Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 3)

    Đề tuyển sinh vào lớp 6

    Môn: Tiếng Anh

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Reorder the words to complete the sentences.

Quảng cáo

1. are dangerous / for childen. / Some small / objects in / the street

…………………………………………………………………..……

2. five students / We need/ this / to join/ game

………………………………………………………………………..

3. Phillip / want / an engineer? / to be / Why does

………………………………………………………………………...

4. Which / want/ do you/ to visit ? / country

……………………………………………………………………….

5. you receive/ would you feel / How/ a present from Harry / when

……………………………………………………………………….

II. Choose the correct answer.

1. Sarah is very __________ She drinks two glasses of water. (hungry, full, weak, thirsty)

2. They grow vegetables and fruit from seeds and they hunt _______ for their meat. (the market, vegetable, seeds, animals)

3. Don’t eat too much ___________. (oranges, apples, meat, juice)

4. Students are waiting for the bus stop ________ (now, at a moment, at a present, yesterday)

5. They are watching a film on TV ______ (now , at present, at the moment , all are correct)

III. Fill in the blank of the missing letter to complete the word.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 3)

IV. Fill in the blanks with the correct words.

Quảng cáo

1. We visited the bookstall to look .......................... the books.

2. I think I'll ........................ in the mountains.

3. Hoa learns English ……………… she wants to becomes a teacher of English.

4. Nam learns ……………. read by reading comic books.

5. What did you do last night? – I surfed the Internet ……… my school project.

6. I ……...........….. to the cinema last night with my friends.

7. It was Sunday yesterday, Tony’s family …...........…… out for lunch.

8. In the evening, he had no homework and he went to bed ……....……..

9. Yesterday, after getting up, he ……...…. his teeth and ………..…. his face.

10. He went …….............…… school at 7 o’clock yesterday.

Đáp án & Thang điểm

I. Reorder the words to complete the sentences.

1. Some small objects in the street are dangerous for children.

2. We need five students to join this game.

3. Why does Phillip want to be an engineer?

4. Which country do you want to visit?

5. How would you feel when you receive a present from Harry?

II. Choose the correct answer.

1. thirsty

2. animals

3. meat

4. now

5. all are correct

III. Fill in the blank of the missing letter to complete the word.

1. PHARMACY

2. THEATRE

3. BETWEEN

4. SASSAGE

5. LEMONADE

6. SANDWICH

7. TOMATO

8. CHIPS

9. FAVOURITE

10. SPECIAL

IV. Fill in the blanks with the correct words.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. for

2. climb

3. because

4. to

5. on

6. went

7. went

8. early

9. brushed/ washed

10. to

Xem thêm các Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.