Lớp ImageIcon trong Java SwingLớp ImageIcon, là một trình triển khai của Icon Iterface, để vẽ các Icon từ các Image. Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.ImageIcon:

public class ImageIcon
  extends Object
   implements Icon, Serializable, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • java.lang.Object

Lớp ImageIcon có các trường sau:

 • protected static Component component

 • protected static MediaTracker tracker

Các constructor của lớp ImageIcon trong lớp Java Swing

ImageIcon(): Tạo một image icon chưa được khởi tạo.

ImageIcon(byte[] imageData): Tạo một ImageIcon từ một mảng byte mà đã được đọc từ một image file chứa một định dạng hình ảnh được hỗ trợ, như GIF, JPEG.

ImageIcon(Image image): Tạo một ImageIcon từ một đối tượng Image.

ImageIcon(String filename): Tạo ImageIcon từ file đã cho.

ImageIcon(URL location): Tạo ImageIcon từ URL đã cho.

Quảng cáo

Các phương thức của lớp ImageIcon trong Java Swing

STT Phương thức & Miêu tả
1 Image getImage()

Trả về hình ảnh của icon này

2 int getImageLoadStatus()

Trả về trạng thái của hoạt động tải hình ảnh này

3 ImageObserver getImageObserver()

Trả về trình quan sát observer cho hình ảnh này

4 protected void loadImage(Image image)

Tải hình ảnh, trả về chỉ khi hình ảnh được tải

5 void paintIcon(Component c, Graphics g, int x, int y)

Sơn màu icon

6 void setDescription(String description)

Thiết lập sự miêu tả của hình ảnh

7 void setImage(Image image)

Thiết lập hình ảnh được hiển thi bởi icon này

8 String toString()

Trả về một biểu diễn chuỗi của hình ảnh

Chương trình ví dụ lớp ImageIcon

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showImageIconDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  // Tra ve mot ImageIcon, hoac null neu path la khong hop le. 
  private static ImageIcon createImageIcon(String path,
   String description) {
   java.net.URL imgURL = SwingControlDemo.class.getResource(path);
   if (imgURL != null) {
     return new ImageIcon(imgURL, description);
   } else {      
     System.err.println("Couldn't find file: " + path);
     return null;
   }
  }


  private void showImageIconDemo(){
   headerLabel.setText("Control in action: ImageIcon"); 
	 
   ImageIcon icon = createImageIcon("/resources/java_icon.png","Java");

   JLabel commentlabel = new JLabel("", icon,JLabel.CENTER);

   controlPanel.add(commentlabel);

   mainFrame.setVisible(true); 
  }
}
Quảng cáo

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp