Sách bài tập Toán 6 Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Sách bài tập Toán 6 Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 59 trang 136 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm I của AB

Lời giải:

- Cách 1: vẽ đoạn AB = 5cm

Trên tia AB đặt điểm I sao cho AI = 2,5cm

Vậy I là trung điểm của AB

- Cách 2: vẽ đoạn AB = 5cm. Gấp giấy.

Bài 60 trang 136 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Xem hình bên. Đo các đoạn thẳng AB, BC, BD, DC rồi điền vào chỗ thiếu(..)

AB = ... = .... cm

BD =... =....cm

Điểm B là trung điểm của... vì...

Điểm D không là trung điểm của BC vì...

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

AB = BC = 3cm

DB = DC = 2,5 cm

Điểm B là trung điểm của AC vì B nằm giữa A và C, AB = BC

Điểm D không là trung đểm của BC vì D không thuộc BC.

Bài 61 trang 137 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, B sao cho AB = 5,6cm rồi lấy điểm C sao cho AC = 11,2 cm và B nằm giữa A, C. Vì sao điểm B là trung điểm của đoạn AC?

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC

Thay AB = 5,6cm; AC = 11,2cm ta có:

5,6 + BC = 11,2cm ⇒ BC = 5,6 cm

Suy ra AB = BC

Vậy B nằm giữa A và C và AB = BC nên B là trung điểm của AC

Bài 62 trang 137 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của ID

a. Có phải đoạn thẳng CD dài gấp ba đoạn thẳng IB không? Vì sao?

b. Vẽ trung điểm M và IB. Vì sao M cũng là trung điểm của CD?

Lời giải:

Trên đường thẳng a lấy hai điểm I, B trên tia đối tia IB lấy điểm C soa cho IC = IB, trên tia đối tia BI lấy điểm D sao cho BD = BI. Ta có I là trung điểm của BC; B là trung điểm của đoạn ID (hình vẽ)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a) Vì I là trung điểm của đoạn CB nên IB = CB/2 hay CB = 2IB (1)

Vì B nằm giữa C và D nên CB + BD = CD (2)

Mà BD = IB (do B là trung điểm của ID) (3)

Thay (1) và (3) vào (2) ta được:

2IB + IB = CD hay CD = 3IB.

b) Vẽ trung điểm M của đoạn IB nên MI = MB = IB/2

* Ta có B nằm giữa I và D mà M nằm giữa I và B nên điểm B nằm giữa hai điểm M và D.

Do đó MD = MB + BD

* Lại có, I nằm giữa C và B mà M nằm giữa I và B nên điểm I nằm giữa hai điểm M và C.

Do đó MC = MI + IC.

* Mà MI = MB; IC = BD nên MC = MD

Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng CD

Bài 63 trang 137 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ lại hình dưới. Không đo hay vẽ trung điểm các đoạn CD, MN, RS. (Tính chất toán học ở đây sẽ được học ở lớp 8)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Trung điểm I, K,H của đoạn CD, MN, RS như hình bên. Trung điểm của đoạn thẳng là giao điểm của đường thẳng và song song với chính giữa các đường song song đó.

Bài 64 trang 137 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng minh rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B thì CM =(CA-CB)/2

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vì M là trung điểm AB nên AM = MB

Vì M nằm giữa A và C nên AM + MC = AC

Vì C nằm giữa B và M nên BC + MC = BM ⇒ BC = BM – MC

Suy ra: AC > BC

Ta có: AC – BC = (AM + MC) – (BM – MC )

= AM + MC – BM + MC = 2MC

⇒ CM = (CA-CB)/2

Bài 65 trang 137 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vì C là điểm nằm giữa A và B nên AC + CB = AB

Vì M là trung điểm của AC nên MC = AC/2

Vì N là trung điểm của CB nên CN = BC/2

Ta có M là trung điểm của AC nên M nằm giữa A và C và nằm trên tia CA; N là trung điểm của CB nên N nằm trên tia CB mà tia CA và tia CB đối nhau nên C nằm giữa M và N

Ta có: MC + CN = MN

Suy ra: MN = AC/2 + BC/2 = (AC+BC)/2 = AB/2 = 4/2 = 2 cm

Bài 10.1 trang 137 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Mỗi câu sau đây đúng hay sai?

a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì nó là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Nếu MA + MB = AB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

d) Nếu AM = AB/2 thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

e) Nếu MA + MB = AB và MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

f) Nếu MA = MB = AB/2 thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

g) Nếu ba điểm A, M, B thẳng hàng, điểm M nằm giữa hai điểm A, B và AM = AB/2 thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Lời giải:

Câu đúng: e), f), g).

Câu sai: a), b), c), d).

Điểm M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu M nằm giữa A, B và cách đều hai điểm đó (AM = MB).

* Câu a còn thiếu điều kiện là MA = MB.

* Câu b sai vì thiếu điều kiện M nằm giữa A và B.

* Câu c thiếu điều kiện MA = MB.

* Câu d thiếu điều kiện Bài 10.1 trang 137 sách bài tập Toán 6 Tập 1 | Giải Sách bài tập Toán 6

Bài 10.2 trang 138 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Trên đường thẳng t lấy bốn điểm A, B, M, N. Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN. Tính độ dài của đoạn thẳng MN khi cho trước AB = 6cm.

Lời giải:

Từ giả thiết AB = 6cm và M là trung điểm của đoạn thẳng của đoạn thẳng AB nên AM = 3cm.

Cũng do AB = 6cm và B là trung điểm của đoạn thẳng AN nên AN = 12cm. Từ đó, ta có thể vẽ được hình như sau:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Trên tia At có AM < AN (do 3cm < 12cm) nên điểm M nằm giữa hai điểm A và N.

Do đó: AN = AM + MN nên 12 = 3 + MN, suy ra MN = 9cm.

Bài 10.3 trang 138 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A, B và AN = 2cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BN. Gọi P là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài của đoạn thẳng BP.

Lời giải:

Từ giả thiết AB = 12cm và điểm N nằm giữa hai điểm A, B sao cho AN = 2cm

Suy ra: AN + NB = AB

Thay số 2 + NB = 12 nên NB = 10 cm

M là trung điểm của đoạn thẳng BN nên BM = MN = 5cm.

Cũng do MN = 5cm và P là trung điểm của đoạn thẳng MN nên NP = PM = 2,5cm. Từ đó, ta có thể vẽ được hình như sau

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

* Trên tia NB có NP < NB (do 2,5cm < 10cm) nên điểm P nằm giữa hai điểm N và B.

Do đó: BN = NP + BP

Suy ra BP = BN - NP = 10 - 2,5 = 7,5 cm

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học