Sách bài tập Toán 6 Bài 6: So sánh phân số

Sách bài tập Toán 6 Bài 6: So sánh phân số

Bài 49 trang 14 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Dựa vào quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu số ta có:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Dựa vào quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu số ta có:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 50 trang 14 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a. Thời gian nào dài hơn : 1/2 giờ hay 4/5?

b. Đoạn thẳng nào ngắn hơn: 2/3 mét hay 3/5 mét ?

c. Khối lượng nào lớn hơn : 6/7 kilogam hay 7/8 kilogam?

Lời giải:

a. Ta có: 1/2 giờ = 5/10 giờ ; 4/5 giờ = 8/10 giờ

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vậy thời gian 4/5 giờ dài hơn

b. Ta có: 2/3 mét = 10/15 mét ; 3/5 mét = 9/15 mét

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vậy đoạn thẳng 3/5 mét ngắn hơn

c. Ta có: 6/7 kilogam = 48/56 kilogam; 7/8 kilogam = 49/56 kilogam

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vậy khối lượng 7/8 kilogam lớn hơn

Bài 51 trang 14 sách bài tập Toán 6 Tập 2: So sánh các phân số:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

a) Ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vậy Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b) Ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết nên Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 52 trang 14 sách bài tập Toán 6 Tập 2: So sánh các phân số:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Phân tích: Các phân số trên đều chưa tối giản nên ta cần rút gọn các phân số đó trước khi quy đồng để so sánh.

a) Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết nên Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b) Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết nên Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 53 trang 14 sách bài tập Toán 6 Tập 2: So sánh các phân số:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Ghi chú: Hai phân số có cùng tử số, tử số và mẫu số đều dương, phân số nào có mẫu lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

a) Vì 200 < 314 nên Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b) Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

(Hoặc Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết ).

c) Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết nên Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 54 trang 15 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hình vuông gồm 9 ô . Hãy sắp xếp các phân số sau đây vào các ô trống sao cho trong mỗi hàng các phân số tăng dần từ trái sang phải và trong mỗi cột, các phân số tăng dần từ trên xuống dưới:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết/p>

ở cột thứ nhất, ô cuối cùng là phân số (-7)/19 mà các phân số trong cột này tăng dần từ trên xuống nên ô thứ nhất điền phân số (-25)/19 , ô thứ hai điền phân số (-13)/19

ô cuối cùng của dòng thứ nhất có giá trị 10/19 mà giá trị của dòng này tăng dần từ trái qua phải nên ô thứ hai điền phân số 9/19.

Cột thứ hai và ba có giá trị tăng từ trên xuống, dòng thứ hai và ba tăng từ trái sang phải nên có 2 cách điền ở các ô trong cột và dòng này: cột thứ hai điền 14/19 và 20/19 ; cột thứ ba điền 30/19 và 42/19 hoặc dòng thứ hai điền 14/19 và 20/19; dòng thứ ba điền 30/19 và 42/19

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 55 trang 15 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cũng như yêu cầu ở bào 54 với các phân số:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Từ kết quả trên , cùng với sự lập luận như bài 54, ta có được kết quả như sau:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 56 trang 15 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Cho hai phân số Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết. Chỉ cần so sánh hai tích (-3).5 và 8.(-2) cũng có thể kết luận được rằng Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết. Em có thể giải thích được không ? hãy phát biểu và chứng minh cho trường hợp tổng quát khi so sánh hai phân số Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết (a, b, c, d ∈ Z ; b > 0 ; d > 0)

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vì (-3).5 > 8 . (-2) nên Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Với hai phân số Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết (a, b, c, d ∈ Z ; b > 0 ; d > 0) nếu Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết thì ad > bc hoặc Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết thì cb > ad

Ta chứng minh: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Theo quy tắc so sánh hai phân số ta có: ad > bc

Theo chiều ngược lại, ta cũng có:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Theo quy tắc so sánh hai phân số nếu Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Suy ra Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 57 trang 15 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 1 trang 16 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Trong các phân số sau , phân số lớn hơn 3/5 là :

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Chọn đáp án C

Bài 2 trang 16 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Không có phân số nào lớn hơn 3/7 và nhỏ hơn 4/7.

b) Nếu một phân số có tử lớn hơn mẫu thì phân số đó lớn hơn 1.

Lời giải:

a) Sai, ví dụ Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b) Sai, ví dụ phân số 3/-2 có tử bằng 3 lớn hơn mẫu bằng -2 nhưng 3/-2. Khẳng định ở câu b) đúng nếu tử và mẫu đều dương.

Bài 3 trang 16 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Tìm hai phân số có mẫu khác nhau, các phân số này lớn hơn 1/5 nhưng nhỏ hơn 1/4 .

Lời giải:

Chọn mẫu chung là 60 ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Rút gọn các phân số này ta được: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Ta tìm được hai phân số 13/60 và 7/30 có mẫu khác nhau, lớn hơn 1/5 nhưng nhỏ hơn 1/4.

Bài 4 trang 16 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Chứng tỏ rằng trong hai phân số cùng tử, tử và mẫu đều dương, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn.

Nếu a, b, c > 0 và b < c thì Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b) Áp dụng tính chất trên, hãy so sánh các phân số sau:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

a) Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vì c > b nên ac > ab.

Do đó Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vậy Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b) Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vì 148 > 147 nên Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Hay Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

+ Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Vì 188 < 189 nên Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết hay Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

+ Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Do đó Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 5 trang 16 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Cho phân số a/b (a, b ∈ N, b # 0)

Giả sử Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết và m ∈ N, m ≠ 0. Chứng tỏ rằng:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 6 trang 17 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Cho phân số a/b (a, b ∈ N, b # 0)

Giả sử Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết và m ∈ N, m ≠ 0. Chứng tỏ rằng:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết.

Lời giải:

a) Ta có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Ta có: a/b > 1 nên a > b suy ra am > bm, suy ra ab + am > ab + bm.

Do đó Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Hay Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b) Vì Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết nên ta áp dụng kết quả trên có: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 7 trang 17 sách bài tập Toán 6 Tập 2: So sánh: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 8 trang 17 sách bài tập Toán 6 Tập 2: So sánh: Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học