Sách bài tập Toán 6 Bài 5: Tia - Luyện tập (Trang 113)

Sách bài tập Toán 6 Bài 5: Tia - Luyện tập (Trang 113)

Bài 23 trang 127 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kì trên xy

a. Viết tên hai tia chung gốc O. Tô đậm một trong hai tia. Tia còn lại nhạt hơn

b. Viết tên hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau có những đặc điểm gì?

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a) Hai tia chung gốc O: Ox, Oy

b)

- Hai tia đối nhau: Ox và Oy.

- Hai tia đối nhau có những đặc điểm là:

   + Chung gốc O.

   + Hai tia đối nhau Ox, Oy tạo thành đường thẳng xy.

   + Hai tia đối nhau cùng nằm trên một đường thẳng và nằm về hai phía của điểm gốc (O) chung.

Bài 24 trang 127 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

a. Lấy A ∈ Ox, B ∈ Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay

b. Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

c. Hai tia Ax và By có đối nhau không? Vì sao?

Lời giải:

a. Các tia trùng với tia Ay là tia AO và tia AB.

b. Hai tia AB và Oy không trùng nhau vì chúng không có điểm gốc chung.

c. Hai tia Ax và By không đối nhau vì chúng không có điểm gốc chung.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 25 trang 127 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a. Trong ba điểm A, B, C nói trên thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b. Viết tên hai tia đối nhau gốc B

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a. Trong ba điểm A, B, C thì điểm B nằm giữa hai điểm còn lại

b. Hai tia đối nhau gốc B là tia BA và tia BC

Bài 26 trang 127 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a. Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C

b. Viết tên các tia trùng nhau

c. Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a. Tên các tia gốc A, gốc B, gốc C:

- Gốc A: AB, AC

- Gốc B: BA, BC

- Gốc C: CA,CB

b. Tên các tia trùng nhau: AB và AC, CB và CA

c. * Điểm A thuộc tia BA.

* Điểm A không thuộc tia BC

Bài 27 trang 127 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ tia chung gốc Ox, Oy. Lấy A ∈Ox, B ∈Oy. Xét vị trí ba điểm A, O, B

Hướng dẫn: có ba trường hợp hình vẽ

Lời giải:

* Trường hợp 1: Hai tia Ox và Oy đối nhau.

- Ba điểm O, A, B thẳng hàng và điểm O nằm giữa hai điểm A, B (hình 27a)

* Trường hợp 2: Hai tia Ox và Oy trùng nhau.

- Ba điểm O, A, B thẳng hàng và điểm O nằm về một phía so với A, B (hình 27b)

* Trường hợp 3: Hai tia Ox và Oy không đối nhau cũng không trùng nhau

- Ba điểm O, A , B không thẳng hàng (hình 27c)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 28 trang 127 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Trong các câu sau đây nói về vị trí của điểm M, em hãy chọn câu đúng:

a. Điểm M nằm giữa A và B

b. Điểm B nằm giữa A và M

c. Điểm M nằm giữa hai điểm A, B hoặc không nằm giữa hai điểm đó.

d. Hai điểm M và B nằm cùng phía đối với điểm A

Lời giải:

Có hai trường hợp như hình vẽ sau:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a. Sai minh họa bởi hình 28b.

b. Sai minh họa bởi hình 28a.

c. Đúng

d. Đúng

Bài 29 trang 127 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Bổ sung các chỗ thiếu (...) trong các phát biểu sau:

a. Một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O cùng với điểm O được gọi là một...

b. Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với ...

c. Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với O là một ...

Lời giải:

a. Một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O cùng với điểm O được gọi là một tia gốc O

b. Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với điểm A

c. Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với O là một tia gốc O

Bài 5.1 trang 128 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Hãy nối mỗi ý (tên gọi) ở cột A với chỉ một ý (hình) ở cột B cho thích hợp

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Theo yêu cầu đề bài thì: 1) - c) ; 2) - d) ; 3) - g); 4) - b); 5) - a).

Bài 5.2 trang 129 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Với hình bs 3, thì mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Us và Vt là hai tia đối nhau.

b) Vs và Ut là hai tia đối nhau.

c) Us và Ut là hai tia đối nhau.

d) Vs và Vt là hai tia đối nhau.

e) Us và Vs là hai tia trùng nhau.

f) Vs và VU là hai tia trùng nhau.

g) Ut và Vs là hai tia phân biệt.

h) Ut và UV là hai tia phân biệt.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Câu đúng: c), d), f) và g).

Câu sai: a), b), e), h).

Bài 5.3 trang 129 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ hình để thấy rằng mỗi câu sau đây là sai

a) Hai tia chung gốc luôn là hai tia đối nhau.

b) Hai tia chung gốc luôn là hai tia trùng nhau.

c) Hai tia chung gốc luôn là hai tia phân biệt.

d) Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau.

e) Hai tia phân biệt và có chung gốc luôn là hai tia đối nhau.

f) Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung.

Lời giải:

- Hình câu a), b), e)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a) Tia Ox, Oy chung gốc O nhưng không phải hai tia đối nhau.

b) Tia Ox, Oy chung gốc O nhưng không phải hai tia trùng nhau.

e) Hai tia Ox, Oy phân biệt và có chung gốc O nhưng không phải hai tia đối nhau.

- Hình câu c)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

c) Hai tia Ox, Oy chung gốc nhưng không là hai tia phân biệt.

- Hình câu d), f)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

d) Hai tia Ox và Ay có nhiều điểm chung nhưng không là hai tia trùng nhau.

f) Hai tia Ox và Ay không chung gốc nhưng có điểm chung.

Bài 5.4 trang 129 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a) Vẽ ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A, C. Sau đó hãy kể tên: các tia, các cặp tia đối nhau, các cặp tia phân biệt, các cặp tia trùng nhau có trong hình vẽ đó

b) Vẽ bốn điểm A, B, C, D trên một đường thẳng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A, C và điểm C nằm giữa hai điểm B, D. Sau đó hãy kể tên: các tia, các cặp tia đối nhau, các cặp tia phân biệt, các cặp tia trùng nhau có trong hình vẽ

Lời giải:

a) Các tia: AB, AC, BA, BC, CA, CB.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Các cặp tia đối nhau: BA và BC.

Các cặp tia phân biệt: AB và BC, AB và BA, AB và CB, AB và CA, AC và BA, AC và BC, AC và CA, AC và CB, BA và CA, BA và CB, BC và CA, BC và CB.

Các cặp tia trùng nhau: AB và AC, CB và CA.

b) Các tia: AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Các cặp tia đối nhau: BA và BC, BA và BD, CA và CD, CB và CD.

Các cặp tia trùng nhau: BC và BD, CA và CB, DA và DB và DC, AB và AC và AD.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học