Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Cho dãy số (un), biết un=3n. Số hạng u2n bằng:

A.2.3n    B.9n    C.3n+3    D.6n

Quảng cáo

Câu 2 (0,25 điểm)

Hãy cho biết dãy số (un) nào dưới đây là dãy số tăng, nếu biết công thức số hạng tổng quát un của nó là:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 3 (0,25 điểm)

Ba số a, b, c là 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng nếu:

A.a+b+c=0    B.a-b+c=0

C.a+2b+c=0    D.a-2b+c=0

Quảng cáo

Câu 4 (0,25 điểm)

Ba số a, b, c khác 0 là 3 số hạng liên tiếp của cấp số nhân nếu:

A.a2=b.c    B.b2=a.c    C.c2=a.b    D.ab=b+c

Câu 5 (0,25 điểm)

Cho cấp số nhân -4, x, -9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A.x=36    B.x=-6,5    C.x=6    D.x=-9

Câu 6 (0,25 điểm)

Cho cấp số cộng (un). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 7 (0,25 điểm)

Số hạng thứ n-1 của cấp số cộng (un) được bởi công thức:

A.un-1=u1+nd    B.un-1=u1+(n-1)d

C.un-1=u1+(n-2)d    D.un-1=u1+(n-3)d

Quảng cáo

Câu 8 (0,25 điểm)

Số hạng thứ n của cấp số nhân (un) được cho bởi công thức:

A.un=u1.qn    B.un=u1.qn-1

C.un=u1.qn-2    D.un=u1.qn-3

Câu 9 (0,25 điểm)

Tổng của 2n số hạng đầu tiên của cấp số cộng (un) được cho bởi công thức:

A.n(u1+un)    B.n/2 (u1+u2n)

C.n[2u1+(2n-1)d]    D.n/2[2u1+(2n-1)d]

Câu 10 (0,25 điểm)

Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân (un) được cho bởi công thức:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 11 (0,25 điểm)

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng là:

A.u1=2 và d=3    B.u1=3 và d=2

C.u1=-2 và d=3    D.u1=-3 và d=2

Câu 12 (0,25 điểm)

Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân là:

A.u1=-1 và q=-2 B.u1=1 và q=-2

C.u1=-1 và q=2 D.u1=1 và q=2

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

Cho dãy số (un) với Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án và dãy số (Sn) xác định như sau: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án. Xác định công thức tính Sn theo n.

Bài 2 (2 điểm)

) Cho dãy số (un) xác định như sau:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Hãy viết 6 số hạng đầu của dãy số.

Tìm xem 511 là số hạng thứ mấy của dãy số.

Bài 3 (3 điểm)

a) Cho (an) là 1 cấp số cộng. Chứng minh rằng: (q-r)ap+(r-p)aq+(p-q)ar=0.

b) Cho 3 số dương a, b, c lập thành 1 cấp số cộng. Chứng minh rằng 3 số Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án cũng lập thành 1 cấp số cộng.

c) Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u2- u3+ u5 = 10 và u4 + u6 = 26. Tìm số hạng đầu tiên và công sai.

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa