Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 8)

    Đề tuyển sinh vào lớp 6

    Môn: Tiếng Anh

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Em hãy tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

Quảng cáo

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 8)

II. Em hãy xem những câu sau sai hay đúng. Viết lại câu đúng.

Example: Elephants can fly. –> Wrong. Elephants can ’t fly. They can dance.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 8)

III. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

1. After a summer holiday, the children _______________ back to school next week.

 A. going

 B. go

 C. are going

 D. is going

2. Anna is happy. She _____a funny film on television.

 A. is watching

 B. watching

 C. watch

 D. watches

3. ____ one do you like, the blue or the red pencil?

 A. What

 B. Which

 C. Why

 D. How

4. Last Friday_____________ an unlucky day for Jim. He was very upset.

Quảng cáo

 A. is

 B. will be

 C. are

 D. was

5. My father decides to buy me a new bicycle________ my 10th birthday next week.

 A. in

 B. on

 C. at

 D. during

6. John enjoys Maths. He can do with numbers very_____________ .

 A. well

 B. good

 C. better

 D. best

7. My class has more students______________

 A. than

 B. as

 C. more

 D. as well as

8. His father broke his _______when he climbed on the ladder. He can’t walk now.

 A. eyes

 B. face

 C. legs

 D. arms

9. Mr Bell___________ his car when it started to rain.

 A. was washing

 B. washes

 C. is washing

 D. washed

10. ______. to the football match tomorrow?

 A. Did you come

 B. Do you come

 C. Are you coming

 D. Were you coming

IV. Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

Last Friday was an unlucky day for Ann. When she left home, the weather was dry. Her mother told her to take an umbrella, but she didn’t listen. It was hot in the shopping centre, so she took off her coat. Then she saw her friend Beth. They went to have a burger together. When Ann was leaving the shopping centre, she remembered that she had left her coat in the restaurant. She hurried back to get it but it wasn’t there. Her bus ticket was in the coat pocket. So Ann had to walk home. It started to rain. Poor Anna – no coat, no umbrella, no bus ticket, no money. When she got home, she was cold and wet. She became ill and had to spend the next day – her birthday – in bed. She couldn’t have her birthday party.

1. What was the weather like when Anna left home?

Quảng cáo

________________________________________________________

2. Who went to have a burger with Anna?

________________________________________________________

3. Where did Ann leave her coat?

________________________________________________________

4. Did she have the bus ticket and money with her on the way home?

________________________________________________________

5. How was she on her birthday?

________________________________________________________

V. Em hãy hoàn thành các câu sau dựa vào các từ gợi ý.

1. Miss Page/drive/carefully./ She/get/a lot/accidents.

________________________________________________________

2. She/have/enough/money/buy/that dress. It’s too expensive.

________________________________________________________

3. Jane/a lot/photos/when/she/in Egypt.

________________________________________________________

4. How/your/new bag? – It’s 200,000 VND.

________________________________________________________

5. Tom/send/you/postcard?

________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Em hãy tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 8)

II. Em hãy xem những câu sau sai hay đúng. Viết lại câu đúng.

1. Wrong. Horses can run.

2. Wrong. Penguins can’t fly.

3. Wrong. Fish can swim.

4. Wrong. Dogs can’t climb trees.

5. Wrong. Right. Kangaroos can jump.

III. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 8)

IV. Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

1. The weather was dry.

2. Her friend, Beth.

3. She left the coat in the restaurant.

4. No she didn’t.

5. She was ill and spent her birthday in bed.

V. Em hãy hoàn thành các câu sau dựa vào các từ gợi ý:

1. Miss Page doesn’t drive carefully. She gets a lot of accidents.

2. She doesn’t have enough money to buy that dress. It’s too expensive.

3. Jane took a lot of photos when she was in Egypt.

4. How much is your new bag?

5. Does Tom send you a postcard?

Quảng cáo

Xem thêm các Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên