Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 2)

    Đề tuyển sinh vào lớp 6

    Môn: Tiếng Anh

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Put the correct verbs form of the sentences.

Quảng cáo

1. Mrs Jones (sweep) __________________ the steps outside her house.

2. She (have) ___________________ coffee for breakfast every morning.

3. John (follow) __________________ his mother to California last month.

4. I hate living in Seattle because it (rain, always) _________________.

5. How often (you/ read) ___________________ a newspaper?

6. The sun always (rise) _________ in the east. Look, it (rise) ________________ now.

7. Mary was cleaning the windscreen when she (notice) ____________ a crack in the glass.

8. Neither of my sisters enjoys (watch) ______________________ football.

II. Reorder the words to complete the sentences.

1. to the party. / her/ for inviting / thanks me / She

……………………………………………………………………………

2. sitting in a boat/ Mr. Grim / interested in/ Why’s / and fishing?

……………………………………………………………………….…..

3. library? / in the / Do your / their homework / classmates do

……………………………………………………………………………

4. Kate is going / to tell / her younger sister / to Japan. / about her trip

……………………………………………………………………………

6. My sister / taking care/ of small / loves / animals.

…………………………………………………………………………...

7. your / my questions. / book and / Close / listen to

…………………………………………………………………………..

III. Choose the correct answers.

Quảng cáo

1. Our dad buys us two new _________ every Saturday. (toys, books, comics, drinks)

2. September, October and November are the months of the _________ (winter, autumn, spring, summer).

3. The bus is _________ than the car. (slower, faster , smaller, bigger)

4. _________ is a colder season than spring. (Autumn, Spring, Summer, Winter)

5. What’s about ________ videos? – Sorry, I’m busy now. (watches, watching, to watch, watch)

6. Does she play _________ sports in her free time? (any, the, a, every)

IV. Complete the words with the correct letter.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

I. Put the correct verbs form of the sentences.

1. is sweeping

2. has

3. followed

4. always rains

5. do you read

6. rises / is rising

7. noticed

8. watching

II. Reorder the words to complete the sentences.

1. She thanks me for inviting her to the party.

2. Why’s Mr. Grim interested in sitting in a boat and fishing?

3. Do your classmates do their homework in the library?

4. Kate is going to tell her younger sister about her trip to Japan.

5. My sister loves taking care of small animals.

6. Close your book and listen to my questions.

III. Choose the correct answers.

Quảng cáo

1. books

2. winter

3. slower

4. Winter

5. watching

6. any

IV. Complete the words with the correct letter.

1. CARTOONS

2. INTERESTING

3. MODERN

4. EXCITING

5. PEACEFUL

6. PROVINCE

7. CROWDED

8. EXPENSIVE

9. BUILDING

10. EXCITED

Xem thêm các Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.