Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Điền số tiếp theo vào dãy số: 8, 15, 22, ….

Quảng cáo

 A. 29

 B. 23

 C. 27

 D. 28

Câu 2: Có 56 học sinh chia làm 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

 A. 5

 B. 6

 C. 7

 D. 8

Câu 3: Tính: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 30 lít là:

 A. 5 lít

 B. 5

 C. 6 lít

 D. 6

Câu 4: Số chẵn liền sau số 783 là:

 A. 782

 B. 781

 C. 784

 D. 786

Câu 5: Phép chia 55÷3 có số dư là:

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 6: Gấp 8 lần của 12 bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

 A. 96

 B. 69

 C. 86

 D. 68

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 35×6

 b, 78÷3

 c, 29×7

 d, 44÷6

Câu 2: Một buổi tập múa có 6 bạn nam. Số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có tổng cộng bao nhiêu người?

Câu 3: Có 2 thùng dầu. Thùng thứ nhất có 46 lít dầu, thùng thứ hai nếu thêm 16 lít dầu thì số dầu gấp đôi số dầu thùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Buổi tập múa có số bạn nữ là:

  6 × 3 = 18 (bạn)

Buổi tập múa có số bạn là:

  6 + 18 = 24 (bạn)

    Đáp số: 24 bạn

Câu 3 (3 điểm):

Số dầu gấp đôi số dầu thùng dầu thứ nhất là:

  46 × 2 = 92 (lít)

Nếu thùng dầu thứ hai thêm 16 lít thì có số dầu gấp đôi số dầu thùng thứ nhất.

Nên số dầu thùng dầu thứ hai là:

  92 – 16 = 76 (lít)

    Đáp số: 76 lít dầu

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: 28 gấp 7 lần số nào?

 A. 7

 B. 3

 C. 4

 D. 2

Câu 2: Tính: 56×3 = ?

 A. 168

 B. 158

 C. 148

 D. 184

Câu 3: Tìm x biết: x÷7 = 54?

 A. x = 358

 B. x = 378

 C. x = 387

 D. x = 385

Câu 4: Gấp 6 lần của 4kg là:

 A. 10

 B. 10kg

 C. 24

 D. 24kg

Câu 5: Một hộp kẹo có 40 chiếc. Hỏi Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án hộp kẹo có bao nhiêu chiếc?

 A. 3 chiếc kẹo

 B. 4 chiếc kẹo

 C. 5 chiếc kẹo

 D. 6 chiếc kẹo

Câu 6: Điền số tiếp theo vào dãy: 9, 16, 23, ....

 A. 30

 B. 28

 C. 24

 D. 27

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 9×7 + 56

 b, 28×3 - 15

Câu 2: Huệ cắt được 5 bông hoa. Lan cắt được gấp 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Lan cắt được bao nhiêu bông hoa?

Câu 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp. Ngày thứ hai bán gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi cửa hàng ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Có 35 lít dầu chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

 A. 2 lít

 B. 3 lít

 C. 4 lít

 D. 5 lít

Câu 2: Một túi đựng được 8 chiếc kẹo. Hỏi 25 chiếc kẹo đựng tối đa được vào mấy túi?

 A. 1 túi

 B. 2 túi

 C. 3 túi

 D. 4 túi

Câu 3: Một túi đựng được 8 chiếc kẹo. Hỏi 25 chiếc kẹo sau khi đựng vào các túi thì dư mấy cái?

 A. 1 cái kẹo

 B. 2 cái kẹo

 C. 3 cái kẹo

 D. 4 cái kẹo

Câu 4: Tính: 56×7 = ?

 A. 329

 B. 392

 C. 293

 D. 567

Câu 5: So sánh: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 12kg ..... 4kg

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 6: Tìm x biết: x - 56 = 372?

 A. 328

 B. 382

 C. 428

 D. 482

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính nhẩm:

 a, 24÷6

 b, 28÷7

 c, 42÷6

 d, 21÷3

Câu 2: Giải bài toán theo sơ đồ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 3: Có 2 thùng nước mắm. Thùng thứ nhất có 36 chai, nếu bớt ra ở thùng thứ hai 6 chai thì số còn lại gấp thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước nắm?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.