Sách bài tập Toán 6 Bài 12: Phép chia phân số

Sách bài tập Toán 6 Bài 12: Phép chia phân số

Bài 96 trang 29 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm số nghịch đảo của các số sau:

a. -3      b. (-4)/5      c . -1      d. 13/27

Lời giải:

Số nghịch đảo của -3 là (-1)/3

Số nghịch đảo của (-4)/5 là (-5)/4

Số nghịch đảo của -1 là -1

Số nghịch đảo của 13/27 là 27/13

Bài 97 trang 29 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính giá trị của a, b, c, d rồi tìm nghịch đảo của chúng

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết . số nghịch đảo của Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết . số nghịch đảo của Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết . số nghịch đảo của Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết . số nghịch đảo của Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 98 trang 29 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau:

a) 0,25 và 4;

b) 3,4 và 4,3;

c) 2 và 0,5;

d) 0,7 và 7.

Lời giải:

Muốn biết hai số có nghịch đảo nhau hay không, ta nhân chúng với nhau rồi tìm kết quả. Nếu tích của chúng bằng 1 thì chúng nghịch đảo nhau

a) 0,25. 4 = 1. Vậy 0,25 và 4 là hai số nghịch đảo của nhau.

b) 3,4. 4,3 = 14,62 ≠ 1. Vậy 3,4 và 4,3 không phải là 2 số nghịch đảo.

c) 2. 0,5 = 1. Vậy 2 và 0,5 là hai số nghịch đảo của nhau.

d) 0,7. 7 = 4,9 ≠ 1. Vậy 0,7 và 7 không phải là hai số nghịch đảo.

Bài 99 trang 29 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm x, biết:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 100 trang 29 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính tích rồi tìm số nghịch đảo của kết quả:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Số nghịch đảo của 1/11 là 11

Bài 101 trang 29 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Chứng minh rằng tổng của một phân số dương với số nghịch đảo của nó thì không nhỏ hơn 2.

Lời giải:

Gọi a/b với a > 0, b > 0 là phân số đã cho và b/a là phân số nghịch đảo của nó . Không mất tính tổng quát giả sử 0 < a ≤ b.

Đặt b = a + m (m ∈ Z, m ≥ 0)

Ta có:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết (dấu "=" xảy ra khi m = 0)

Suy ra: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Từ (1) và (2) suy ra:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết, (dấu "=" xảy ra khi m = 0 hay a = b )

Bài 102 trang 29 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Viết số nghịch đảo của -2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau.

Lời giải:

Số nghịch đảo của -2 là (-1)/2

Ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Nghịch đảo của ba số: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết là lượt là: -12, -4, -6

Vậy số nghịch đảo của -2 được viết dưới dạng tổng nghịch đảo của ba số nguyên là -4; -6; -12.

Bài 103 trang 29 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính các thương sau rồi sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vậy theo thứ tự tăng dần lần lượt là Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 104 trang 29 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Một người đi bộ 12km trong 3 giờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đi được bao nhiêu kilômét?

b) Một người đi xe đạp 8 km trong 2/3 giờ. Hỏi trong 1 giờ, người ấy đi được bao nhiêu kilômét?

Lời giải:

a) Quãng đường người đi bộ trong một giờ là:

12 : 3 = 4(km)

b) Quãng đường người đi xe đạp trong một giờ là:

8 : 2/3 = 8 . 3/2 = 12(km)

Bài 105 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một bể đang chứa lượng nước bằng 3/4 dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được 1/8 bể. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy nước?

Lời giải:

Số phần bể không có nước là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Thời gian vòi nước chảy đầy bể là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 106 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 40km/ h. Lúc về, xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/ h. Thời gian cả đi lẫn về (không kể nghỉ) là 4 giờ 30 phút. Hỏi:

a) Thời gian ô tô đi 1 km lúc đi? Lúc về?

b) Thời gian ô tô đi và về 1km?

c) Độ dài quãng đường AB?

Lời giải:

a) Thời gian ô tô đi 1km lúc đi là: 1:40=1/40 (giờ)

Thời gian ô tô đi 1km lúc về là: 1:50=1/50 (giờ)

b) Tổng thời gian ô tô đi và về 1km là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 107 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Viết phân số 14/15 dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 108 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 109 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hai phân số Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết . Tìm phân số lớn nhất sao cho chia mỗi phân số này cho số đã cho ta được kết quả là số nguyên.

Lời giải:

Gọi phân số lớn nhất cần tìm là Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Theo đề bài thì 8b/15a là số nguyên nên 8b ⋮ 15a

Mà ƯCLN(8; 15) = 1 và ƯCLN(a; b) = 1 nên 8 ⋮ a và b ⋮ 15 (1)

Ta lại có :Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Tương tự 18b ⋮ 35a

Mà ƯCLN(18: 35) = 1 và ƯCLN(a , b) = 1 nên 18⋮ a và b ⋮ 35 (2)

Từ (1), (2) suy ra : a ∈ ƯC(8; 18) = {0,1,2}

b ∈ ƯC(15; 35) = {0,105; 210; …}

Vì a/b lớn nhất nên a lớn nhất, b nhỏ nhất khác 0

Vậy phân số cần tìm là 2/105

Bài 110 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm hai số, biết rằng Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 của số này bằng Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 của số kia và tổng của hai số đó bằng 258.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Bài 1 trang 30 sách bài tập Toán 6 Tập 2: . Số nghịch đảo của Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết là:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn đáp án D

Bài 2 trang 31 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết là kết quả của phép chia:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn đáp án A

Bài 3 trang 31 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết và chia a cho Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết ta đều được kết quả là số tự nhiên.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 4 trang 31 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tích của hai phân số là Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 nếu thêm vào thừa số thứ nhất 2 đơn vị thì tích là Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11. Tìm hai phân số đó.

Lời giải:

Tích mới lớn hơn tích cũ là: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Tích mới hơn tích cũ 2 lần phân số thứ hai

Vậy phân số thứ hai là:Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Phân số thứ nhất là: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 5 trang 31 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm hai số biết rằng Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 của số này bằng Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 của số kia và hiệu của hai số đó bằng 9.

Lời giải:

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Hiệu hai số bằng 9.

Số thứ nhất là: 9:(12 - 11).12 = 108

Số thứ hai là: 108 – 9 = 99.

Vậy hai số cần tìm là 108 và 99.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học