 bông hoa

 D. 57 bông hoa

Câu 3: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

 A. 28 ngày

 B. 82 ngày

 C. 74 ngày

 D. 12 ngày

Câu 4: Số dư của phép chia 38÷3 bằng bao nhiêu?

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 5: Điền số tiếp theo vào dãy số: 7, 14, 21, ....

 A. 22

 B. 24

 C. 26

 D. 28

Câu 6: Gấp 6 lần của 8 bằng bao nhiêu?

 A. 14

 B. 48

 C. 41

 D. 68

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x + 22)×3 = 69

 b, (x - 12)÷7 = 5

Câu 2: Mẹ có 42 quả bưởi. Sau khi bán, số bưởi giảm đi 6 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Câu 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường, ngày thứ hai bán nhiều gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.