Lớp JProgressBar trong Java SwingLớp JProgressBar là một thành phần hiển thị tiến trình của tác vụ. Cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JProgressBar là:

public class JProgressBar
  extends JComponent
   implements SwingConstants, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JProgressBar

JProgressBar(): được sử dụng để tạo một thanh tiến trình ngang nhưng không có chuỗi text nào.

JProgressBar(int min, int max): được sử dụng để tạo một thanh tiến trình ngang với các giá trị minimum và maximum đã cho.

JProgressBar(int orient): được sử dụng để tạo một thanh tiến trình với orientation đã cho, có thể là Vertical hoặc Horizontal bởi sử dụng hằng SwingConstants.VERTICAL và SwingConstants.HORIZONTAL.

JProgressBar(int orient, int min, int max): được sử dụng để tạo một thanh tiến trình với orientation , giá trị minimum và maximum đã cho.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp JProgressbar

1. public void setStringPainted(boolean b): được sử dụng để xác định xem chuỗi có nên được hiển thị.

2. public void setString(String s): được sử dụng để thiết lập giá trị tới chuỗi tiến trình.

3. public void setOrientation(int orientation): được sử dụng để thiết lập orientation, có thể là vertical hoặc horizontal bởi sử dụng hằng SwingConstants.VERTICAL và SwingConstants.HORIZONTAL …

4. public void setValue(int value): được sử dụng để thiết lập giá trị hiện tại trên thanh tiến trình.

Quảng cáo

Chương trình ví dụ đơn giản đầu tiên về lớp JProgressBar

import javax.swing.*; 
public class MyProgress extends JFrame{ 
JProgressBar jb; 
int i=0,num=0; 
 
MyProgress(){ 
jb=new JProgressBar(0,2000); 
jb.setBounds(40,40,200,30); 
   
jb.setValue(0); 
jb.setStringPainted(true); 
   
add(jb); 
setSize(400,400); 
setLayout(null); 
} 
 
public void iterate(){ 
while(i<=2000){ 
 jb.setValue(i); 
 i=i+20; 
 try{Thread.sleep(150);}catch(Exception e){} 
} 
} 
public static void main(String[] args) { 
  MyProgress m=new MyProgress(); 
  m.setVisible(true); 
  m.iterate(); 
} 
} 
Quảng cáo

Chương trình ví dụ khác về lớp JProgressBar

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showProgressBarDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private JProgressBar progressBar;
  private Task task;
  private JButton startButton;
  private JTextArea outputTextArea;
  
  private void showProgressBarDemo(){
   headerLabel.setText("Control in action: JProgressBar"); 

   progressBar = new JProgressBar(0, 100);
   progressBar.setValue(0);
   progressBar.setStringPainted(true);
   startButton = new JButton("Start");

   outputTextArea = new JTextArea("",5,20);

   JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(outputTextArea);  
     startButton.addActionListener(new ActionListener() {
     @Override
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      task = new Task();        
      task.start();
     }});

   controlPanel.add(startButton);
   controlPanel.add(progressBar);
   controlPanel.add(scrollPane);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private class Task extends Thread {  
   public Task(){
   }

   public void run(){
     for(int i =0; i<= 100; i+=10){
      final int progress = i;
      SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
         progressBar.setValue(progress);
         outputTextArea.setText(outputTextArea.getText() 
         + String.format("Completed %d%% of task.\n", progress));
        }
      });
      try {
        Thread.sleep(100);
      } catch (InterruptedException e) {}
     }
   }
  }  
}

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp


Tài liệu giáo viên