Sách bài tập Toán lớp 6 - Giải sách bài tập Toán 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất, chi tiết


"Một lần đọc là một lần nhớ". Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập sách bài tập môn Toán lớp 6, loạt bài Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 và Tập 2 hay nhất với lời giải được biên soạn công phu có kèm video giải chi tiết bám sát nội dung SBT Toán 6. Hi vọng với các bài giải bài tập trong sách bài tập Toán lớp 6 Số học & Hình học này, học sinh sẽ yêu thích và học tốt môn Toán 6 hơn.

Mục lục Giải sách bài tập Toán 6

Giải sách bài tập Toán 6 Tập 1

Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Giải sách bài tập Toán 6 Tập 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Phần Hình học - Chương 2: Góc

Sách bài tập Toán 6 Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 1 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

• A = {8; 9; 10; 11} hoặc A = {x ∈ N | 7 < x < 12}

• Điền kí hiệu vào ô vuông 9Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 2 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “ SÔNG HỒNG”

Lời giải:

Tập hợp các chữ cái trong cụm từ SÔNG HỒNG là:

    {S, Ô, N, G, H}

Bài 3 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho hai tập hợp A = {m, n, p}, B = {m,x,y}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 4 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Nhìn các hình 1a và 1b, viết các tập hợp A, B , C

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

A = {m,n,4}, B = {Bàn}, C = {Bàn , Ghế}

Bài 5 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1:

A. Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý 3 trong năm.

B. Viết tập hợp B các tháng dương lịch có 31 ngày.

Lời giải:

a. A = {tháng bảy, tháng tám, tháng chín}

b. B = {tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai}

.............................

Sách bài tập Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 10 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a. Viết số tự nhiên liền sau mỗi chữ số: 199; x (với x ∈ N)

b. Viết số tự nhiên liền trước mỗi số: 400; y (với y ∈ N*)

Lời giải:

a. Số tự nhiên liền sau số 199 là số 200

Số tự nhiên liền sau số x là x + 1 (với x ∈ N)

b. Số tự nhiên liền trước số 400 là 399

Số tự nhiên liền trước số y là y – 1 (với y ∈ N*)

Bài 11 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

A = {x ∈N | 18 < x < 21}

B = {x ∈ N*| x < 4}

C = {x ∈N |35 ≤x ≤38}

Lời giải:

a. A = {19; 20}

b. B = {1; 2; 3}

c. C = {35; 36; 37; 38}

Bài 12 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

a. ....,1200,...

b. .....,......,m

Lời giải:

a. 1201, 1200, 1199

b. m + 2, m + 1, m

Bài 13 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*

Lời giải:

Ta có: N = {0; 1; 2; 3; 4; 5; ...}

       N* = {1; 2; 3; 4; 5;...}

Suy ra số tự nhiên x mà x ∉ N* là 0. Vậy A = {0}

Bài 14 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n trong đó n ∈ N?

Lời giải:

Các số tự nhiên không vượt quá n là {0;1;2;3;4;...;n}

Vậy có n + 1 số

Bài 15 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

a. x, x + 1, x + 2 trong đó x ∈ N

b. b – 1, b , b + 1 trong đó b ∈ N*

c. c, c + 1, c + 3 trong đó c ∈ N

d. m + 1, m , m – 1 trong đó m ∈ N *

Lời giải:

Các dòng có ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần là:

a. x, x + 1, x + 2

b. b – 1, b , b + 1

.............................

Sách bài tập Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 1 trang 120 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình bên rồi trả lời các câu hỏi sau:

a. Điểm M thuộc những đường thẳng nào?

b. Đường thẳng a chứa những điểm nào và không chứa những điểm nào?

c. Đường thẳng nào không đi qua điểm N?

d. Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c?

e. Điểm P nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào?

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Các điểm N, P và đường thẳng b,c được thể hiện trong hình dưới

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a) Điểm M thuộc đường thẳng a và b.

Điểm M không thuộc đường thẳng c.

b. Đường thẳng a chứa điểm M, P

Đường thẳng a không chứa điểm N

c) Đường thẳng a không đi qua điểm N.

d. Điểm M nằm ngoài đường thẳng c

e. Điểm P nằm trên đường thẳng a, c và không nằm trên đường thẳng b

Bài 2 trang 120 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền một cách thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 3 trang 121 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ đường thẳng a sau đó vẽ A ∈a,B∈a, C∉a , D∉a

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 4 trang 121 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế

Lời giải:

Một số hình ảnh đường thẳng trong thục tế: cạnh bàn; mép bảng; nếp gấp của tờ giấy;...

.............................

Sách bài tập Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 5 trang 122 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Với ba điểm A, B ,C như hình dưới thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không?

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Vì ba điểm A, B, C như trong hình vẽ là không thẳng hàng nên không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài 6 trang 122 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Xem hình sau và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Điểm M nằm giữa hai điểm B và C

Điểm I nằm giữa hai điểm B và N

Điểm I nằm giữa hai điểm A và M

Điểm N nằm giữa hai điểm A và C

Bài 7 trang 122 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Xem hình bên dưới. Hãy đọc tên:

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng:

   + A, B, C thẳng hàng.

   + A, I, G thẳng hàng.

   + A, H, E thẳng hàng.

   + B, H, D thẳng hàng.

   + C, K, E thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng:

   + O, A, B, C thẳng hàng.

   + O, D, E, G thẳng hàng.

   + O, H, I, K thẳng hàng.

Bài 8 trang 122 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ ba điểm M, N P thẳng hàng sao cho:

a. N, P nằm cùng phía với M

b. M, P nằm khác phía với N

c. M nằm giữa N và P

Lời giải:

a) N và P nằm cùng phía đối với M:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 9 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ ba điểm A, B ,C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Có mấy trường hợp hình vẽ?

Lời giải:

Có hai trường hợp hình vẽ như hình dưới:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 10 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ ba điểm A, B ,C thẳng hàng sao cho:

a. Điểm A không nằm giữa hai điểm B và C

b. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

.............................

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.