Sách bài tập Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Sách bài tập Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bài 17 trang 69 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền : Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 18 trang 69 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Hãy

a. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng đần:

5; -15; 8; 3; -1;0

b. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-97; 10; 0; 4; -9; 2000

Lời giải:

a. -15; -1; 0; 3; 5;8

b. 2000; 10; 4; 0; -9; -97

Bài 19 trang 69 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tìm x ∈ Z

a. -6 < x < 0

b. -2 < x < 2

Lời giải:

a. x ∈ Z và -6 < x < 0 nên x ∈ {-5;-4;-3;-2;-1}

b. x ∈ Z và -2 < x < 2 nên x ∈ {-1;0;1}

Bài 20 trang 69 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tìm giá trị tuyệt đối của các số 1998; -2001; -9

Lời giải:

|1998| = 1998;     |-2001| = 2001;    |-9| = 9

Bài 21 trang 69 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

*) Ta có: |4| = 4 và |7| = 7 nên | 4| < |7|.

*) Ta có: |-2| = 2 và | -5| = 5 nên |-2| < | -5|.

*) Ta có: |-3| = 3 và |0| = 0 nên | -3| > |0|.

*) Ta có: |6| = 6 và | - 6| = 6 nên | 6| = | - 6|

Bài 22 trang 70 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Bổ sung chỗ thiếu (...) trong các câu sau:

a. Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối..., ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số...

b. Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối..., ngược lại...

Lời giải:

a. Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số lớn hơn

b. Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Bài 23 trang 70 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp các số nguyên X thoả mãn:

a. -2 < X < 5

b. -6 ≤ X ≤ -1

c. 0 < X ≤ 7

d. -1 ≤ X < 6

Lời giải:

a. X ∈ {-1; 0; 1; 2; 3; 4}

b. X ∈ {-6; -5; -4; -3; -2; -1}

c. X ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}

d. X ∈{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Bài 24 trang 70 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Thay dấu * bằng các chữ số thích hợp:

a. -841 < -84*

b. -5*8 > -518

c. -*5 > -25

d. -99* > -991

Lời giải:

a. -841 < -840

b. -508 > -518

c. -15 > -25

d. -990 > -991

Bài 25 trang 70 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền chữ “Đ” (đúng) hoặc “S” (sai) vào chỗ trống:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 26 trang 70 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Nói tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không?

Lời giải:

Đúng.

Vì các số tự nhiên bao gồm {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; …}

Các số nguyên âm bao gồm {-1 ; -2 ; -3 ; …}

Tập hợp các số nguyên Z = {… ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; …}.

Bài 27 trang 70 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Ta có: a. Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không?

b. Số nguyên b nhỏ hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không?

c. Số nguyên c lớn hơn -3. Số c có chắc chắn là số dương không?

d. Số nguyên d nhỏ hơn hoặc bằng -2. Số d có chắc chắn là số âm không?

Lời giải:

a. Số a chắc chắn là số dương vi a > 5 mà 5 > 0 nên suy ra a > 0

b. Số b không chắc chắn là số âm vì b có thể bằng 0

c. Số c không chắc chắn là số dương vì c có thể bằng -1; -2

d. Số d chắc chắn là số âm vì -2 < 0 mà d ≤ -2 nên suy ra d < 0

Bài 28 trang 71 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền dấu “+” hoặc dấu “-“ vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a. ... 3 > 0

b. 0 > ... 13

c. ...25 < ...9

d. ...5 < ...8

Lời giải:

a. +3 > 0

b. 0 > -13

c. -25 < -9 hoặc -25 < 9

d. +5 < +8 hoặc -5 < +8

Bài 29 trang 71 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức:

a. |-6|-|-2|

b. |-5| .|-4|

c. |20| : |-5|

d. |247| + |-47|

Lời giải:

a. |-6|-|-2| = 6 – 2 = 4

b. |-5| .|-4| = 5.4 = 20

c. |20| : |-5| = 20 : 5 = 4

d. |247| + |-47| = 247 + 47 = 294

Bài 30 trang 71 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tìm số đối của các số: -7; 2; |-3|; |8|; 9

Lời giải:

*) Số đối của -7 là +7.

*) Số đối của 2 là -2.

*) Ta có: |-3| = 3 nên số đối của |-3| là -3.

*) Ta có: |8| = 8 nên số đối của |8| là -8.

*) Số đối của 9 là – 9.

Bài 31 trang 71 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a. Tìm số liền sau của các số 5;-6;0;-2

b. Tìm số liền trước của các số: -11;0;2;-99

c. Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm?

Lời giải:

a.   Số liền sau của 5 là 6

   Số liền sau của -6 là -5

   Số liền sau của 0 là 1

   Số liền sau của -2 là -1

b.   Số liền trước của -11 là -12

   Số liền trước của 0 là -1

   Số liền trước của 2 là 1

   Số liền trước của -99 là -100

c.   Số liền sau số nguyên a là số nguyên âm nên a là số âm.

Bài 32 trang 71 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho A = {5;-3;7;-5}

a. Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng

b. Viết tập hợp C bao gồm các phần tử của A và các giá trị tuyệt đối của chúng.

Lời giải:

a. B = {5;-3;7;-5;3;-7}

b. C = { 5;-3;7;-5;3}

Bài 33 trang 71 sách bài tập Toán 6 Tập 1: 33. Điền < hoặc > vào chỗ trống:

a. -99 ... -100

b. -542 ... -263

c. 100 ... -100

d. -150 ... 2

Lời giải:

a. -99 > -100

b. -542 < -263

c. 100 > -100

d. -150 < 2

Bài 34 trang 71 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a. Tìm số liền sau của các số 11;5;-3

b. Tìm số đối của các số 11;5;-3

c. Tìm số liền trước của các số đối của 11;5;-3

d. Có nhận xét gì về kết quả của câu a và câu c

Lời giải:

a) Số liền sau của 11 là 12

   Số liền sau của 5 là 6

   Số liền sau của -3 là -2

b) Số đối của 11 là -11

   Số đối của 5 là -5

   Số đối của -3 là 3

c) * Số đối của 11 là -11

Số liền trước của -11 là -12.

* Số đối của 5 là -5

Số liền trước của -5 là -6

* Số đối của -3 là 3

Số liền trước của 3 là 2

d) Các kết quả của câu a) và câu c) là các số đối nhau: số liền trước của số đối của một số là số đối của số liền sau nó.

Bài 3.1 trang 70 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền vào chỗ trống

Số nguyên aSố liền trước aSố liền sau a
-4
9
0

Lời giải:

Số nguyên aSố liền trước aSố liền sau a
-4-5-3
9810
0-11

Bài 3.2 trang 70 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên a, biết điểm a cách 0 năm đơn vị.

Lời giải:

Do điểm a cách điểm 0 là năm đơn vị nên: |a| = 5

Suy ra; a = 5 hoặc a = -5

Bài 3.3 trang 71 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a) Tìm số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, có hai chữ số.

b) Tìm số nguyên âm lớn nhất có một chữ số, có hai chữ số.

Lời giải:

a) Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là -9, có hai chữ số là -99;

b) Số nguyên âm lớn nhất có một chữ số là -1, có hai chữ số là -10.

Bài 3.4 trang 71 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau:

Các phát biểuĐ/S
a) Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm;
b) Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương;
c) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Lời giải:

Các phát biểuĐ/S
a) Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm;Đ
b) Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương;S
c) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.Đ

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học