Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 4)

    Đề tuyển sinh vào lớp 6

    Môn: Tiếng Anh

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Tìm một từ không cùng nhóm với từ còn lại.

Quảng cáo

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 4)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

1. Nhung: What _____________________? - Chi: They are playing Computer games.

 A. do they do

 B. are they doing

 C. they are doing

 D. they doing

2. It’s 7.30 p.m. My children____________ dinner in the kitchen.

 A. have

 B. having

 C. are having

 D. is having

3.______Hoa and her friend playing badminton in the schoolyard?

 A. Do

 B. Are

 C. Is

 D. Does

4. What color is________?

 A. her teeth

 B. her eyes

 C. her hair

 D. B & C

5. Nam is 1.7 m tall. His brother is 1.4 m tall. His brother is_______

 A. short

 B. thin

 C. tall

 D. fat

6. We have two arms and two ________. They are our limbs

 A. eyes B.legs

 C. noses

 D. heads

7. There is a(n)_____________ on each side of our head. We hear with them

Quảng cáo

 A. eye

 B. hair

 C. arm

 D. ear

8.___ are an orange juice and a lemonade? – Six thousand dong.

 A. What

 B. How much

 C. How many

 D. How

9. Don’t drink______________ coffee before you go to bed. It’s bad for you.

 A. these

 B. some

 C. any

 D. an

10. Eat______________ and exercise regularly then you’ll be fit and healthy.

 A. hard

 B. well

 C. careful

 D. good

III. Hãy cho dạng số nhiều của các danh từ sau.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 4)

IV. Em hãy đọc bài khóa và trả lời các câu hỏi sau.

Quảng cáo

I live in a house near the sea. It is an old house, about 20 years old, and it is very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in spring and summer there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer but we have many visitors. Many of my friends work in the city, so they often stay with me because they want to relax. I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1. Where is the house?

__________________________________________

2. How old is the house?

__________________________________________

3. What is in the front of the house?

__________________________________________

4. Why does the owner of the house have so many visitors?

__________________________________________

5. Why does the owner like the house?

__________________________________________

V. Hãy dùng các từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. There/ be/ houses/ town.

__________________________________________

2. how / rice /and /many/ vegetables / he/ produce?

__________________________________________

3.I/ live/ house/ my parents/ sister.

__________________________________________

4. My/ school/ near/ house/ so/I/ go/ school/ foot.

__________________________________________

5. There/ be/ lake/ park/ near/ house.

__________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Tìm một từ không cùng nhóm với từ còn lại.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 4)

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 4)

IV. Hãy cho dạng số nhiều của các danh từ sau.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 4)

V. Em hãy đọc bài khóa và trả lời các câu hỏi sau

1. The house is near the sea.

2. The house is about 20 years old.

3. There is a garden in front of the house.

4. Many of his friends work in the city, so they often stay with him because they want to relax.

5. The owner of the house likes his house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter and the view from his bedroom window.

V. Hãy dùng các từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. There are many houses in the town.

2. How much rice and how many vegetables does he produce?

3. I live in the house with my parents and my sister.

4. My school is near my house, so I go to school on foot.

5. There is a lake and a park near my house.

Quảng cáo

Xem thêm các Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên