Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 7)

    Đề tuyển sinh vào lớp 6

    Môn: Tiếng Anh

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

Quảng cáo

1. My sister was born_______ New Year’s

 A. in

 B. at

 C. on

 D. till

2. Can you_______me when the train for Ho Chi Minh City leaves?

 A. say

 B. ask

 C. tell

 D. speak

3. He is the tallest person _____________ the world.

 A. on

 B. in

 C. at

 D. by

4. The exam was difficult for her. In fact, she___________ study for it.

 A. don’t

 B. doesn’t

 C. wasn’t

 D. didn’t

5. I love elephants the most because they can______________ .

 A. dance

 B. dancing

 C. sing

 D. singing

6. My mother is a doctor. She works in a_______________ in the centre city.

Quảng cáo

 A. school

 B. hospital

 C. railway station

 D. bookshop

7. Put___________ sugar in this orange juice. It’s more tasty.

 A. some

 B. any

 C. much

 D. no

8. It is good to go to bed_____________ 10 p.m every day.

 A. after

 B. at

 C. in

 D. on

9. Her long __________ is blond.

 A. hair

 B. eyebrow

 C. tooth

 D. finger

10. His brother is a great _________. He plays piano very well.

 A. teacher

 B. pianist

 C. electrician

 D. music

II. Mỗi câu sau có một lỗi sai, em hãy tìm và sửa cho đúng nhé.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 7)

III. Em hãy đọc đoạn văn sau và chọn những động từ cho sẵn đế điền vào chỗ trống.

Quảng cáo

flew

made

swam

sat

brought

sent

took

Last year, Nick, Tenny and their parents (1) ________________ to Greece on holiday. They (2)____ on the beach in the sun and (3)______________ in the warm sea. Nick and Tenny (4) _______________ some Greek friends. They (5) ____________ some postcards to their friends in England and they (6) ____________ a lot of photographs. They (7) ________________ home a lot of souvenirs. It was great time for them.

IV. Em hãy nối cụm từ ở cột A với danh từ chỉ nghề nghiệp phù hợp ở cột B.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 7)

V. Em hãy nối cụm từ ở cột A với danh từ chỉ nghề nghiệp phù hợp ở cột B.

Hello,

This is Teddy. Nice to write to you. I’m from Greece. I am thirteen years old. I am learning English in England. I like this country and English too. I’ve got a lot of English books. I have many friends here. They are very helpful and interesting. I don’t like music. I play volleyball after school. We have a volleyball team at school. We are going to have the final match next week.

What about you? Write to me soon.

Best wishes,

Teddy.

Your letter:

__________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 7)

II. Mỗi câu sau có một lỗi sai, em hãy tìm và sửa cho đúng nhé.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 7)

III. Em hãy đọc đoạn văn sau và chọn những động từ cho sẵn để điền vào chỗ trống.

1. flew

2. sat

3. swam

4. made

5. sent

6. took

7. brought

IV. Em hãy nối cụm từ ở cột A với danh từ chỉ nghề nghiệp phù hợp ở cột B.

1. c

2. e

3. b

4. a

5. d

Quảng cáo

Xem thêm các Đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên