Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh 9 mới có đáp án (Đề 2)Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

1. A. passed      B. watched 

    C. played      D. washed 

2. A. proud      B. abou

    C. around      D. would

3. A. market      B. depart

    C. card      D. scare

4. A. entrance      B. paddy

    C. bamboo      D. banyan

5. A. problem      B. love

    C. box      D. hobby

Quảng cáo

II. Choose A, B, C or D to complete the following sentences.

1. Peter isn’t here. I wish he …… here.

    A. is                       B. was

    C. were                  D. weren’t 

2.  I ….. him since 1990 .

    A. have known      B. know

    C. knew                  D. has known

3.  Rice ….. in tropical country .

    A. grow                 B. aren’t grown

    C. grows                D. is grown

4. We have lived in Hanoi…………………4 years.

    A. since                 B for             

    C. in                       D. at

5. Viet got up late……………..he couldn’t catch the first bus.

    A. then                  B. so             

    C. as                       D. when

Quảng cáo

6. Let’s………………………soccer. 

    A. play                  B. to play 

    C. played               D. playing

7. We have bought this house……………..2006.

    A. at                      B. for 

    C. on                      D. since

8. I enjoy…………English.

    A. learn                  B. learnt 

    C. to learn              D. learning

9. I have English……………. Tuesday and Saturday.

    A. on                     B. in 

    C. at                       D. into 

10. The church________about 100 years ago.

    A. is built 

    B. will be built 

    C. was built 

    D. has been built 

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

III. Read the passage and answer the questions.

    John Brown is a lecturer. He went to university in 1982, and was one of the best students at that time. In 1990, he became a professor. He has been a senior lecturer since then. He is a very well known in his teaching career. He has written five books about education, including a book “How to teach deaf children” in 1995. He is married to his assistant, Linda. They have two children.

Questions: 

1. What does he do?

………………………………………………………………………………………

2. Is he a very well-known in his teaching career?

………………………………………………………………………………………

3. How many books about education has he written?

………………………………………………………………………………………

4. Who is he married to?

………………………………………………………………………………………

5. Has he got any children?

………………………………………………………………………………………

IV. Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one

1. Maths is the most difficult subject of all.

    A. Maths is very difficult of all.

    B. No subject is not as difficult as Maths.

    C. Nothing is more difficult than Maths.

    D. No subject is more difficult than Maths.

2. What a pity I’m not tall enough to join the army.

    A. I am sorry for joining the army.

    B. I wish I were taller.

    C. I am not tall enough, so I don’t want to join the army.

    D. I wish I am taller to join the army.

3. It/necessary / us / think /about / this matter.

    A. It’s for us to think about this matter carefully necessary.

    B. To think about this matter carefully it necessary for us

    C. for us to think about this matter carefully it’s necessary

    D. it’s necessary for us to think about this matter

4. What a pity! He isn’t here.

    A. I wish he is her

    B. I wish he weren’t

    C. I wish he was here 

    D. I wish he were here. 

5. They often went to Hanoi at the weekends

    A. They used to going Hanoi at the weekends

    B. they are used to go Hanoi at the weekends

    C. They used to go to Hanoi at the weekends

    D. They were used to Hanoi at the weekends

Đáp án

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

1. C 2. D 3. D 4. A 5. B

II. Choose A, B, C or D to complete the following sentences.

1. C 2. A 3. D 4. B 5. B
6. A 7. D 8. D 9. A 10. C

 

III. Read the passage and answer the questions.

1. He is a lecturer.

2. Yes, he is.

3. He has written five books about education. 

4. He married to his assistant.

5. Yes, he has.

IV. Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one

1. D 2. B 3. D 4. C 5. D

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6