Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh 9 mới có đáp án (Đề 1)Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Use the correct tense or forms of verb in brackets.

1. I’m busy at the moment. I (redecorate) the sitting room.

________________________________________________

Quảng cáo

2. He (be) good to me since I (be) a little girl. I (hope) I (not forget) his kindness. 

________________________________________________

3. They still (live) in a small house now. But they (move) to big building as soon as they (finish) repairing it.

________________________________________________

4. All the old furniture (take) away last week.

________________________________________________

5. The lessons (write) by the students now.

________________________________________________

6. I (to surprise) by what you just (to tell) me.

________________________________________________

7. You (paint) your house at that time?

________________________________________________

8. I (send) a letter last week. I was very happy (receive) it.

________________________________________________

Quảng cáo

9. Car tires (recycle) to make sandals and floor coverings.

________________________________________________

10. There is something wrong with my printer. It needs (repair)

________________________________________________

11. I wish she (not have) to work so hard.

________________________________________________

12. We wish they (be) here now. 

________________________________________________

II. Rewrite these sentences. 

1. He is very lazy. He often gets bad marks. (so)

→ _____________________________________________________. 

2. I began to study English 5 years ago.

→ I have ________________________________________________.

3. I don’t have a computer. 

→ I wish ________________________________________________.

4. They recycle old plastic bags.  

→ Old plastic bags ____________________________________________.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

5. It is very cold today 

→ I wish _________________________________________________.

6. They have worked in that factory since 2001

→ They started ____________________________________________. 

7. She enjoys going swimming 

→ She is interested in ____________________________________________.     

8. What about going to the cinema tonight?  

 → Shall we ________________________________________?

9. I often go to bed late. 

 → I am used ____________________________________________. 

10. It is interesting to go out with friends at weekends.

→ Going out ____________________________________________.

11. She went out, but she didn’t say a word.

→ She went out without ____________________________________________.

III. Choose the correct form of verbs. 

1. My father (buy) a new car 2 months ago.

_____________

2. She usually (wash) her hands before meals three years ago. 

_____________

3. I (be) busy last night, so I missed a good film on TV.

_____________

4. Liz (not go) to the dentist yesterday morning.

_____________

5. My mother and Hoa (cook) in the kitchen when I came yesterday.

_____________

6. The students (enjoy) reading books in the library for the last ten years.

_____________

7. She (do) homework last night.

_____________

Đáp án

I. Use the correct tense or forms of verb in brackets.

1. am redecorating 7. Were you painting
2. has been – was – hope – won’t forget 8. sent – to receive
3. are still living – will move – finish 9. were recycled
4. was taken 10. repairing
5. are being written 11. didn’t have
6. was surprised – have just told 12. were

II. Rewrite these sentences. 

1. He’s very lazy, so he often gets bad marks.

2. studied English for 5 years

3. I had a computer

4. are recycled

5. it weren’t very cold today

6. working in that factory since 2001

7. going swimming

8. go to the cinema tonight?

9. to going to bed late.

10. with friends at weekends is interesting

11. saying a word

III. Choose the correct form of verbs. 

1. bought 4. didn’t go
2. washed 5. were cooking
3. was 6. have enjoyed
  7. did

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6